Elinvoimavaliokunta, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Hollolan vesihuollon toiminta-alue, päivitys

HOLDno-2021-13

Valmistelija

  • Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Perustelut

Hollolan vesihuoltolaitoksen huolehtimisvastuulla oleva vesihuollon toiminta-alue on tarpeen päivittää vastaamaan toteutunutta ja suunniteltua yhdyskuntakehitystä.

Tässä vaiheessa toiminta-alueeseen esitetään sisällyttäväksi vain uudet asemakaava-alueet sekä jo rakennettujen Hollolan vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesiverkostojen piirissä olevat alueet, jotka ovat asemakaavoitettua aluetta vastaavasti rakentuneet tiheästi eli ovat ns. tilastollista taajamaa (YKR-taajamaa). Toiminta-alueen määrittämisessä on kansallisen vesihuoltouudistuksen selvityksissä todettu lainsäädännön selkeyttämistarvetta. Tämän vuoksi Hollon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muu tarkempi määrittäminen ja mahdollinen supistaminen jätetään myöhemmäksi.  

Merkittävimpiä toiminta-alueeseen sisällytettäviä alueita ovat:

  • Toteutuneet asemakaava-alueet: Hämeenkosken kirkonkylä ja Ojastenmäki, Krouvi, Hopeakallio-Paassilta, Vanhatalonrinne-Perhoslehto, Rätikkö, Lehtoranta ja Pyhäniemen kartanoympäristö
  • Toteutuneet tiheästi rakentuneet alueet, joissa mahdollisesti myös pohjaveden ja/tai vesistön suojelusyy tai talousveden laatuongelmia: Parinpelto, Kirkonseudun ranta-alue, Hämeenkosken asemakaava-alueen lievealueet, Rekola, Kukkilan vedenottamon ympäristö ja Lintumäentien alue
  • Suunnitellut asemakaava-alueet: Perhoslehto-Hirvimäki (tavoitteellinen vesihuollon rakentamisaikataulu 2021-2024) ja Sorvanen (tavoitteellinen rakentamisaikataulu 2025)

Lisäksi Kukkila-Kalliolan jäteveden viemäröinnin piirissä oleva toiminta-alue yhdenmukaistetaan vedenjakelun piirissä olevan alueen kanssa. 

Hallintosäännön mukaisesti elinvoimavaliokunta päättää vesihuollon toiminta-alueen hyväksymisestä.

Ennen hyväksymispäätöstä asiasta on varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi (VHL 8 § 1 mom.). Vesihuoltolain mukaisia valvontaviranomaisia ovat ELY-keskus sekä kunnan terveyden – ja ympäristönsuojeluviranomaiset (VHL 4 §).

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää asettaa vesihuollon toiminta-alueen päivitysluonnoksen nähtäville ja lausuttavaksi.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.