Elinvoimavaliokunta, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Konsulttipalveluiden puitesopimus 2021-2022 / Maankäytön suunnittelu

HOLDno-2021-57

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sauli Tiensuu, kuntatekniikan päällikkö, sauli.tiensuu@hollola.fi

Perustelut

1.     Hankinnan kohde, kokonaishinta ja sopimuskausi

Hankinnan kohteena oli yhdeksän kunnan (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä) seudullinen konsulttipalveluiden, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden puitesopimus, joka oli EU-hankintakynnysrajan ylittävä. Hankinta sisälsi seuraavat tehtäväalueet: 

1.    Liikenneväylä- ja aluesuunnittelu sekä niihin liittyvä vesihuollon suunnittelu 
2.    Vesihuollon erillinen suunnittelu
3.    Geotekninen suunnittelu (erikseen tilattavat)
4.    Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitykset
5.    Ympäristöselvitykset (sisältää vesistöselvitykset)
6.    Rakennuttaminen ja valvonta
7.    Maankäytön suunnittelu
8.    Sillat
9.    Maastomittaukset ja maaperätutkimukset (erikseen tilattavat)

Tarjoajat pystyivät tarjoamaan joko yhdestä tai useammasta tehtäväalueesta. Hankinnan ennakoitu arvo kaikkine kuluineen kaikkien kilpailutettujen tehtäväalueiden osalta ilman arvonlisäveroa oli 300 000–500 000 euroa/vuosi. 

Tehtäväalueitten puitesopimuskausi alkaa sopimusten allekirjoittamisesta ja päättyy 31.12.2022. Lisäksi pyydettiin tarjousta optiosta vuosille 2023 ja 2024.  Sopimusaikaa jatkettaessa noudatetaan voimassa olevan sopimuksen ehtoja. Option käytöstä tehdään päätös ennen sopimuskauden päättymistä.

Hankinta koskee toimeksiantoja, joita ei kilpailuteta erikseen. Tilaajilla on oikeus kilpailuttaa tai tehdä suorahankintana yksittäisiä suunnittelukohteita ja maastotöitä sopimuksen voimassaoloaikanakin. Tämä puitesopimus ei koske talonrakentamista koskevia töitä.

Tämä hankintapäätös koskee hankinnan tehtäväaluetta 7. 

2.    Hankintamenettely 
    
Hankintamenettelynä oli avoin menettely, joka toteutettiin neljän usean toimittajan puitejärjestelynä, jossa ehdoista oli tarjouspyynnössä kuvattu näin: 

Toimeksiannot voidaan tilata puitesopimustoimijoilta suoraan puitesopimuksen puitteissa. Tilaajat voivat järjestää myös minikilpailutuksen puitesopimustoimijoiden kesken. Minikilpailutuksessa voidaan käyttää valintaperusteena hintaa, laatua tai molempia. Kuhunkin kohteeseen käytetään työhön parhaiten sopivaa konsulttia. 

Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa 07.11.2020.

3.    Tarjousten määräaika

Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle asetettiin määräajaksi 11.12.2020 klo 12:00.

4.    Saadut tarjoukset

Asetettuun määräaikaan mennessä tarjouksen [tehtäväaluetta 7 koskien] jättivät seuraavat tarjoajat:          
-    A-insinöörit Civil Oy
-    FCG Finnish Consulting Group Oy
-    Ramboll Finland Oy
-    Sitowise Oy
-    Sweco Infra and Rail Oy.

5.     Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset määriteltiin hankintailmoituksessa. 

Tarjousten tarkastamisessa todettiin, että FCG Finnish Consulting Group Oy ja Sweco Infra and Rail Oy eivät tarjousasiakirjojen perusteella täyttäneet tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Kuitenkin, koska kysymys oli soveltuvuusvaatimuksia koskevista epäolennaisista puutteista, hankintayksikkö päätyi pyytämään em. tarjoajilta näitä koskevat täsmennykset. Hankintayksikkö pyysi täsmennyksiä 23.12.2020 asettaen täsmennysten toimittamisen määräajaksi 07.01.2021. Hankintayksikkö pyrki täsmennyspyynnöllään toteuttamaan tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, jonka mukaisesti täsmentämismahdollisuus annettiin samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville tarjoajille. 

Täsmennysten antamisen jälkeen tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

6.    Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Tarjottavaa tehtäväaluetta 7 ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä 2–4. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin kohtiin ja liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat tarjouksensa liitteeksi.

Täsmennysten antamisen jälkeen kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

7.    Tarjousten vertailu

Hankinnan valintaperusteena oli hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Laatutekijöiden painoarvo oli 60% ja hinnan painoarvo 40%. Tarkemmin nämä vertailuperusteet oli kuvattu tarjouspyynnön yleisessä kuvauksessa kohdassa 4.6. 

Hintavertailu 40 %
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että hintavertailu suoritetaan seuraavasti: 

Hintavertailussa huomioidaan annetut tuntiveloitushinnat henkilöryhmittäin, hinta neuvottelukäynnille, maastotöiden hinnat, kalustonhinnat, vesi- ja maanäytteiden analysoinnin hinnasto. Tarjoajien antamat tuntihinnat kerrotaan ryhmän painokertoimella. Painotetut ryhmäkohtaiset hinnat lasketaan yhteen. Näin saadaan kunkin tarjoajan painotettu vertailuhinta. Seuraavaksi lasketaan kaikkien tarjoajien vertailuhintojen keskiarvo, johon verrataan kunkin tarjoajan omaa painotettua vertailuhintaa.

Vertailuhintojen keskiarvo saa 80 % (32 pistettä) maksimipisteistä. Kunkin tarjoajan hintapisteet lasketaan siten, että keskiarvoa alhaisempi saa keskiarvoa suuremmat pisteet ja korkeampi alhaisemmat pisteet esitettyjen vaihtoehtoisten kaavojen mukaisesti. Hintapisteiden tarjoajakohtainen maksimi on 40 ja hyväksyttävä minimipistemäärä on 22 pistettä.

Hintavertailu ilmenee liitteestä 1, Hinta- ja laatuvertailutaulukko TA7. 

Laatuvertailu 60 %
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu kunkin vertailtavan laatutekijän painoarvot ja pisteytykset. 

Laatuvertailussa tarjoaja antoi omat laatupisteensä laatulupauksen muodossa. Tässä menettelyssä tarjoaja antaa laatulupauksen oman laaduntuottokykynsä mukaisesti ennalta annettujen kriteerien pohjalta. Laadun painoarvo vertailussa oli yhteensä 60 %, joka jakaantui yrityksen, henkilöstön ja toimeksiantojen toteutuksen osalle seuraavasti: 

•    Yrityksen referenssit, painoarvo kokopisteistä 10 % 
•    Avainhenkilöiden referenssit, painoarvo kokopisteistä 24 %
•    Työn toteuttaminen, painoarvo kokopisteistä 26 %

Laatutekijöiden vertailu ilmenee liitteestä 1, Hinta- ja laatuvertailutaulukko TA7. 

8.    Hankintapäätös

Edellä kuvatun tarjousvertailun perusteella tarjoajat pisteytettiin vertailutaulukkoon. Neljä eniten vertailupisteitä saanutta tarjoajaa, jotka näin ollen valitaan tehtäväalueen varsinaisiksi Palveluntuottajiksi, ovat:
1.    Sitowise Oy
2.    Ramboll Finland Oy
3.    Sweco Infra and Rail Oy
4.    FCG Finnish Consulting Group Oy

Tarjousten kokonaispisteet ilmenevät liitteestä 1, Hinta- ja laatuvertailutaulukko TA7.

9.     Hankintasopimus

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Ilkka Korhonen, Kehitys- ja kaavoituspäällikkö, ilkka.korhonen@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää, että maankäytön suunnittelun puitesopimus vuosille 2021-2022 tehdään hinta- ja laatuvertailun perusteella Sitowise Oy:n Ramboll Finland Oy:n, Sweco Infra and Rail Oy:n ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa. Samalla valiokunta oikeuttaa elinvoimajohtajan tai hänen valtuuttamansa allekirjoittamaan sopimuksen ja päättämään myös mahdollisen option käyttöönotosta.

Päätös

Elinvoimajohtaja Heli Randell poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 3, intressijäävi).

Elinvoimavaliokunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Esteellisyys

Heli Randell

Valmistelija

 • Sauli Tiensuu, kuntatekniikan päällikkö, sauli.tiensuu@hollola.fi

Perustelut

1.     Hankinnan kohde, kokonaishinta ja sopimuskausi

Hankinnan kohteena oli yhdeksän kunnan (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä) seudullinen konsulttipalveluiden, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden puitesopimus, joka oli EU-hankintakynnysrajan ylittävä. Hankinta sisälsi seuraavat tehtäväalueet: 

1.    Liikenneväylä- ja aluesuunnittelu sekä niihin liittyvä vesihuollon suunnittelu 
2.    Vesihuollon erillinen suunnittelu
3.    Geotekninen suunnittelu (erikseen tilattavat)
4.    Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitykset
5.    Ympäristöselvitykset (sisältää vesistöselvitykset)
6.    Rakennuttaminen ja valvonta
7.    Maankäytön suunnittelu
8.    Sillat
9.    Maastomittaukset ja maaperätutkimukset (erikseen tilattavat)

Tarjoajat pystyivät tarjoamaan joko yhdestä tai useammasta tehtäväalueesta. Hankinnan ennakoitu arvo kaikkine kuluineen kaikkien kilpailutettujen tehtäväalueiden osalta ilman arvonlisäveroa oli 300 000–500 000 euroa/vuosi. 

Tehtäväalueitten puitesopimuskausi alkaa sopimusten allekirjoittamisesta ja päättyy 31.12.2022. Lisäksi pyydettiin tarjousta optiosta vuosille 2023 ja 2024.  Sopimusaikaa jatkettaessa noudatetaan voimassa olevan sopimuksen ehtoja. Option käytöstä tehdään päätös ennen sopimuskauden päättymistä.

Hankinta koskee toimeksiantoja, joita ei kilpailuteta erikseen. Tilaajilla on oikeus kilpailuttaa tai tehdä suorahankintana yksittäisiä suunnittelukohteita ja maastotöitä sopimuksen voimassaoloaikanakin. Tämä puitesopimus ei koske talonrakentamista koskevia töitä.

Tämä hankintapäätös koskee hankinnan tehtäväaluetta 7. 

2.    Hankintamenettely 
    
Hankintamenettelynä oli avoin menettely, joka toteutettiin neljän usean toimittajan puitejärjestelynä, jossa ehdoista oli tarjouspyynnössä kuvattu näin: 

Toimeksiannot voidaan tilata puitesopimustoimijoilta suoraan puitesopimuksen puitteissa. Tilaajat voivat järjestää myös minikilpailutuksen puitesopimustoimijoiden kesken. Minikilpailutuksessa voidaan käyttää valintaperusteena hintaa, laatua tai molempia. Kuhunkin kohteeseen käytetään työhön parhaiten sopivaa konsulttia. 

Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa 07.11.2020.

3.    Tarjousten määräaika

Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle asetettiin määräajaksi 11.12.2020 klo 12:00.

4.    Saadut tarjoukset

Asetettuun määräaikaan mennessä tarjouksen [tehtäväaluetta 7 koskien] jättivät seuraavat tarjoajat:          
-    A-insinöörit Civil Oy
-    FCG Finnish Consulting Group Oy
-    Ramboll Finland Oy
-    Sitowise Oy
-    Sweco Infra and Rail Oy.

5.     Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset määriteltiin hankintailmoituksessa. 

Tarjousten tarkastamisessa todettiin, että FCG Finnish Consulting Group Oy ja Sweco Infra and Rail Oy eivät tarjousasiakirjojen perusteella täyttäneet tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Kuitenkin, koska kysymys oli soveltuvuusvaatimuksia koskevista epäolennaisista puutteista, hankintayksikkö päätyi pyytämään em. tarjoajilta näitä koskevat täsmennykset. Hankintayksikkö pyysi täsmennyksiä 23.12.2020 asettaen täsmennysten toimittamisen määräajaksi 07.01.2021. Hankintayksikkö pyrki täsmennyspyynnöllään toteuttamaan tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, jonka mukaisesti täsmentämismahdollisuus annettiin samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville tarjoajille. 

Täsmennysten antamisen jälkeen tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

6.    Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Tarjottavaa tehtäväaluetta 7 ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä 2–4. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin kohtiin ja liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat tarjouksensa liitteeksi.

Täsmennysten antamisen jälkeen kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi. Tarjousten vertailussa todettiin FCG Finnish Consulting Group Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaiseksi hinnan alitettua asetettu minimipistemäärä.

7.    Tarjousten vertailu

Hankinnan valintaperusteena oli hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Laatutekijöiden painoarvo oli 60% ja hinnan painoarvo 40%. Tarkemmin nämä vertailuperusteet oli kuvattu tarjouspyynnön yleisessä kuvauksessa kohdassa 4.6. 

Hintavertailu 40 %
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että hintavertailu suoritetaan seuraavasti: 

Hintavertailussa huomioidaan annetut tuntiveloitushinnat henkilöryhmittäin, hinta neuvottelukäynnille, maastotöiden hinnat, kalustonhinnat, vesi- ja maanäytteiden analysoinnin hinnasto. Tarjoajien antamat tuntihinnat kerrotaan ryhmän painokertoimella. Painotetut ryhmäkohtaiset hinnat lasketaan yhteen. Näin saadaan kunkin tarjoajan painotettu vertailuhinta. Seuraavaksi lasketaan kaikkien tarjoajien vertailuhintojen keskiarvo, johon verrataan kunkin tarjoajan omaa painotettua vertailuhintaa.

Vertailuhintojen keskiarvo saa 80 % (32 pistettä) maksimipisteistä. Kunkin tarjoajan hintapisteet lasketaan siten, että keskiarvoa alhaisempi saa keskiarvoa suuremmat pisteet ja korkeampi alhaisemmat pisteet esitettyjen vaihtoehtoisten kaavojen mukaisesti. Hintapisteiden tarjoajakohtainen maksimi on 40 ja hyväksyttävä minimipistemäärä on 22 pistettä.

Hintavertailu ilmenee liitteestä 1, Hinta- ja laatuvertailutaulukko TA7. 

Laatuvertailu 60 %
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu kunkin vertailtavan laatutekijän painoarvot ja pisteytykset. 

Laatuvertailussa tarjoaja antoi omat laatupisteensä laatulupauksen muodossa. Tässä menettelyssä tarjoaja antaa laatulupauksen oman laaduntuottokykynsä mukaisesti ennalta annettujen kriteerien pohjalta. Laadun painoarvo vertailussa oli yhteensä 60 %, joka jakaantui yrityksen, henkilöstön ja toimeksiantojen toteutuksen osalle seuraavasti: 

•    Yrityksen referenssit, painoarvo kokopisteistä 10 % 
•    Avainhenkilöiden referenssit, painoarvo kokopisteistä 24 %
•    Työn toteuttaminen, painoarvo kokopisteistä 26 %

Laatutekijöiden vertailu ilmenee liitteestä 1, Hinta- ja laatuvertailutaulukko TA7. 

8.    Hankintapäätös

Edellä kuvatun tarjousvertailun perusteella tarjoajat pisteytettiin vertailutaulukkoon. Neljä eniten vertailupisteitä saanutta tarjoajaa, jotka näin ollen valitaan tehtäväalueen varsinaisiksi Palveluntuottajiksi, ovat:
1.    Sitowise Oy
2.    Ramboll Finland Oy
3.    Sweco Infra and Rail Oy
4.    A-Insinöörit Civil Oy

Tarjousten kokonaispisteet ilmenevät liitteestä 1, Hinta- ja laatuvertailutaulukko TA7.

9.     Hankintasopimus

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi. 
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Ilkka Korhonen, Kehitys- ja kaavoituspäällikkö, ilkka.korhonen@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää, että maankäytön suunnittelun puitesopimus vuosille 2021-2022 tehdään hinta- ja laatuvertailun perusteella Sitowise Oy:n, Ramboll Finland Oy:n, Sweco Infra and Rail Oy:n ja A-Insinöörit Civil Oy:n kanssa. Samalla valiokunta oikeuttaa elinvoimajohtajan tai hänen valtuuttamansa allekirjoittamaan sopimuksen ja päättämään myös mahdollisen option käyttöönotosta.

Päätös

Elinvoimajohtaja Heli Randell poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 3, intressijäävi).

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Heli Randell

Tiedoksi

Asianosaiset: tarjoajat   Tiedoksi: elinvoimajohtaja, kuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus / kynnysarvot ylittävät

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto

Kun hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti: Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Kun hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä: Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.

Kun hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi: Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Hollolan kunta / kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Faksinumero: 03 880 3474
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Hankntaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Tiedoksianto

Kun hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti: Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Kun hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä: Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Kun hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi: Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös),
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohditus valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustajansa tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinlaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinnumero: 029 56 43300
Faksinumero: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi