Elinvoimavaliokunta, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ekotehokkuutta ja kehitystä vanhoille yritysalueille -hanke, EAKR - REACT-EU-rahoitushaku 2021

HOLDno-2021-141

Valmistelija

  • Sari-Anna Vilander, elinkeinopäällikkö, sari-anna.vilander@hollola.fi

Perustelut

REACT-EU on lisärahoitus, jolla on tarkoitus tukea alueita COVID-19 pandemian vahinkojen korjaamisessa. Samalla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa.

Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelmassa esitetään elvyttämisen painopisteistä mm. seuraavat:

Yritysten mahdollisuus investoida kestävään kasvuun ja kansainvälistymiseen vaatii koronakriisin aikana ja sen jälkeen erityistä tukea. Alueen yrityskenttää haastaa koronakriisin vaatima nopea reaktiokyky ja muutosvalmius, jotta uutta myyntiä ja tuotekehitystä syntyy. Tämä tulee vaatimaan panostusta yritysten digiosaamiseen, verkostomaiseen yhteistyöhön sekä alueen korkeakoulujen yrityspalvelujen tuloksekkaaseen hyödyntämiseen.

Päijät-Hämeen selviytymiseen koronan aiheuttamasta taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta iskusta vaikuttaa se, millaisin taloudellisin resurssein alueen vahvuuksia voidaan kehittää. Vahvan taloudellisen perustan omaavat yritykset ovat kehittämisessä ja kasvussa vahvasti aktiivisia ja osaavat hyödyntää julkista rahoitusta. Tukien mahdollisuuksia hyödyntävää yritysjoukkoa tulee laajentaa ja tässä tilanteessa mahdollistaa laajemmin myös midcap-suuryrityksille. Yritysten uskoa yritystoiminnan jatkamiseen on vahvistettava. Rahoitusmahdollisuuksista on viestittävä tehokkaasti. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä on ylläpidettävä ja kehitettävä edelleen. Koulutuksen ohella yritykset tarvitsevat uutta tietoa, osaamista ja tutkimusta kilpailukykynsä kehittämisen tueksi. Päijät-Hämeen yritysten investointihalukkuutta on vahvistettava EU:n elvytysvälineellä.

Ekotehokkuutta ja kehitystä vanhoille yritysalueille on hankesuunnitelma, jonka pilotointialueeksi esitetään Salpakankaan yritysaluetta, vastaa  erittäin hyvin selviytymissuunnitelman tavoitteisiin kuin myös kansallisiin tavoitteisiin kestävästä kehityksestä. 

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa tarpeita, ongelmakohtia, tuottaa ja jakaa tietoa ja näin motivoida Salpakankaan teollisuusalueella toimivia yrityksiä ja alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajia muutoksessa kohti  liiketoimintaa ja kiinteistökantaa, joiden ympäristö- ja ilmastokuormitus on nykyistä pienempi. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa kiinteistöjen ja niissä toimivien yritysten tarpeita kestävälle ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaavalle kehittämiselle. Lisäksi pyritään luomaan kuvaa vanhojen teollisuusalueiden yleisistä kehittämistarpeista, jotta hankkeessa kehitettyä mallia voidaan hyödyntää myös muilla vastaavilla teollisuusalueilla. Hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää alueellisten toimijoiden verkostoa tunnistamaan ja ymmärtämään paremmin yritysten ja kiinteistöjen omistajien kehittämistarpeita ja niiden haasteita. 

Hankkeen myötä alueen toimijoille muodostuu selkeämpi kuva, mitä eri palveluja esimerkiksi kunnat, LADEC ja oppilaitokset kuten LAB voivat tarjota yrityksille ja tukea näitä kohti kehitystä ja mm. vihreämpää liiketoimintaa. Hankkeen toiminnan myötä tavoitellaan myös samalla teollisuusalueella toimivien yritysten välistä verkostoa ja löytää mahdollisia synergioita ja yhteistyömahdollisuuksia yritysten välillä. Hankkeen yksi tavoitte on välittää yritysten ja kiinteistönomistajien tarpeisiin vastaavaa apua ja rakentaa tietopaketti saatavissa olevista kehittämisavuista ja rahoituksista.  

Hanketta hallinnoi Lab-ammattikorkeakoulu ja 20 %:n omarahoituksesta vastaavat Lab ja Hollolan kunta. Hankkeen kokonaisbudjetti tarkentuu hakupäivään mennessä, ollen kuitenkin korkeintaan 200 000 € ja Hollolan kunnan omarahoitusosuus on näin korkeintaan 20 000 €. Hanke jakautuu kolmelle kalenterivuodelle. Aloituksen tulee tapahtua viimeistään elokuussa 2021 ja hankkeen tulee päättyä ja olla raportoitu viimeistään 31.8.2023. 

Hankesuunnitelma on vielä kesken, mutta valmistuu maaliskuun loppuun mennessä. REACT-EU hankerahoitusta haetaan EAKR-hankehaussa Päijät-Hämeen liiton kautta Eura-järjestelmässä. Haku päättyy 31.3.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta 

- valtuuttaa elinkeinopäällikön valmistelemaan Lab-ammattikorkeakoulun kanssa Ekotehokkuutta ja kehitystä vanhoille yritysalueille -hankkeen hakukelpoiseksi 31.3.2021 päättyvään REACT-EU /EAKR -hankerahoitushakuun Lab-ammattikorkeakoulun kanssa

- hyväksyy Hollolan kunnan 10 % omarahoitusosuuden, joka on korkeintaan 20 000 euroa koko hankeajalta, joka päättyy viimeistään 31.8.2023.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lab-ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen liitto, hallinto- ja talousjohtaja, talouspalvelut

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.