Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakunnalle jätetaksan uudistamisesta 2020

HOLDno-2020-136

Valmistelija

  • Ulla Lehtinen, ympäristötarkastaja, ulla.tt.lehtinen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen jätelautakunta pyytää lausuntoa (D/2238/02.05.00.00.00/2019) Hollolan kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvonnalta jätetaksan luonnoksesta 2020. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 23.4.2020 asti.

Päijät-Hämeen jätelautakunta päättää alueen jätetaksasta. Jätetaksan suurimmat muutosesitykset koskevat jätehuollon perusmaksun ja aluekeräyspistemaksun kohdistumista. Taksassa on myös pyritty selkeyttämään kieliasua.

Perusmaksu (3 §)

Jätehuollon perusmaksu määräytyy nykyisellään rakennuksen käyttötilan tai todellisen käytön mukaan. Saman ruokakunnan käytössä olevasta rakennus- tai asuntokokonaisuudesta on peritty yksi perusmaksu. Asiakas on voinut ilmoittaa muutoksista suoraan maksun laskuttajalle PHJ:lle. Jätehuollon perusmaksu olisi jatkossa edelleen huoneistokohtainen. Jatkossa perusmaksu määräytyisi rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan eli sen perusteella mihin käyttöön rakennus on rakennettu. Maksuluokkia olisi 2. Kalliimmassa maksuluokassa (nykyinen vakituisen asunnon perusmaksu) olisi yhden tai useamman asunnon talot. Halvemmassa maksuluokassa (entinen vapaa-ajan asunnon perusmaksu) olisi vapaa-ajan asuntokäyttöön tai pääkäyttötarkoitukseltaan ei-asumiskäyttöön rakennetut rakennukset). Perusmaksussa ei otettaisi huomioon asunnon käyttöä eikä sitä muodostavatko ne yhden käyttäjän käytössä olevia kokonaisuuksia joko muiden asuntojen ja rakennusten kanssa. Perusmaksua koskeva muutos tulisi voimaan 1.1.2021.

Aluekeräyspistemaksu (8 §)

Aluekeräyspistemaksun kohdentumista ei ole määritelty tällä hetkellä jätetaksassa. Käytännössä aluekeräyspistemaksun on tällä hetkellä velvollinen maksamaan jätteen haltija eli rakennuksen asukas. Kun samalla ruokakunnalla on käytössä useampi asunto samassa rakennus- tai asuntokokonaisuudessa, peritään yksi aluekeräyspistemaksu. Asiakas on voinut ilmoittaa muutoksista suoraan maksun laskuttajalle PHJ:lle. Aluekeräyspistemaksu määritettäisiin huoneistokohtaiseksi. Mikäli samalla käyttäjällä on käytössä useampi asuinhuoneisto samassa rakennuksessa tai pihapiirissä, se voidaan hakemuksesta kohtuullistaa koskemaan yhtä asuinhuoneistoa. Lisäksi hakemuksesta aluekeräyspistemaksua voidaan kohtuullistaa, jos rakennus ei ole käytössä. Aluekeräyspistemaksua koskeva muutos tulisi voimaan 1.1.2021.

Toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden maksut (14 §)

Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden (TSV) maksuja on muutettu, jotta maksuissa voisi paremmin ottaa huomioon vuoden alussa käyttöön tulleen materiaalitorin aiheuttamat hallinnolliset kustannukset PHJ:lle. Kustannukset eivät saa kohdistua kunnan vastuu jätteisiin. PHJ valmistelee parhaillaan TSV-taksaa, joka saattaa aiheuttaa muutoksia pykälään lausuntoaikana.

Vaikutusten arviointi

Perusmaksun määräytymisperusteiden muutos nostaa jätemaksua niiden omistajien osalta, joiden on katsottu tällä hetkellä muodostavan yhteisen ruokakunnan toisen asunnon kanssa. Jätehuollon palvelut on suunniteltu ja rakennettu vastaamaan käyttötarkoitukseltaan vakinaiseen käyttöön rakennettujen ja käyttötarkoitukseltaan vapaa-ajan asuntokäyttöön rakennettujen asuntojen määrää. Palvelut ovat saatavilla koko ajan kaikille alueemme asukkaille asuntojen käytöstä riippumatta. Aluekeräyspisteiden osalta muutokset vähentävät PHJ:n hallinnollista taakkaa, kun muutokset laskuihin tehdään viranhaltiapäätöksellä. Muutos lisää myös aluekeräyspisteiden ylläpitoon käytettävissä olevaa rahoitusta. Jätehuoltoviranomaiselle muutos aiheuttaa hallinnollista taakkaa rakennuksen käyttämättömyyden ja yhteisen kokonaisuuden takia kohtuullistettavien aluekeräyspistemaksujen käsittelyn takia. Toisaalta muutos lisää asukkaiden yhdenvertaista kohtelua ja pihapiirit perustuvat jatkossa julkisista rekistereistä todennettaviin tietoihin. Jätelain mukaan maksun tulee perustua tuotettuun jätteeseen silloin, kun se on mahdollista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Hollolan kunnan valvontajaosto rakennusvalvonta- ja ympäristösuojeluviranomaisena lausuu Päijät-Hämeen jätetaksan pävittämisestä seuraavaa:

Uudessa taksassa esitetään rakennuksiin perustuvien maksujen määräytymisperusteeksi rakennus- ja huoneistorekisteriin merkittyä rakennuksen käyttötarkoitusta. Esitetty muutos edistäisi rakennustietojen luotettavuutta, rakennusten omistajien tasapuolista kohtelua ja vähentäisi tietojen ylläpitoon ja selvittämiseen liittyvää työtä.

Nykyisten maksuperusteiden mukaan rakennusten rekisteriin merkityn käyttötarkoituksen sijaan maksun määräytyminen voi perustua omistajien tapauskohtaisiin ilmoituksiin rakennusten sen hetkisestä käyttötilanteesta. Käyttötilannetiedon ajantasaisuus ja luotettavuus perustuu ainoastaan rakennusten omistajien aktiivisuuteen omien tietojensa ilmoittamisessa. Kyseinen tieto ei päivity automaattisesti eikä esiinny samanlaisena muuhun käyttöön ylläpidettävissä rakennustiedoissa. 

Rakennustietojen luotettavuuden kannalta tietolähteenä olisi suositeltavaa käyttää keskitetysti yhden viranomaisrekisterin mukaisia tietoja sen sijaan, että erilaiseen käyttöön ylläpidetään sisällöltään ja luotettavuudeltaan erilaisia rekistereitä, joihin tehdään tapauskohtaisia yksittäisiä muutoksia välittämättä niitä edelleen muihin rekistereihin. Rakennus- ja huoneistorekisterin tiedot perustuvat rakentamisen lupajärjestelmän kautta syntyneeseen tietoon ja sitä käytetään pääsääntöisesti tietolähteenä muussakin rakennuksiin liittyvässä päätöksenteossa.

Vaikka luonnoksessa esitetyn muutoksen sijaan, jatkossakin huomioitaisiin nykyisen taksan mukaisesti saman omistajan rakennuksia yhtenä kokonaisuutena, olisi tätäkin käytäntöä mahdollista tarvittaessa jatkaa rakennusten omistajatietoa hyödyntämällä, vaikka käyttötarkoituksen tietolähteenä käytettäisiinkin ainoastaan rakennus- ja huoneistorekisteriin perustuvaa käyttötarkoitustietoa.

Muilta osin Hollolan kunnan valvontajaostolla ei ole rakennusvalvonta- ja ympäristösuojeluviranomaisena lausuttavaa jätetaksan luonnoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Päijät-Hämeen jätelautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.