Elinvoimavaliokunta, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Avustus, Kärkölä-Hollola -siirtoviemäri, viemäriylivuodot

HOLDno-2021-730

Valmistelija

  • Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Perustelut

Hollolan ja Kärkölän kunnat sekä Orimattila Vesi Oy ovat tehneet 13.10.2010 sopimuksen siirtoviemärin rakentamisesta ja omistamisesta jätevesien johtamiseksi Lahteen. Kunnat ovat ensimmäisenä vaiheena rakennuttaneet yhdysvesihuoltolinjan Hollolaan Herralan ja Komolan välille vuonna 2011. Toisena vaiheena on rakentaa vesihuoltolinja Järvelästä Herralaan, jotta Kärkölän viemäröidyt jätevedet voidaan johtaa Lahteen käsiteltäviksi. 

Hollolan ja Kärkölän toimeksiannosta on laadittu hankesuunnitelma, jonka mukaisesti on haettu vesiensuojelun tehostamisohjelmaan kuuluvaa "Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (viemäriylivuodot)" -avustusta 30.11.2021. Yhteishakemuksesta on laadittu aiesopimus, joka jonka mukaisesti Hollola on hakenut avustusta ja toimii hankkeen päätoteuttajana. 

Hankesuunnitelman tavoitteena on määrittää tarvittavat toimenpiteet viemäriylivuotojen hallitsemiseksi ja vähentämiseksi Kärkölän ja Hollolan kuntien siirtoviemärilinjan alueella välillä Kärkölä-Lahti. Viemäriylivuotojen ehkäisemiseksi sekä monitoroimiseksi on suunniteltu viisi toisiaan täydentävää työpakettia, jotka sisältävät toimenpiteitä viemäriylivuodoille herkimpien alueiden tunnistamiseen, vuotovesien vähentämiseen, piilovuotojen havaitsemiseen, jätevedenpumppaamoiden toimintavarmuuteen häiriötilanteissa sekä tasaustilavuuden hyödyntämiseen linjalla.

Hankesuunnitelmassa on esitetty eri työpakettien kustannusarviot, jotka on jaettu Hollolan ja Kärkölän osuuksiin. Koko hankkeen kustannusarvio on lähes 1,3 miljoonaa euroa, josta Hollolan osuus noin 300 000 €. Avustusta on mahdollista saada hankkeisiin enintään 80 % kustannuksista, mutta jaettavana olevan määrärahan pienuuden (n. 2 miljoonaa €)  ja Hollola-Kärkölä -hakemuksen suuruuden (1,25 miljoonaa €) vuoksi niin suurta avustusta ei ole realistista odottaa myönnettävän. 

Avustusten myöntämisestä päättää Etelä-Savon ELY-keskus, jonka ohjausryhmän arvioiden on määrä valmistua helmikuun alussa. 

Ennen avustuksen myöntämistä tulee laatia varsinainen sopimus yhteishakemuksesta Hollolan ja Kärkölän välillä.

Avustushakemus ei sido Hollolan kuntaa hankkeen tai sen työosuuksien toteuttamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy avustushakemuksen ja siihen liittyvän aiesopimuksen. 

Elinvoimavaliokunta antaa elinvoimajohtajalle valtuudet tarkentaa tarvittavilta osin ja allekirjoittaa yhteishakemuksen varsinaisen sopimuksen Kärkölän kanssa.

Päätös

Merk. asiantuntijana kuultiin vesihuoltopäällikkö Riikka Johanssonia.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: Etelä-Savon ELY-keskus, Kärkölän kunta, vesihuoltopäällikkö, taloushallinto, Tweb

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.