Elinvoimavaliokunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Hollolan vesihuollon toiminta-alue, päivitys

HOLDno-2021-13

Valmistelija

 • Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Perustelut

Hollolan vesihuoltolaitoksen huolehtimisvastuulla oleva vesihuollon toiminta-alue on tarpeen päivittää vastaamaan toteutunutta ja suunniteltua yhdyskuntakehitystä. Toiminta-aluetta on esitetty laajennettavaksi niin, että siihen sisällytetään uudet asemakaava-alueet sekä jo rakennettujen Hollolan vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesiverkostojen piirissä olevat alueet, jotka ovat asemakaavoitettua aluetta vastaavasti rakentuneet tiheästi. Elinvoimavaliokunta on kokouksessaan 16.2.2021 päättänyt asettaa vesihuollon toiminta-alueen päivitysluonnoksen nähtäville ja lausuttavaksi.

Merkittävimpiä toiminta-alueeseen sisällytettäviä alueita ovat:

 • Toteutuneet asemakaava-alueet: Hämeenkosken kirkonkylä ja Ojastenmäki, Krouvi, Hopeakallio-Paassilta, Vanhatalonrinne-Perhoslehto, Rätikkö, Lehtoranta, Kiventöyry/Tasatarha ja Pyhäniemen kartanoympäristö
 • Toteutuneet tiheästi rakentuneet alueet, joissa mahdollisesti myös pohjaveden ja/tai vesistön suojelusyy tai talousveden laatuongelmia: Parinpelto, Kirkonseudun ranta-alue, Hämeenkosken asemakaava-alueen lievealueet, Rekola, Kukkilan vedenottamon ympäristö ja Lintumäentien alue
 • Suunnitellut asemakaava-alueet: Kiventöyryntie/Tasatarha (tavoitteellinen vesihuollon laajentamisen rakentamisaikataulu 2021-2028), Perhoslehto-Hirvimäki (tavoitteellinen rakentamisaikataulu 2021-2024), Sorvanen (tavoitteellinen rakentamisaikataulu 2025), Parinpelto II (tavoitteellinen rakentamisaikataulu 2026)

Lisäksi Kukkila-Kalliolan jäteveden viemäröinnin piirissä oleva toiminta-alue yhdenmukaistetaan vedenjakelun piirissä olevan alueen kanssa. 

Esitysluonnos toiminta-alueen laajentamisesta on ollut nähtävillä 24.2.–31.3.2021 Hollolan kunnan kuulutuksissa ja siitä on tiedotettu yleisesti kunnan tiedotuskanavilla. Luonnoksesta on lähetetty lausuntopyynnöt valvontaviranomaisille (ELY-keskus sekä kunnan terveyden – ja ympäristönsuojeluviranomaiset ) sekä Lahti Aqua Oy:lle niin, että lausunoja on pyydetty 31.3.2021 mennessä. Hämeen ELY-keskukselta, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta (elinvoimavaliokunnan valvontajaosto) sekä terveydensuojeluviranomaiselta (Päijät-Soten ympäristöterveyskeskus) on saatu lausunnot, joiden mukaan toiminta-alueen laajentamisesitystä pidetään pääosin hyvänä ja tarpeellisena. Esitetyn toiminta-aluerajauksen hyväksyminen edistää osaltaan terveydensuojelua sekä pinta- ja pohjaveden suojelua. Toiminta-aluerajaus velvoittaa sekä vesihuoltolaitosta rakentamaan vesi- ja jätevesiverkostot kiinteistöille, että toisaalta kiinteistöjä liittymään niihin. Muita lausuntoja tai mielipiteitä toiminta-alueluonnoksesta ei saatu. 

Sekä ELY-keskuksen että terveydensuojeluviranomaisen lausunnoissa on nostettu esiin Hangasmäen alue, jossa ei ole vesihuoltoverkostoja ja jota ei ole esitetty sisällytettäväksi toiminta-alueeseen. Hangasmäen alue on tiheästi rakentunutta aluetta, jossa on todettu yksityiskaivojen talousveden laatuongelmia. Alueelle on vuonna 2019 tehty vesihuoltokysely, jonka vastausten perusteella pääosa kiinteistöistä ilmoitti halukkuutensa liittyä vesihuoltoverkostoihin sen tullessa mahdolliseksi. Alueen vesihuoltoverkostojen toteuttamiseen vaikuttaa merkittävästi kaavoitus ja tuleva maankäyttö. Miekkiön - Hangasmäen alue on strategisessa yleiskaaassa 2020 selvitysaluetta eli alue on potentiaalista tulevaisuuden taajama/työpaikka-aluetta, jonka toteuttamiseen ja sen ajoitukseen liittyy erityisiä reunaehtoja ja lisäselvitystarpeita. 

Hallintosäännön mukaisesti elinvoimavaliokunta päättää vesihuollon toiminta-alueen hyväksymisestä. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää hyväksyä lausuttavana ja kuultavana olleen vesihuollon toiminta-alueen laajentamisesityksen sekä asettaa hyväksymispäätöksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: Hämeen ELY- keskus, elinvoiman valvontajaosto, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ympäristöterveyskeskus, Lahti Aqua Oy, vesihuoltopäällikkö, kuulutus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.