Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien-ja ilmansuojelu ry:n toiminta Hollolassa 2019

HOLDno-2020-258

Valmistelija

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Perustelut

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Niemi on laatinut selvityksen yhdistyksen Hollolaan kohdistuneista toimista vuonna 2019. 

Yhdistys on toiminut jo 31 vuotta alueellisena asiantuntijajärjestönä, jonka toiminta on monipuolistunut kattavasta alueen perustutkimuksesta ja selvityksistä ympäristön kunnostus- ja ennallistamistoimintaan, alueen asukkaiden neuvonta- ja valistushankkeisiin, ympäristökasvatukseen ja kansainväliseen toimintaan. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään vesien- ja ilmansuojelua toimialueellaan ja toimimaan jäsenistönsä asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä. Yhdistyksen toimialue muodostuu vesistöalueiden valuma-alueiden mukaan. Hollolan kunnan pinta-alasta lähes kolmasosa, eli noin 30% (223 km2) sijaitsee Porvoonjoen valuma-alueella, joka on vesiensuojeluyhdistyksen keskeistä toimialuetta.

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen vuosibudjetti on noin 260 000 euroa, josta jäsenmaksujen osuus noin 34 000 euroa. Yhdistyksen pääasiallinen rahoitus muodostuu erilaisesta hanke- ja tutkimustoiminnasta, jonka pääasiallisia rahoittajia ovat valtio (ELY-keskukset ja ministeriöt), alueen kunnat ja yritykset sekä kalatalousalueet. Hollolan kunta ei ole yhdistyksen varsinainen jäsen, mutta kunta on tukenut vuosittain yhdistyksen Vesistötalkkarihanketta (aiemmin Jokitalkkarihanke) 3000 euron avustuksella. Vuoden 2019 aikana Hollolan alueelle kohdistui yhdistyksen toiminnan kautta panostusta arviolta noin 12 000 euron arvosta. Panostus jakaantui pääsääntöisesti työvoimakuluihin tutkimus-, kunnostus- ja asiantuntijatoiminnassa, mutta myös kunnostusten tarvike- ja materiaalikuluihin.

Vuonna 2019 yhdistyksen toiminta Hollolassa kohdistui erityisesti Porvoonjoen ainoan alkuperäisen taimenkannan lisääntymisalueiden kunnostuksiin Hollolan Vähäjoella, jossa toiminta ja seuranta on jatkuva osa yhdistyksen työkenttää. Kunnostuksesta tiedotettiin laajasti ja Musti-Porvoonjoen kalatalousalueen osissa vesistöä suoritettiin myös kalastuksenvalvontaa. Hollolan alueelle toteutetaan säännöllisesti mäti-istutuksia, mutta vuonna 2019 niitä ei luonnollisen lisääntymisen seurantavuoden johdosta toteutettu. Vähäjoen vesistössä toteutettiin myös taimenen kudun seurantaa. Yhdistys koordinoi Porvoonjoen neuvottelukunnan toimintaa (Hollola mukana neuvottelukunnassa), joka kokoontui vuonna 2019 kahdesti ja lisäksi Porvoonjoelle valmistui toimenpideohjelma vuosiksi 2019-2029. Hollolan alueella on asukkaille annettu vähäisessä määrin haja-asutusalueen jätevesineuvontaa yhteydenottoihin pohjautuen. Yhdistys toteuttaa vuosittain Porvoonjoen kalataloudellista velvoitetarkkailua, jossa seurataan joen eliöstön tilaa ja sen kehittymistä sekä erityisesti yhdyskuntajätevesien vaikutuksia eliöstön tilaan. Velvoitetarkkailusta suoraan osa kohdistuu Hollolan alueelle jätevesistä vapaana seuranta-alueena. Hollolan jätevedet johdetaan Lahteen, josta Porvoonjokeen johdettavat puhdistetut jätevedet vaikuttavat jokeen myös alempana. Lisäksi Hollolan alueella Luhdanjoki inventoitiin Porvoonjoen melontareitin mahdollisena laajentamiskohteena. Alue on korkean veden aikaan melottavissa, mutta alue ei sellaisenaan sovellu melontareittikohteeksi useiden vaikeasti melottavien osuuksien takia. 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto merkitsee tiedoksi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen Hollolan kunnan alueelle kohdistuneen toiminnan vuodelle 2019 ja lähettää asian tiedoksi elinvoimavaliokunnalle. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi

Tiedoksi

elinvoimavaliokunta; Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys / Juha Niemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.