Elinvoimavaliokunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Lausunto Manskivi Oy:n hakemuksesta viljankuivauslaitoksen yhteyteen tulevista nestekaasusäiliöstä ja höyrystinkeskuksesta

HOLDno-2021-157

Valmistelija

  • Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kunnan lausuntoa Manskivi Oy:n viljankuivauslaitoksen yhteyteen tulevista nestekaasusäiliöstä ja höyrystinkeskuksesta.  
Maapeitteinen nestekaasusäiliö on 32 m3 ja n. höyrystinkeskus 300 kg/h. Laitteistoon liittyy nestekaasuputkisto. Tontille on sijoitettu myös 3 kpl farmarisäiliöitä, joissa varastoidaan työkoneiden polttoöljyä yhteensä 13 000 l. Rakennushankkeelle ja on haettu ja saatu rakennuslupa 24.07.2020.

Lausunto pyydetään Hollolan kunta: Mahdollistaako kaavoitus ko. toiminnan? Onko rakennusluvassa erityistä huomioitavaa Tukesin lupakäsittelyssä? Liitteenä on lausuntopyyntö liiteasiakirjoineen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää kunnan lausuntona seuraavaa:

Hakemuksen mukainen suunnitelma nestekaasulaitos on sijoitettu lähelle ranta-asemakaava-aluetta ja alueella on voimassa strateginen yleiskaava, jonka valtuusto on hyväksynyt 3.4.2017.

Suunniteltu nestekaasulaitos sijoittuu 300 metrin etäisyydelle ranta-asemakaavan mukaista loma-asutuksesta. Laitoksen sijaintipaikka on yleiskaavassa pääkartalla alueella, jonka merkintä on; Laajat maisemallisesti ja tuotannollisesti merkittävät maatalousvyöhykkeet. Alue on varattu ensisijaisesti maatalouden elinkeinoalueeksi ja maankäytön suunnittelussa tulee edistää maatalouden toimintamahdollisuuksia. Peltoalueet on pyrittävä säilyttämään avoimina ja rakentaminen sekä muut toiminnot sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan niiden ulkopuolelle. Lisäksi alue sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön, strategisen yleiskaavan (teemakartta 3/5).

Rakennusluvan yhteydessä on tehty harkinta laitoksen sopivuudesta kulttuurimaisemaan. Rakennukset ja rakenteet on sijoitettu muun tilan rakentamisen yhteyteen peltoalueen ulkopuolelle. 

Strategisen yleiskaavan (teemakartta 4/5) mukaan nestekaasulaitos on noin 100 metrin päässä vedenhankinnalle tärkeästä pohjavesialueesta. Kaavan määräyksissä on yleismääräys; Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee ottaa huomioon ajantasaiset pohjavesiselvitykset ja -aluerajaukset sekä vedenottamoiden sijainti ja niiden edellyttämät suoja-alueet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle pohjavesialueesta tai suojattava niin, että pohjavesialueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan ei vaarannu. Pohjavesialueilla tulee maankäytön seurauksena maanpintaa merkittävästi peittävillä alueilla laatia yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä hulevesiselvitys.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo@tukes.fi (viite: 865/03.01/2021), kunnanhallitus, kaavoitusarkkitehti, kehitys- ja kaavoituspäällikkö, johtava rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.