Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kukonkankaan asemakaava-alue, rakennustapaohje

HOLDno-2020-41

Valmistelija

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Perustelut

Rakennustapaohje koskee Kukonkoivun kunnanosan kortteleita 1021-1039 ja niihin liittyviä lähivirkistys-, suojaviher-, liikenne- ja katualueita. Alueelle on asemakaavassa osoitettu 88 erillispientalojen (AO) rakennuspaikkaa ja 3 asuinrivitalojen (AR) rakennuspaikkaa. Rakennustapaohjeessa on kartta alueen sijainnista sekä alueen asemakaavakartta ja -määräykset.    

Rakennustapaohjeet täydentävät Kukonkankaan uutta asuinaluetta koskevaa asemakaavaa (kaavanro 098 10-224) sekä sen määräyksiä ja ovat ohjeena rakentajille pyrittäessä yhtenäiseen ja hyvään rakennettuun ympäristöön. Yhtenäiset ohjeet takaavat kaikille samankaltaiset lähtökohdat riippumatta rakentamisajankohdasta.

Alueen asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä 21.1.2019 § 4. ja sen voimaantulosta on kuulutettu kuulutuksella 2.5.2019. Alueen toteutus- ja myyntiaikataulua ei ole yksityiskohtaisesti vahvistettu. Kaavoitus on laatinut aluetta koskevat rakennustapaohjeet asemakaavan ja kaava-aineiston laadinnan yhteydessä.

Ohjeissa on kuvattu yleisesti alueen rakentamisen ja ohjeiden tavoitteita ja alueen erityispiirteitä. Ohjeet sisältävät sekä yleisesti koko kaava-aluetta koskevia, että osin korttelikohtaisesti eriteltyjä ohjeita mm. rakennusten suunnitteluun, sijoitteluun ja tontin toteuttamiseen liittyen. 

Hollolan kunnan hallintosäännön 18 § mukaan valvontajaosto päättää alueellisista tai koko kuntaa koskevista rakennustapaohjeista. Rakennusjärjestyksen 3 § mukaan valvontajaoston hyväksymät rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavamääräyksiä ja ne sitovat tontinomistajaa riippumatta siitä, onko asiasta mainittu tontin luovutusehdoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Valvontajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevat Kukonkankaan alueen kortteleiden 1021-1039 rakennustapaohjeet.

Päätös

Esitys hyväksyttiin

Tiedoksi

Kaavoitus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa. (Vesihuoltolaki 119/2001 § 34).