Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Maa-aineslupahakemus Hollolan Sora Oy, Kukonkoivu, 98-409-4-76, 98-409-2-29, 98-409-10-4, 98-409-2-84 ja 98-409-4-66

HOLDno-2019-700

Valmistelija

  • Jenna Kenttä, ympäristötarkastaja, jenna.kentta@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Sora Oy on jättänyt Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen. Lisäksi on haettu maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Hakemus koskee kiinteistöjä 98-409-4-76 (Kaukonkangas), 98-409-2-29 (Vaihtomaa), 98-409-10-4 (Mäntylä), 98-409-4-66 (Kankaansora) ja 98-449-2-84 (Pohjoisreuna) Hollolan kunnan Jarvalan kylässä, Kukonkoivun teollisuusalueen yhteydessä.

Hollolan Sora Oy:llä on hakemuksen jättöhetkellä ollut kolme maa-ainestenottolupaa Kukonkoivun teollisuusalueen yhteydessä. Yksi luvista on päättynyt 30.10.2019 ja kaksi muuta ovat voimassa 14.6.2020 ja 15.3.2021 saakka. Nyt Hollolan Sora Oy hakee uutta maa-ainestenottolupaa, joka koskee osittain alueita, joilla on tai on ollut olemassa oleva lupa (kiinteistöt 98-409-4-76 Kaukonkangas ja 98-409-2-29 Vaihtomaa sekä jälkihoidon osalta 98-409-4-66 Kankaansora) ja osittain uutta suunniteltua ottoaluetta (kiinteistö 98-409-10-4 Mäntylä). Tukitoiminnan ja maa-ainesten varastoinnin osalta lupahakemus koskee myös kiinteistöä 98-449-2-84 Pohjoisreuna. Uusi lupapäätös korvaa voimaan tullessaan aiemmat maa-ainestenottoluvat.

Hakemuksen mukainen maa-ainesten (sora) kokonaisottomäärä on 600 000 m3, arvioitu vuotuinen ottomäärä 40 000 m3 ja ottamisaika 15 vuotta. Ottamisalueen pinta-ala on 27,1 ha ja ottoalueen eli varsinaisen kaivualueen pinta-ala 12,5 ha. Maa-ainestenottoalue sijaitsee Kukonkoivu-Hatsinan I-luokan pohjavesialueella. Hollolan strategisen yleiskaavan teemakartalla 'Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot' alue sijoittuu maa-ainestenottoalueeksi merkitylle alueelle.

Liitteessä on kuvattu hakemus ja asian käsittely sekä annettu ehdotus maa-ainesluvasta perusteluineen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto päättää myöntää Hollolan Sora Oy:lle liitteen mukaisesti maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen kiinteistöille 98-409-4-76 (Kaukonkangas), 98-409-2-29 (Vaihtomaa), 98-409-10-4 (Mäntylä), 98-409-4-66 (Kankaansora) ja 98-449-2-84 (Pohjoisreuna). Lisäksi hakijalle myönnetään liitteen mukaisesti maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Päätös: Hollolan Sora Oy, Hämeen ELY-keskus, Hollolan vesihuoltolaitos, Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä, Hollolan kunnan kehitys- ja kaavoituspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen 

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.                                  

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamista
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.