Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Oikaisuvaatimus, päätös 098-2020-40, kattomuodon muutos, As Oy Kalevanhovi

HOLDno-2020-159

Valmistelija

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Perustelut

Rakennuslupapäätöksellä 2020-40, päätöspäivä 19.2.2020, on hylätty  kattomuodon muutosta koskeva lupahakemus kiinteistöllä 98-455-3-210. Hakemus koskee autokatoksilla yhdistettyjen asuinrakennusten välissä sijaitsevaa kahden asunnon autokatosta ja muutosta on haettu vain asunnon B autokatoksen osalle. 

Luvan hakijana on kiinteistön omistava As Oy Kalevanhovi, joka on hallituksen kokouksessaan 7.2.2020 valtuuttanut huoneiston B omistajan tai hänen valtuttamansa hakemaan toimenpiteelle lupaa rakennusvalvonnasta.

Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, joka on toimitettu määräaikaan mennessä. Oikaisuvaatimuksessa pyydetään asian uudelleen käsittelyä ja hakijan kannalta myönteistä päätöstä.

Oikaisuvaatimuksen on tehnyt huoneiston B omistajan lupa-asian hoitamiseen valtuuttama asianhoitaja. Oikaisuvaatimus on em. perustein katsottu huoneiston omistajan tekemäksi muutoksenhauksi ja asian käsittelyssä on siksi kuultu myös kiinteistön omistajana asunto-osakeyhtiötä.

As Oy Kalevanhovin hallitus on kokouksessaan 6.5.2020 päättänyt antaa asiaan vastineensa, jossa mm. todetaan että yhtiöllä ei ole asiassa mitään lausuttavaa. Tilannetietona kunnalle ilmoitetaan, että kaikki muut kolme yhtiön huoneistoa, joissa on nyt samanlainen tasakatto kuin huoneistossa B, ovat tilanneet huopapäällysteen uusimisen ja aikovat säilyttää kattomuodon tasakattona.

Asunto-osakeyhtiöllä olisi rakennusluvasta valitusoikeus kiinteistön omistajana. Valitusoikeus rakennuslupapäätökseen on MRL 192 § mukaisesti myös sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Tässä tapauksessa lupa-asia koskee yhden asunnon muutostöitä ja sen omistajan kunnossapitovastuulle kuuluvia toimenpiteitä, joten valitusoikeus on katsottu olevan myös huoneiston B omistajalla.

Oikaisuvaatimus ja vastine ovat kokonaisuudessaan oheismateriaalina asiaa käsiteltäessä.

 

Lupamenettely:

Asuntojen A ja B välisten autokatosten kattojen korjaamisesta ja erilaisista  korjausvaihtoehdoista on oltu yhteydessä Hollolan rakennusvalvontaan useaan kertaan viime vuosien aikana. Oikaisuvaatimuksessa mainittuun lupa-asian kulkuun asiatyypin osalta voidaan todeta seuraavaa:

Puhelinkeskustelussa suunnittelija on esitellyt asiaa ja suullisen kuvauksen perusteella asiassa on arvioitu ensisijaisina vaikutuksina rakennusten ulkonäön muuttuminen ja tällöin asiaa on alustavasti ohjattu käsiteltäväksi julkisivumuutoksena (MRL 126 a §, 1.mom. kohta 7). Hollolan kunnan rakennusjärjestyksen 4 § mukaisesti kunta on vapauttanut julkisivumuutokset toimenpideluvan tarpeesta ja edellyttänyt sen sijaan MRL 129 § mukaisen ilmoitusmenettelyn käyttämistä.

Kun ilmoitus on jätetty rakennusvalvontaan suunnitelmista on ilmennyt, että muutostyöllä on julkisivun muuttumisen lisäksi laajempiakin vaikutuksia. Autokatoksen kattomuodon muuttuminen aiheuttaa muutostarpeita myös asuinosan kattorakenteisiin ja vain toiseen puoleen autokatoksesta esitetty muutos vaikuttaa myös huoneiston A autokatoksen kattoon. MRL 129 § 2. mom. mukaisesti ”kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen.”

MRL 125 § 3 mom. mukaisesti ”muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.” Kattomuodon muutos esitetyllä tavalla vaikuttaa kantaviin rakenteisiin ja myös vesikattoratkaisujen kosteustekniseen toimivuuteen,  joten kyse on pelkän julkisivumuutoksen sijasta rakennuslupaa edellyttävästä korjaus- ja muutostyöstä. Kiinteistöllä on aiemmin toteutettu kahden erillisen asunnon autokatoksen katon muutostyötä, jotka on käsitelty rakennuslupa-asiana (päätös 2018-258), joten valittu lupatyyppi toteuttaa myös yhdenvertaisen kohtelun periaatetta saman kiinteistön eri asuntojen osalta. Em. perustein asia on kuulunut ratkaista ilmoitusmenettelyn sijasta lupa-asiana.

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely:

Kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella, merkinnällä AP-2, asuinpientalojen korttelialue, jota koskevan kaavamäräyksen mukaan: “rakennukset tulee korttelittain julkisivu- ja katemateriaalien sekä kattomuodon suhteen rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen”.

Hakemuksen mukaan erillispientalon B autosuojan kattomuotoa muutetaisiin tasakatosta loivaksi peltikatoksi. Kaato tulisi Erillispientalon A autosuojaa kohti, joka on tarkoitus jättää tasakattoiseksi.Hakemuksen liitteenä olevissa suunnitelmissa ei ole yksilöllisesti esitetty tai selostettu miten korotetun lappeen liittyminen asuinosan aumakattoon on toteutettavissa, eikä myöskään sitä, miten katon korottaminen ja lappeen kallistaminen vaikuttaa A asunnon tasakattoiseksi jäävään katon osaan.

Samalla tontilla sijaitsee sekä vastaavia autokatoksilla yhteen kytkettyjä asuntoja (asunnot A-B, sekä F-G), joissa on keskenään samankaltainen tasakattoratkaisu. Tontilla sijaitsee myös yksittäisiä taloja (asunnot C, D, E, H). Näistä asuntojen D ja E autokatoksiin on toteutettu katon muutos loivasti kaltevaksi peltikatoksi ja asunnoissa C ja H on edelleen alkuperäinen tasakattoratkaisu.

Hakemuksen mukaisen ratkaisun soveltumista ympäristöön ja tontilla toteutuneeseen rakentamiseen on arvioitu mm. suhteessa kaavassa asetettuihin yhdenmukaisen rakentamistavan vaatimuksiin. Kaavan mukaisuutta on arvioitu kohteen osalta myös rakennusvalvonnan ja kaavoituksen yhteisessä lupapalaverissa.

Oikaisuvaatimuksessa vedotaan muiden perusteiden ohella myös mm. yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Yhtiömuotoisissa kohteissa yksittäisten asuntojen muutostöissä tulisi huomioida, että kaikkien huoneistojen osalta on yhdenvertaiset mahdollisuudet toteuttaa vaikutuksiltaan vastaavia muutostöitä. Asuntojen D ja E osalta toteutetut muutostyöt eivät ole täysin verrannollisia nyt haetun ratkaisun kanssa, koska ne ovat erillisiä taloja, joiden autokatokset ovat yksittäisenä rakennuksen päädyssä.

Yhdenvertaisuuden turvaamiseksi asunnon B autokatoksen muutostyöt tulisi suunnitella ja toteuttaa niin, että vastaava muutostyö on toteutettavissa myös asunnon A sekä asuntojen F-G autokatoksissa. Yhdenmukaisen rakentamistavan vaatimus taas edellyttäisi, että muutostyöt näissä toteutettaisiin samanaikaisesti ja keskenään yhdenmukaisella rakentamistavalla. Nyt haetussa ratkaisussa oli esitettynä muutosalueeksi vain puolikas asuntojen A ja B välisen autokatoksen alueesta, jolloin muutostyö ei tuottaisi yhtenäistä kattoratkaisua koko saman autokatoksen alueelle ja toisen puolen erillinen toteuttaminen voisi vaikeuttaa asunnon A osalta vastaavan muutostyön myöhempää toteuttamista.

Lupa-asiassa tarkastellaan aina luvan edellytysten täyttyminen hakemuksen mukaisella ratkaisulla ja hakemuksessa olevalla aineistolla. Yksittäisestä lupahakemuksesta tai oikaisuvaatimuksesta annettu päätös ei yleisesti rajoita oikeutta suunnitella tai hakea lupaa muutostöille, mikäli kohteeseen on suunniteltavissa em. perusteet huomioiden kaikki asiaa koskevat edellytykset täyttävä korjausratkaisu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Valvontajaosto päättää hylätä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen ja pysyttää voi­mas­sa kielteisen rakennuslupapäätöksen 2020-40, koska kaikki MRL 135 § säädetyt rakennusluvan edellytykset eivät täyty, eikä oikaisuvaatimuksessa ole tuotu esille sellaisia uusia seikkoja, joiden vuoksi päätöstä tulisi muuttaa.

Oikaisuvaatimuksessa pyydetyn uuden käsittelyn osalta todetaan lisäksi, että hakija voi halutessaan jättää asiasta uuden lupahakemuksen, mikäli kohteeseen on löydettävissä kaikki rakennusluvan edellytykset täyttävä suunnitteluratkaisu.

Päätös

Valvontajaosto hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Tiedoksi

Asianosaiset: oikaisuvaatimuksen tekijä, luvan hakija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitusaika on 30 päivää edellä mainitusta päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu, 13100 HÄMEENLINNA
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: ma-pe klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamista
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksi: 03 880 3474
Puhelin: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.