Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Lausunto AVI:lle: A-kassi ky:n ympäristöluvan muuttaminen ja lupamääräyksessä 7 edellytetty selvitys, Hollola

HOLDno-2019-382

Valmistelija

  • Ulla Lehtinen, ympäristötarkastaja, ulla.tt.lehtinen@hollola.fi

Perustelut

Aluehallintovirasto pyytää Hollolan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa A-kassi Ky:n hakemuksesta, joka koskee ympäristöluvan muuttamista ja lupamääräyksessä 7 edellytettyä selvitystä. Lausunnon antamiseen on pyydetty lisäaikaa ja lausunto tulee antaa  28.5.2020 mennessä.

Hakemus koskee yrityksen pinnoitettujen piha-alueilta muodostuvien hulevesien käsittelyä ja johtamista. A-kassi Ky on ympäristölupansa (määräys 7.) ja tarkkailusuunnitelman mukaisesti seurannut parkkipaikaltaan muodostuvien hulevesien öljyhiilivetypitoisuutta. Tarkkailusuunnitelman on hyväksynyt valvova viranomainen Hämeen ELY-keskus. Tarkkailun yhteenvetoraportissa todetaan, että  tarkkailujakson näytteissä öljyhiilivetyjen (C10-C40) korkein todettu pitoisuus sekä pitoisuuksien keskiarvo alittavat selkeästi I-luokan öljynerottimen erottelukyvyn. A-kassi ky esittää, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto täsmentää ympäristölupaa niin, että lupamääräyksestä 7 poistetaan vaatimus öljynerotuskaivosta.

Toiminnanharjoittajan A-kassi Ky:n hakemus liitteineen on sähköisenä osoitteessa https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1785564.

A-kassi Ky:n ympäristöluvan määräyksessä 6 määrätään: "Pinnoitettujen piha-alueiden hulevedet on johdettava niin, että niistä ei aiheuu pinta- ja pohajvesien pilaantumisvaaraa. Piha-alueen hulevedet on johdettava tiiviissä viemärissä keräilykaivon tai -altaan kautta pohjavesialueen ulkopuolelle.  ..."

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto Hollolan ympäristönsuojeluviranomaisena lausuu seuraavaa:

Kunnan vesilaitoksen sekä kuntatekniikan mukaan kunnan hulevesiviemärissä on tiivis keräilyallas ja sen jälkeen on sulkuventtiili. Hulevedet johdetaan tällä hetkellä keräilyaltaasta tiiviillä viemäriputkella pohjaveden muodostumisalueen rajan ulkopuolelle Kintterönsuolle eikä pohjavesialueen ulkopuolelle kuten hakemuksessa esitettiin ja kuten ympäristöluvan määräyksessä 6 vaaditaan.

Hulevesien tarkkailun yhteenvedon mukaan: "Öljynerottimen asentamista kiinteistön hulevesien johtamista varten ei nähdä tarpeellisena, sillä I-luokan öljynerotin ei auta vähentämään öljyhiilivetypitoisuuksia tarkkailussa todetuista ennestään alhaisista pitoisuuksista."

Valvontaviranomaisen tulisi tehdä lupaviranomaiselle pyyntö saattaa ympäristöluvan tiedot ajan tasalle koskien lupamääräystä 6 antamalla YSL 92 §:n mukaisen kirjallisen lausuma. Laitoksen hulevedet johdetaan pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle eikä pohjavesialueen ulkopuolelle. Ratkaisu on hyväksytty valvontaviranomaisen lausunnossa HAMELY/174/07.02/2010 RAK/101A/2010. Hollolan ympäristönsuojelun tietojen mukaan tämän hyväksynnän jälkeen laitoksen toiminta ei ole muuttunut olennaisesti siten, että valvontaviranomaisen olisi tullut tiukentaa tulkintaansa. Hulevesiratkaisu on toteutettu em. lausunnon mukaisesti. Näin ollen Hollolan valvontajaosto tulkitsee, että lupamääräyksessä 6 on ollut tarkoituksena määrätä johtamaan hulevedet pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle, kuten tilanne on. Asian näin ollessa laitoksen vaikutustarkkailuun tulisi lisätä erillinen hulevesien tarkkailu kohdasta, jossa pystytään ottamaan näytteitä vain ko. laitoksen hulevesistä. Salpakankaan teollisuusalueen hulevesien mukana on todettu kulkeutuvan erityisesti sinkkiä, kuparia ja öljyhiilivetyjä. Myös hulevesien sisältämä tolueeni on todettu riskiksi pohjavesien kannalta. 

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta (www.avi.fi/muistutus). Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro ESAVI/10459/2020.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.