Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Päätös ympäristölupahakemuksesta, Peltola Raimo, 98-411-29-0 (Pelto-Eskola)

HOLDno-2020-51

Valmistelija

  • Jenna Kenttä, ympäristötarkastaja, jenna.kentta@hollola.fi

Perustelut

Raimo Peltola on jättänyt Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee pilaantumattomien ylijäämämaiden käyttöä maa-ainestenottoalueen maisemoinnissa.

Raimo Peltolalla on ollut maa-ainestenottolupa kyseessä olevalle kiinteistölle. Luvan voimassaolo on päättynyt 23.2.2020. Maa-ainesten ottaminen alueella on päättynyt, mutta alueen maisemointi on kesken. Maa-ainestenottoluvan mukainen ottaminen on toteutettu vain osittain, ja siitä johtuen maisemointi on suunniteltu uudelleen. Peltola on hakenut maisemoinnille lisäaikaa. Maisemoinnin lisäaika-asia käsitellään erillisessä menettelyssä koskien vähäistä poikkeamista maa-ainesluvan lupamääräyksistä.

Alueella maa-ainestenoton aikana paljastuneiden runsaiden kallioesiintymien vuoksi maa-ainestenottoa ja näin ollen myöskään maisemointia ei ole voitu suorittaa alkuperäisen otto- ja maisemointisuunnitelman mukaisesti. Alueen keskellä on 8-9 metrin syvyinen, jyrkkäreunainen kalliokuoppa. Kuoppa on syntynyt jo ennen nyt päättyneen maa-ainesluvan myöntämistä.

Ympäristölupahakemuksella haetaan lupaa tuoda alueelle pilaantumattomia ylijäämämaita maisemointitarkoitusta varten. Alueelle tuodaan enintään 4 900 tonnia maa-aineksia kalliokuopan täyttämistä ja alueen muuta maisemointia varten. Maisemoinnin päätyttyä alue palaa metsätalouskäyttöön. Kalliokuopan täyttämisen yhtenä tavoitteena on tehdä alueesta turvallinen sen jatkokäyttöä ajatellen. Suunnittelualue sijaitsee osittain vedenhankintaan soveltuvalla Kulonpalon pohjavesialueella.

Liitteessä on kuvattu hakemus ja asian käsittely sekä annettu ehdotus ympäristöluvasta perusteluineen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto päättää myöntää Raimo Peltolalle liitteen mukaisesti ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kiinteistölle 98-411-29-0 (Pelto-Eskola).

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Päätös: Raimo Peltola, Hämeen ELY-keskus, PHHYKY / Terveysvalvonta, Lahden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen; tieto päätöksestä: asianosaiset

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä pävänä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.                                       

Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2760
Puhelinnumero: 029 564 2780
Aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamista
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.