Elinvoimavaliokunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Hollolan elinvoimavaliokunnan lausunto erilliskeräysvelvoitteiden alueellisesta rajauksesta

HOLDno-2020-730

Valmistelija

 • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Kuntien lakisääteinen viranomainen, Päijät-Hämeen jätelautakunta pyytää kuntien ympäristöviranomaisilta ja kunnilta lausuntoa vireillä olevan lainsääädännön mukaisesta biojätteiden keräyksestä.

Liitteenä:

 • lausuntopyyntö
 • karttaliitteet

Eduskunta on ottanut käsittelyyn hallituksen esityksen jätelaiksi. Kiertotaloutta edistetään antamalla kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä selvästi tiukempia velvoitteita jätteiden erilliskeräykseen. Yksi keskeinen muutos olisi, että kuntien on järjestettävä keskitetysti erilliskerättävien jätteiden kuljetus. Konkreettisista erilliskeräysvelvoitteista säädettäisiin keväällä annettavilla asetuksilla. Tarkoituksena on, että:

 • Pienmetallijätteen ja pakkausjätteen erilliskeräys alkaa viimeistään heinäkuussa 2023.
 • Biojätteen erilliskeräys alkaa kaikissa taajamissa vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä viimeistään heinäkuussa 2022 ja laajenisi yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille kiinteistöille viimeistään heinäkuussa 2024. Asetuksen mukainen taajamarajaus tulee olemaan Syken YKR-taajamarajaus.

Esityksen mukaan kunta kilpailuttaisi ja järjestäisi erilliskerättävien jätteiden eli biojätteen, pienmetallijätteen ja pakkausjätteen kuljetuksen kiinteistöiltä. Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella se tarkoittaa Salpakierto Oy:ta, jolle se on annettu tehtäväksi. Salpakierron tulee järjestää pienmetallijätteen ja pakkausjätteen kuljetukset viimeistään kahden vuoden kuluttua lain voimaan tulosta ja biojätteen kuljetukset viimeistään kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta. 

Lausuntopyynnössä pyydetään ottamaan kantaa:

 • Tulisiko pakolliseen erilliskeräysvelvoitealueeseen lisätä kunnastanne muita alueita ?
 • Tulisiko vapaaehtoisen erilliskeräysalueeseen lisätä kunnastanne alueita pakollisen keräysvelvoitteen ulkopuolelta ?

Ehdotus

Esittelijä

 • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Biojätteen keräys taajama-alueella tulee olemaan kuntalaisten toiminnoissa uusi asia, josta toistaiseksi on vain vähän kokemusta ja tietoa. Tähän perustuen erilliskeräysvelvoitteen toteuttamista lain edellyttämää vähimmäisvelvoitetta laajempana olisi tarkoituksenmukaista harkita vasta, kun biokeräys saadaan toimintaan, siitä on saatu kokemuksia ja palautetta ja mahdolliset käynnistymishaasteet on saatu hallintaan.

Kunnalla ei ole lausuttavaa esitettyjen aluerajauksen osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päijät-Hämeen jätelautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.