Elinvoimavaliokunta, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Elinvoimavaliokunnan lausunto Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy:n ympäristöluvan tarkistamisesta

HOLDno-2021-47

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi
  • Janne Viljanen, maankäyttöinsinööri, janne.viljanen@hollola.fi

Perustelut

Viite: Aluehallintoviraston diaarinro ESAVI/36323/2020

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Hollolan kunnan lausuntoa Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy:n vaarallisten jätteiden varastointi- ja lajitteluhallin ympäristöluvan tarkistamisesta. Ongelmajätepalvelu Mäentiellä on Hämeen ympäristökeskuksen 15.2.2006 myöntämä ympäristölupa vaarallisen jätteen välivarastointi- ja lajittelutoiminnalle. Toiminta sijaitsee Hollolan kunnan Vesalan kylässä kiinteistöllä 98-455-3-265 osoitteessa Uurastajantie 4. Kiinteistön omistaa Hollolan kunta ja Ongelmajätepalvelu Mäentien vuokrasopimus koskien kyseistä kiinteistöä on voimassa 28.2.2024 saakka.

Valvontajaosto Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on antanut lausunnon kokouksessaan 10.3.2021 § 9. Lausunto liitteenä.

Hollolan kunta on vuokrannut Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy:lle noin 8500 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 98-455-3-265. Määräaikainen maanvuokrasopimus on päättymässä 28.2.2024. Määräala on vuokrattu käytettäväksi ongelmajätteiden keräilyä, käsittelyä ja välivarastointa varten sekä näiden edellyttämien rakennusten ja laitteiden rakentamista varten. 

Myöhemmin alue on asemakaavoitettu. Voimassa olevassa asemakaavassa kyseinen alue on osoitettu pääosin liikerakennusten korttelialueeksi (KL) sekä pieneltä osin suojaviheralueeksi (EV-2) ja katualueeksi. 

Ko. vuokra-alue sijaitsee keskellä liikerakennusten korttelialuetta ja se on korkeusasemaltaan huomattavan paljon alempana ympäröivän alueen maanpintaan ja tulevan rakentamisen korkeustasoon verrattuna. Sen vuoksi vuokra-alue ja sen nykyinen käyttö rajoittaa merkittävästi alueen kehittämistä ja saamista asemakaavan mukaiseen käyttöön. Kielteiset vaikutukset kunnan elinvoimalle, kehittämiselle ja työpaikkojen syntymiselle ovat huomattavat. 

Hallintosäännön mukaan elinvoimavaliokunta antaa joukkoliikenteeseen, jätehuoltoon ja asumiseen liittyvät lausunnot (laaja-alaiset lausunnot valmistellaan kunnanhallitukseen).

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi lisäaikaa 18.3.2021 asti lausunnon antamiselle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Hollolan kunta maanomistajana toteaa, että vuokralaisen harjoittama toiminta vuokra-alueella ei ole voimassa olevan asemakaavan mukaista. Edellä olevaan viitaten kunta toteaa, että se ei tule jatkamaan maanvuokrasopimusta sen päättyessä. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ote: avi.fi/sahkoiset-lomakkeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.