Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta / Lahden seudun kierrätyspuisto

HOLDno-2019-115

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Lahden seudun alueelle suunnitellusta kierrätyspuistohankkeesta. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, mitä vaihtoehtoja hankkeella on ja mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä. 

Hämeen ELY-keskus pyytää Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa YVA-ohjelmasta. Lausuntoa on pyydetty muiden ohella myös kunnanhallitukselta ja kaavoitusviranomaiselta. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa siten, että se voidaan antaa valvontajaoston kokouksessa 13.3.2019.
Arviointiohjelma on sähköisesti ympäristöhallinnon verkkopalvelussa www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA tai www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi YVA-hankkeet > YVA-hankehaku, julkaisijaksi valitaan Hämeen ELY-keskus). Arviointiohjelma sisältää tiivistelmän, jossa on kuvattu hanke ja sen vaihtoehdot, YVA-menettely, vuorovaikutus, ympäristön nykytila, ympäristövaikutusten arviointi ja aikataulu. 

Käsiteltävistä hankevaihtoehdoista Hollolaan ulottuvia suoria ympäristövaikutuksia on kahdella hankevaihtoehdolla. Vaihtoehto VE1 Kehätie on kokonaan Hollolan puolella, kuntakeskuksen läheisyydessä. Vaihtoehto VE4 Loukkaanmäki on Orimattilan puolella, mutta vaikutukset ulottuvat Hollolan eteläiselle alueelle, Miekkiöön. 

Lainsäädäntö

Ympäristövaikutusten arviointia säätelee laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki, 252/2017). Menettely on kaksivaiheinen. Ohjelmavaiheessa, joka nyt on meneillään, suunnitellaan, miten menettely toteutetaan, mitä toteuttamisvaihtoehtoja on ja miten ympäristövaikutukset arvioidaan. Viimeisessä vaiheessa, selostusvaiheessa, kootaan tiedot hankkeiden ympäristövaikutuksista. Menettely päättyy yhteysviranomaisen (Hämeen ELY-keskus) kirjalliseen asiakirjaan, perusteltuun päätelmään, jossa viranomainen arvioi eri hankevaihtoehtojen toteuttamisen edellytykset ja mahdolliset lisäselvitystarpeet ympäristönsuojelullisten seikkojen näkökulmasta. YVA-menettely ei oikeuta hankkeen toteuttamiseen, eikä toisaalta kiellä toteuttamista, vaan menettelyn jälkeen tarvitaan toimintaan ja rakentamiseen oikeuttavat erilliset lupamenettelyt, kuten ympäristöluvat ja rakennusluvat. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää myös maankäytöllisiä menettelyjä, kuten kaavoitusta. 

YVA-lain 16 §:n mukaan hankkeesta vastaavan on toimitettava ympäristövaikutusten arviointiohjelma yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelman tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaihtoehdoista, kuvaus ympäristön nykytilasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelman sisällöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella (VNa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 277/2017).

Asetuksen 3 §:n mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa määrin:
1) kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta vastaavasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta;
2) hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominaisuuksien kannalta varteenotettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton;
3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista;
4) kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä; 
5) ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, mukaan lukien valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, siinä laajuudessa kuin on tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle, sekä perustelut arvioitavien ympäristövaikutusten rajaukselle;
6) tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista;
7) tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä; sekä
8) suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä näiden liittymisestä hankkeen suunnitteluun ja arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.
 

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Lausunto

Arviointiohjelma sisältää pääosin sille asetetut lainsäädännölliset sisältövaatimukset. Valvontajaoston kiinnittää yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan huomion seuraaviin lisäselvitystarpeisiin: 

Tiedot hankkeesta

Hankekuvaus ja YVA-ohjelma on laadittu ammatti- ja lainsäädäntötermein. Hankesuunnitelmat ovat aiheuttaneet suurta huolta ja kiinnostusta kuntalaisissa. Suunnitteluprosessin aikana on ilmennyt, että jäteterminologia on haastava ymmärtää. Yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan tulisi pohtia sitä, miten ammattitermit voitaisiin saada yleisesti ymmärrettäviksi siten, että kansalaisilla olisi tarvittava tieto siitä, minkälaisia jätteitä hankealueille sijoitetaan ja mitä niille tehdään. Esimerkiksi vaarallisten jätteiden loppusijoitus on herättänyt huolta ja tullut yllätyksenä YVA-ohjelmavaiheessa. 

Hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot

Hankevaihtoehtoihin on otettu hankkeen toteuttamatta jättäminen sekä neljä täysin neitseelliselle alueelle sijoittuvaa vaihtoehtoa. Vaihtoehtotarkasteluun tulisi lisätä olemassa olevat, infrastruktuuriltaan ja ympäristöluviltaan osittain tai kokonaan valmiit kohteet. Näitä kohteita on listattu arviointiohjelman kappaleessa 1.6.3. Olemassa oleviin alueisiin tukeutuminen olisi ympäristölle haitattomampaa, nopeammin toteutettavaa ja todennäköisesti taloudellisesti edullisempaa kuin neitseellisille alueille sijoittuminen. 

Vaihtoehdoista puuttuu myös hankkeiden osittainen toteuttaminen. Esimerkiksi paljon tilaa vaativa ja muihin toimintoihin nähden vähäisempiä ympäristöhaittoja aiheuttava ylijäämämaiden loppusijoitus voitaisiin sijoittaa tarvittaessa erilleen muista kierrätyspuistotoiminnoista. 

Ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä

Arvioitavien ympäristövaikutusten osalta tarkennusta tarvitaan erityisesti haju- ja terveysvaikutusten osalta. Myös aluetta, jolle haitalliset ympäristövaikutukset saattavat ulottua, on tarkasteltava yksityiskohtaisemmin, hankealuekohtaisesti. Vaikutusten tarkentaminen edellä mainituilla tavoin on välttämätöntä, jotta eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta voidaan arvioida YVA-selostusvaiheessa. 

Haju on tunnistettava paremmin hankkeiden ympäristövaikutuksena erityisesti vaihtoehdossa VE 1 Kehätie. Hankealueille sijoittuvat toiminnot eivät ole täysin selvillä. Suunnittelussa on ollut mukana hajuhaittoja tuottavia toimintoja, esim. lietteiden käsittelyä ja biokaasulaitostoimintaa. Nyt käsiteltävissä jätejakeissa on mainittu nestemäiset jätteet. Hajuhaitat, vaikutusalue sekä arviointi- ja rajausmenetelmät on kuvattava yksityiskohtaisemmin. Hajuhaittojen osalta ennalta varautumisen ja suunnittelun tarve korostuvat, koska ohjaavaa lainsäädäntöä ei ole. 

Terveysvaikutusten osalta tarkentavia kuvauksia ja mallinnuksia tarvitaan melun ja pölyn osalta. Mallinnukset on tarpeen laatia YVA-selostukseen. Mallinnuksissa on huomioitava tieliikenteen melu, myös tuleva kehätien liikenteen melu vaihtoehdossa VE1. 

Alue, jolla haitallisia ympäristövaikutuksia oletetaan olevan, on rajattu kategorisesti kolmen kilometrin säteeseen jokaisella alueella. Vaikutusalueita tulisi tarkentaa hankekohtaisesti huomioiden esimerkiksi pinta- ja pohjavesien virtaussuunnat (vesistö- ja pohjavesivaikutukset, vaikutukset virkistykseen ja vedenottoon) sekä vallitsevat tuulensuunnat (haju-, ilmanlaatu- ja pölyhaitat). Tuulensuunnan huomioiminen on erityisen tärkeää vaihtoehdossa VE1 Kehätie, koska Hollolan kuntakeskus sijaitsee vallitsevassa tuulensuunnassa.  

Yleistä

Kaavalla osoitetulle jätteenkäsittelyalueelle on todellinen tarve ja kiire. Myöhästyneen suunnittelun riskit ovat jo todentuneet Hollolassa, kun Kujalassa toimineet yritykset sijoittuvat alueille, joita ei ole ko. toimintaan suunniteltu eivätkä siihen lähtökohtaisesti sovellu. 

Vaihtoehdossa VE 1 Kehätie on kiinnitettävä erityishuomio siihen, että hollolalaisista yli 30 % asuu alle kolmen kilometrin säteellä hankealueesta. Lisäksi alueelle sijoittuu merkittäviä työpaikka-alueita, kuten kuntakeskus ja Hopeakallion/Paassilan alueet. 
 

Päätös

Ympäristösihteerin ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukaisen arviointiselostuksen Lahden seudun alueelle suunnittelusta kierrätyspuistohankkeesta. YVA-selostus on hankkeesta vastaavan arvio hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Hämeen ELY-keskus pyytää Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa YVA-selostuksesta 28.2.2020 mennessä. Lausuntoa on pyydetty muiden ohella myös kunnanhallitukselta ja kaavoitusviranomaiselta. Arviointiselostus on sähköisesti ympäristöhallinnon verkkopalvelussa www.ymparisto.fi/ LahdenseudunkierratyspuistoYVA (tai www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi YVA-hankkeet > YVA-hankehaku, julkaisijaksi valitaan Hämeen ELY-keskus).Arviointiselostus sisältää tiivistelmän, jossa on kuvattu hanke ja sen vaihtoehdot, YVA-menettely, vuorovaikutus, ympäristön nykytila, ympäristövaikutusten arviointi ja aikataulu. 

Käsiteltävistä hankevaihtoehdoista Hollolaan ulottuvia suoria ympäristövaikutuksia on kahdella hankevaihtoehdolla. Vaihtoehto VE1 Kehätie on kokonaan Hollolan puolella, kuntakeskuksen läheisyydessä. Vaihtoehto VE4 Loukkaanmäki on Orimattilan puolella, mutta vaikutukset ulottuvat Hollolan eteläiselle alueelle, Miekkiöön. 

Lainsäädäntö

Ympäristövaikutusten arviointia säätelee laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki, 252/2017). Menettely on kaksivaiheinen. Selostusvaiheessa, joka nyt on meneillään, kootaan tiedot hankkeiden ympäristövaikutuksista. Menettely päättyy yhteysviranomaisen (Hämeen ELY-keskus) kirjalliseen asiakirjaan, perusteltuun päätelmään, jossa viranomainen arvioi eri hankevaihtoehtojen toteuttamisen edellytykset ja mahdolliset lisäselvitystarpeet ympäristönsuojelullisten seikkojen näkökulmasta. YVA-menettely ei oikeuta hankkeen toteuttamiseen, eikä toisaalta kiellä toteuttamista, vaan menettelyn jälkeen tarvitaan toimintaan ja rakentamiseen oikeuttavat erilliset lupamenettelyt, kuten ympäristöluvat ja rakennusluvat. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää myös maankäytöllisiä menettelyjä, kuten kaavoitusta. 

YVA-lain 19 §:n mukaan hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. Arviointiselostus on toimitettava yhteysviranomaiselle.

Arviointiselostuksen tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta, kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, niiden lieventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta, tiedot ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamisesta ja yleistajuinen yhteenveto. Arviointiselostuksen sisällöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella (VNa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 277/2017, YVA-asetus).

Asetuksen 4 §:n mukaan arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin seuraavat tiedot, jotka ovat tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle ottaen huomioon kulloinkin saatavilla oleva tietämys ja arviointimenetelmät:
1) kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, tärkeimmistä ominaisuuksista mukaan lukien energian hankinta ja kulutus, materiaalit ja luonnonvarat, todennäköiset päästöt ja jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus ja säteily sekä sellaiset päästöt ja jäämät, jotka voivat aiheuttaa veden, ilman, maaperän ja pohjamaan pilaantumista, sekä syntyvän jätteen määrä ja laatu ottaen huomioon hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheet, mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet mukaan lukien;
2) tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta, toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin;
3) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin;
4) kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos hanketta ei toteuteta;
5) arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon hankkeen alttius suuronnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilanteet sekä toimenpiteet näihin tilanteisiin varautumisesta mukaan lukien ehkäisy- ja lieventämistoimet;
6) arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista;
7) tapauksen mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista;
8) vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu;
9) tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista syistä, mukaan lukien ympäristövaikutukset;
10) ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia;
11) tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä seurantajärjestelyistä;
12) selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hankkeen suunnitteluun;
13) luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien laadinnassa, kuvausmenetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa todetuista puutteista ja tärkeimmistä epävarmuustekijöistä;
14) tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä;
15) selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon; sekä
16) yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä 1–15 kohdassa esitetyistä tiedoista.

Todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvion ja kuvauksen on katettava hankkeen välittömät ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan elinvoimavaliokunnan valvontajaoston lausunto:

Vaihtoehtojen vertailusta

Merkittävä puute YVA-selostuksessa on, että se ei sisällä hankevaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaa prosessissa saatujen tietojen perusteella. Vaihtoehtotarkastelua pidetään arviointimenettelyn ydinkysymyksenä (Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula, Vihervuori: Ympäristöoikeus, Oikeuden perusteokset, WSOY Lakitieto 2001, s. 507).

Ympäristövaikutusten arviointia on tehty yksittäisten vaikutusten arviointina, mutta YVA-lainsäädännössä tarkoitettu kokonaisympäristövaikutusten arviointi puuttuu. Selostus ei sisällä vertailua eri vaihtoehtojen paremmuusjärjestyksestä kokonaisympäristövaikutusten ehkäisyn kannalta. Tämä juuri on koko YVA-prosessin tarkoitus silloin, kun vaihtoehtoja aidosti on olemassa. Kuusiniemen ym. mukaan (s. 508) arvioinnissa mukana olleita vaihtoehtoja tulee vertailla keskenään sekä koota ja jäsentää aineisto päätöksentekoa varten. Edelleen Kuusiniemen ym. (s. 517) mukaan vaihtoehtotarkastelun perimmäisenä tarkoituksena on kuvata vaihtoehtojen etuja ja haittoja sekä perustella vaihtoehtojen paremmuusjärjestys eri näkökulmista. 

Näin ollen YVA-lainsäädännön edellyttämä vertailu ja YVA-asetuksen 4 §:n kohdan 9) edellyttämät tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista syistä, mukaan lukien ympäristövaikutukset, puuttuvat. YVA-selostusta on täydennettävä tältä osin ennen perustellun päätelmän laatimista. 

YVA-prosessista

YVA-prosessin valmistelutyössä on ollut mukana runsaasti kaavoitusviranomaisen edustajia, mutta vain yksi ympäristönsuojeluviranomaisen edustaja, eli YVA-yhteysviranomaisena toimiva viranhaltija. Ympäristölainsäädännön ja YVA-menettelyn sisältövaatimusten huomioimisen puute näkyy YVA-selostuksessa. Vaikuttaa siltä, että hyvä tarkoitus YVA-menettelyn ja maakuntakaavoituksen yhdistämisestä ei ole onnistunut tässä tapauksessa, vaan kaavoitusmenettelyä on korostettu YVA-prosessin kustannuksella.

YVA-selostuksen sisällöstä

YVA-lain valmistelutöissä (HE 259/2016 § 19 yksityiskohtaiset perustelut) todetaan, että YVA-arviointiselostuksen on oltava havainnollinen ja yleistajuinen ja annettava riittävät tiedot, jotta yhteysviranomainen voi laatia sen pohjalta perustellun päätelmänsä, ja jotta sitä voidaan hyödyntää lupaharkinnassa.

YVA-selostus on erittäin laaja, noin viisisataasivuinen asiakirjakokonaisuus. Selostuksesta on vaikea hahmottaa eri hankevaihtoehtojen kokonaisympäristövaikutuksia. Yksittäistenkin vaikutusten osalta, kuten haju- ja terveysvaikutusten osalta, otsikointi ei palvele tiedon löytymistä kokonaisuudesta.  Näin ollen YVA-prosessin olennainen osa, osallistaminen, ja tiedonjako toteutusvaihetta varten, kärsivät. 

Tiivistelmä ja johtopäätökset sisältävät yhteenvedot hankkeiden yksittäisistä ympäristövaikutuksista ja niiden vertailusta. YVA-selostuksen tulisi palvella valittavan vaihtoehdon haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyä. Tiedot ovat olennaisia niin hankkeen suunnittelussa, ympäristölupamenettelyssä kuin hankkeen toteutusvaiheessa. Hankkeen sisälle saattaa tulla useita eri toimijoita, jotka tarvitsevat tietoa selvitetyistä ympäristövaikutuksista. Nyt laadittu YVA-selostus ei palvele tätä tarkoitusta, koska vertailut on tehty vaikutuskohtaisesti sisältäen kaikki vaihtoehdot. Valittavan vaihtoehdon ympäristövaikutuksia ja niiden ehkäisyä koskevat tiedot ovat pirstaleisena asiakirjakokonaisuudessa. 

YVA-yhteysviranomaisen ohjelmalausunnon huomioinnista

YVA-yhteysviranomaisen ohjelmalausunnossa on kiinnitetty huomiota ns. nollavaihtoehdon eli toteuttamatta jättämisen kuvauksen tarpeeseen ja sisältöön selostusvaiheessa. YVA-selostuksessa kyseisen vaihtoehdon kuvaus on jäänyt edelleen erittäin puutteelliseksi. Esimerkiksi ylijäämämaiden erillisen sijoituspaikan arviointi olisi ollut erittäin tarpeellinen, koska näiden jätteiden osalta uuden paikan löytäminen on kiireellistä. Arvioimatta jättämisen perusteena on käytetty sitä, että käytettävissä ei ole ollut riittävästi tietoa arvioon. Valvontajaosto toteaa, että tietoa olemassa olevista hankkeista ja niiden konkreettisista ympäristövaikutuksista on runsaasti, koska kyseessä on pitkään toimineiden, ympäristöluvanvaraisten, olemassa olevien hankkeiden ympäristövaikutukset. Lisäksi on tietoa siitä, mitä vaikutuksia uusien toimintojen hajautettu sijoittaminen aiheuttaa. Vaikuttaa siltä, että nollavaihtoehdon tarkastelu on jätetty tietoisesti pois prosessista.   YVA-asetuksen 3 ja 4 §:ssä edellytetään, että menettelyssä arvioidaan yhtenä tasavertaisena vaihtoehtona toteuttamatta jättämistä. 

YVA-yhteysviranomaisen ohjelmalausunnossa on edellytetty, että YVA-selostuksessa otetaan kantaa siihen, vaatiiko hankkeen toteuttaminen maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupia valmisteluvaiheessa. Tämä kannanotto puuttuu YVA-selostuksesta. Kyseessä on hankkeen toteuttamisaikataulun osalta olennainen seikka, koska em. lupien valmistelu ja päätöksenteko valitusvaiheineen voi kestää vuodesta jopa yli viiteen vuotta. Myönteiset lainvoimaiset luvat ovat edellytys sille, että hankkeen valmistelevia maanrakennustöitä voidaan aloittaa. 

Huoltovarmuuspolttoaineen laatu on jätetty teksteistä pääosin pois, jolloin sen varastoinnin edellyttämää lupatarvetta ei voi arvioida.

Tässä lausunnossa on käsitelty YVA-selostuksen ja -prosessin osalta vain perustavanlaatuisia puutteita.
 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Tiedoksi

Hämeen ELY-keskus, yleinen sähköinen asiointilomake (valitse kunnille tarkoitettu lomake tai muille viranomaisille tarkoitettu lomake, http://www.elykeskus.fi/web/ely/asioiverkossa ) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa. (Vesihuoltolaki 119/2001 § 34).

Käsitellyt asiat