Elinvoimavaliokunta, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Valtuustoaloite - Kunnan metsien virkistysarvojen kehittäminen yhdessä kuntalaisten kanssa

HOLDno-2020-700

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hollolan vihreät/Kristiina Vanhala-Selin on jättänyt valtuustoaloitteen kunnan metsien virkistysarvojen kehittämisestä yhdessä kuntalaisten kanssa. Aloite on jätetty 7.12.2020, liittenä.

Aloitteen mukaan Kokonaiskestävä kuntametsä –hankkeessa on todettu, että kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan aika vähän kunnan omistamien virkistys- ja talousmetsien käyttöön. Aloitteen jättäjän mukaan Hollolassa on toimittu esimerkillisesti ja mm. kaavatyön yhteydessä kuntalaisille on pidetty suunnitteluiltoja viherverkostoista.

Aloitteessa esitetään, että jatkossa osallistetaan lähialueen ihmisiä useammin eri kaavahankkeissa suunnittelemaan uimarantoja, virkistysalueita ja laavuja omalla alueella ja kartoitetetaan ihmisten kokemuksia uimarantojen ja virkistysalueiden sekä erilaisten maisemareittien ja laavujen käytöstä. Aloitteessa ehdotetaan myös luomaan mittarit ja kartoitetaan ihmisten luontokokemuksia, kuten virkistysarvoja, marjastusta ja muita hyötyjä kunnassa ja seurataan, mitä vaikutuksia viherverkostoilla ja luontopoluilla sekä kunnan metsillä on ihmisten hyvinvointiin. 

Elinvoiman palvelualueen vastaus aloitteeseen

Kunnan strategian ja hyväksytyn osallisuusohjelman mukaan kuntalaisilta kerättävä tieto on syytä ottaa vahvasti huomioon kunnan toimintoja kehittäessä ja arvioitaessa.

Hollolan kunnassa on toteutettu Kysely metsien merkityksestä hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen touko-kesäkuussa 2019. Kyselyyn saatiin yhteensä 179 vastausta. Kyselystä saadaan myös vastauksia kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi metsiä hyödyntäen. Kyselytulokset liitteenä.

Hyvinvointikoordinaattorin kanssa on alustavasti sovittu, että vastaavia tietoja voidaan kerätä toteutettavissa hyvinvointiin liittyvissä kyselyissä.

Esimerkiksi vuoden 2021 aikana on tarve selvittää, missä kuntalaisten mielestä luonnossa on heille tärkeitä "rauhallisuuden paikkoja". Tietoa hyödynnetään reittien kehittämisessä. Kunnan metsiin liittyen toteutetaan samantapainen kysely asukkaille mieluisista ja tärkeistä kohteista, jotka voidaan huomioida metsänhoitosuunnitelmissa. 

Erilaisten mittareiden määritystä arvioimme kyselytuloksista saatavista vastauksista ja niitä voidaan laatia talousarvioon hyvinvointitavoitteina.

Kuten aloitteessakin todettiin, kaavoitushankkeissa on perinteisesti osallistettu asukkaita elinympäristönsä kehittämiseen. Palvelualueella kehitetään osallistumismahdollisuuksia vastaamaan tarpeita, esimerkiksi korona-ajan järjestelyt on toteutettu etäyhteyksin mm. strategisen yleiskaavan ja Kalliola-Paimela osayleiskaavan yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy vastauksen aloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Elinvoimavaliokunta toteaa, että luonnon ja ympäristön merkitystä on syytä selvittää ja mitata erilaisilla kyselyillä ja hyödyntää saatua palautetta. Elinvoimavaliokunta lähettää aloitteen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.