Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Päätös vähäisestä poikkeamisesta maa-ainesluvan lupamääräyksistä, Peltola Raimo, 98-411-29-0 (Pelto-Eskola)

HOLDno-2020-51

Valmistelija

  • Jenna Kenttä, ympäristötarkastaja, jenna.kentta@hollola.fi

Perustelut

Tausta

Raimo Peltolalla on ollut maa-aineslupa soran ottoon kiinteistöllä 98-411-29-0 (Pelto-Eskola) Hollolan kunnan Kalliolan kylässä. Luvan voimassaolo on päättynyt 23.2.2020. Raimo Peltola on jättänyt 24.1.2020 hakemuksen koskien vähäistä poikkeamista maa-ainesluvan lupamääräyksistä.  Maa-ainestenottoalue sijaitsee suurelta osin Kulonpalon pohjavesialueella, pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella. Kulonpalon pohjavesialue on luokitukseltaan II-luokan pohjavesialue (vedenhankintaan soveltuva).

Maa-ainesluvan mukaan maisemointi olisi tullut suorittaa loppuun luvan voimassaoloaikana. Maa-ainesten ottaminen alueella on päättynyt, mutta maisemointi on osittain kesken. Alueella maa-ainestenoton aikana paljastuneiden runsaiden kallioesiintymien vuoksi maa-ainestenottoa ja näin ollen myöskään maisemointia ei ole voitu suorittaa alkuperäisen otto- ja maisemointisuunnitelman mukaisesti. Alueen keskellä on 8-9 metrin syvyinen, jyrkkäreunainen kalliokuoppa. Kuoppa on syntynyt jo ennen nyt päättyneen maa-ainesluvan myöntämistä.

Koska kohde sijaitsee osittain pohjavesialueella, olisi sinne tarvittu ympäristölupa kallion louhinnalle, vaikka louhintaa oltaisiin tehty alle 50 päivää. Ympäristölupaa ei kuitenkaan voinut kohteeseen saada. Ottamisen jatkaminen ja kalliokuopan luiskaaminen sen kautta ei siis ole vaihtoehtona kyseisessä kohteessa, koska se edellyttäisi louhintaa. Vaihtoehtona nyt esitetylle kuopan täyttämiselle olisi kuopan pysyvä aitaaminen, verkottaminen ja kyltittäminen, jolloin maa-aineslain maisemointitavoitteet eivät toteutuisi eikä alue palautuisi kaavan mukaiseen käyttöön eli metsätalousalueeksi.

Maa-ainesluvan mukainen alin ottotaso on + 125. Lisäksi luvassa on edellytetty jättämään vähintään 4 metrin etäisyys pohjaveden pintaan. Alueen eteläosassa ottotaso on paikoin + 123. Pohjaveden pinnantasoksi on viimeksi lokakuussa 2019 mitattu + 114,70, joten etäisyys pohjaveden pintaan on vähimmilläänkin yli 8 metriä.

Maa-ainesluvan mukaan ottoaluetta maisemoitaessa luiskat olisi tullut tehdä kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi eikä alueelle ei ole saanut tuoda maa-aineksia muualta ilman valvontaviranomaisen suostumusta. Muualta tuoduista maa-aineksista on tullut olla selvitys, joka raportoidaan vuosittain otettujen maa-ainesmääräilmoitusten yhteydessä. Maisemointia koskien toiminnanharjoittaja on jättänyt myös ympäristölupahakemuksen, jolla haetaan lupaa tuoda alueelle 2 200 – 2 700 m3 (4 000 – 4 900 t) pilaantumattomia ylijäämämaita maisemointitarkoituksessa.

Maa-ainesluvan mukaan naapuritiloihin olisi tullut jättää 10 metrin suojaetäisyys. Ottoalueen luoteisreunalla on ylitetty naapurikiinteistön raja pieneltä osin. Asialle on saatu naapurikiinteistön omistajan hyväksyntä, joka on esitetty hakemuksen täydentämisen yhteydessä.

Koska maa-ainestenottoa ja maisemointia ole voitu tehdä alkuperäisen maisemointisuunnitelman mukaisesti, on maisemoinnin uudelleen suunnittelua vaadittu alueen ennallistamiseksi.

Raimo Peltola on antanut toiminnalle vakuuden, joka on voimassa 31.12.2024 saakka.

Hakemus

Hakemuksella haetaan maisemoinnille jatkoaikaa 31.12.2024 saakka. Lisäksi haetaan muutosta lupamääräykseen, jonka mukaan ottoa ei saa ulottaa tasoa +125 alemmaksi, siten, että ottoa ei saa ulottaa tasoa +123 alemmaksi. Luiskakaltevuuden osalta haetaan muutosta siten, että luiskat saavat olla jyrkimmillään kaltevuudessa 1:2,5. Tällä vähennetään maisemoinnissa tarvittavan maa-aineksen määrää olennaisesti.

Ottamistoiminnan osalta hakemus koskee vain alueella olevan maa-aineksen (sora) leikkaamista ja siirtämistä toiseen paikkaan alueen sisällä haluttujen luiskakaltevuuksien saavuttamiseksi. Alueelta ei oteta maa-aineksia vietäväksi alueen ulkopuolelle.

Muutosta haetaan myös lupamääräykseen, jonka mukaan alueelle ei saa tuoda maa-aineksia muualta ilman valvontaviranomaisen suostumusta. Lisäksi haetaan muutosta vaatimukseen 10 metrin suojaetäisyydestä edellä mainitun naapuritilan osalta.

Maisemoimatta olevan alueen kokonaispinta-ala on 1,13 ha. Maisemointi on suunniteltu uudelleen huomioiden alueen palaaminen metsätalouskäyttöön. Maisemoinnin suunnittelussa on huomioitu myös alueen mahdollinen virkistyskäyttö, ja maisemointi on suunniteltu niin, että liikkuminen alueella olisi turvallista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Hollolan valvontajaosto antaa Raimo Peltolalle suostumuksensa poiketa kiinteistölle 98-411-29-0 myönnetyn maa-ainesluvan lupamääräyksistä siten, että maisemointi tulee suorittaa loppuun 31.12.2024 mennessä. Maisemointi tulee suorittaa hakemuksen ja sen liitteenä esitetyn maisemointisuunnitelman mukaisesti. Maisemointisuunnitelma-asemapiirros esitetty liitteenä. Jyrkimmät luiskat voidaan tehdä kaltevuuteen 1:2,5. Maisemoinnin etenemisestä tulee toimittaa valvontaviranomaiselle karttaesitys vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Vakuuden on oltava voimassa vähintään siihen asti, kun maisemointi on suoritettu ja valvontaviranomainen on lopputarkastuksen myötä todennut maisemoinnin hyväksytyksi.

Maisemointia varten alueelle tuotavien ylijäämämaiden osalta asia ratkaistaan erillisessä ympäristölupamenettelyssä.

Perustelut

Oikeusohjeet

Maa-aineslain 16 §:n mukaan lupaviranomainen voi luvan voimassaoloaikana antaa päätöksellään suostumuksen poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai annetuista lupamääräyksistä. Suostumuksen edellytyksenä on, että poikkeaminen ja sen laatu, ottaen huomioon lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset, ei merkitse luvan olennaista muuttamista eikä vaikuta asianosaisen asemaan tai luonnonolosuhteisiin.

Maa-aineslain 11 §:n mukaan lupamääräyksiä voidaan antaa esimerkiksi ajasta, jonka kuluessa kyseisen pykälän nojalla määrätyt toimenpiteet on suoritettava.

Maa-ainesasetuksen 8 §:ssä todetaan, että maa-aineslain 12 §:n nojalla määrätyn vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty.

Yksityiskohtaiset perustelut

Edellä kuvatut lupamääräysten muutokset eivät merkitse luvan olennaista muuttamista eivätkä vaikuta asianosaisen asemaan tai luonnonolosuhteisiin. Maisemointia ei ole luvanhaltijasta riippumattomista syistä voitu toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, joten se on suunniteltu uudelleen mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi alueen jatkokäyttöä ja turvallisuutta ajatellen.

Alueelta ei enää oteta maa-aineksia, ja maisemointityön aiheuttamat haitat lähialueen asutukselle jäävät vähäisiksi. Hieman alkuperäistä suunnitelmaa jyrkempi luiskakaltevuus osassa luiskista vähentää alueelle tuotavan maisemointimaan määrää olennaisesti, jolloin maa-ainesten kuljetuksesta aiheutuvat haitat jäävät vähäisemmiksi. Myös ulkopuolelta tuotaviin maa-aineksiin liittyvät mahdolliset riskit jäävät mahdollisimman vähäisiksi, kun maa-aineksia tuodaan vähemmän. Alueen topografia on luontaisesti jyrkkää.

Maa-ainesluvassa määrätyn alimman ottotason alittaminen ei aiheuta pohjaveden pilaantumisen vaaraa tai vaikuta muutoin luonnonolosuhteisiin, sillä suojakerrospaksuus on silti vähimmillään 8 metriä. Maa-ainesluvassa edellytetty 4 metrin etäisyys pohjaveden pintaan täyttyy koko alueella, vaikka luvan mukainen alin ottotaso on paikoin alitettu.

Hakija on laittanut hakemuksen vähäisestä lupamääräyksistä poikkeamisesta vireille maa-ainesluvan voimassaoloaikana.

Käsittelymaksu

Hollolan kunnan maa-ainestaksan (voimaan 1.4.2020) 2.9 §:n mukaan, mikäli ottamisluvan voimassaoloaikaa hakemuksesta jatketaan, peritään lupahakemukseen liittyvän ottamissuunnitelman tarkastamisesta vain kohdan 2.1. mukainen perusmaksu edellyttäen, että jatkoajan myöntäminen ei vaadi ko. suunnitelman muuttamista. Maksu peritään myös, mikäli maisemoinnille on myönnetty jatkoaikaa. Näin ollen tästä päätöksestä peritään edellä mainitun kohdan 2.1 mukainen perusmaksu, joka on 210 €.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun haetaan muutosta hallintovalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakuohjeet päätöksen liitteenä.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Päätös: Peltola Raimo, Hämeen ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen 

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.                                  

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamista
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.