Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Lausunto Päijät-Hämeen jätehuoltolautakunnalle jätehuoltomääräysten luonnoksesta 2020

HOLDno-2020-137

Valmistelija

  • Ulla Lehtinen, ympäristötarkastaja, ulla.tt.lehtinen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen jätelautakunta pyytää lausuntoa (D/346/11.00.07.01/2020) Hollolan kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvonnalta jätehuoltomääräysten luonnoksesta 2020. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 23.4.2020 asti.

Päijät-Hämeen jätelautakunta päättää alueen jätehuoltomääräyksistä. Tarve selkeyttää jätehuoltomääräyksiä nousi esille edellisten määräysten valmistelun yhteydessä. Määräysten kieliasua on pyritty selkeyttämään.

Isoimpia sisältö muutoksia on tehty pykäliin 7 (aluekeräyspisteen käyttöoikeus), 9 (aluekeräyspistepalvelun keskeyttäminen), 15 (jätteiden polttaminen) ja 29 (lietekaivojen tyhjentämistä koskevat määräykset).

Aluekeräyspisteen käyttöoikeus ja aluekeräyspistepalvelun keskeyttäminen (7, 9 §)

Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voisi liittyä vain, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi ei olisi kuitenkaan pakko liittyä, jos jätteenkuljetuksen voi järjestää jätekimpalla eli toisen käyttäjän kanssa yhteisellä jäteastialla. Muutoksen tarkoituksena on vähentää aluekeräyspistekäyttäjien määrää erityisesti Sysmän ja Heinolan haja-asutusalueella. Nykyisestä poiketen aluekeräyspistepalvelua ei myöskään voisi keskeyttää, kun rakennusta ei käytetä. Jätteen kotinoutopalvelun voisi edelleen keskeyttää. Hakemuksesta jätehuoltoviranomainen voisi kohtuullistaa tyhjän rakennuksen aluekeräyspistemaksua.

Jätteen polttaminen (15 §)

Jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty jo nykyisissä määräyksissä. Niiden soveltamisessa muissa viranomaisissa on ollut kirjavuutta. Uudella muotoilulla on tarkoitus helpottaa viestintää asukkaille ja muiden viranomaisten tulkintaa. Erityisesti risun ja muun vastaavan hävittäminen haja-asutusalueella on saatettu tulkita sallituksi.

Lietekaivojen tyhjentämistä koskevat määräykset (29§)

Jätehuoltomääräyksissä ei ole aiemmin lietekaivojen tyhjentämisolosuhteisiin liittyviä asioita. Kiinteistön haltijalle määrättäisiin kunnossapitoon ja merkitsemiseen liittyviä vastuita. Kohta on valmisteltu yhdessä lietteenkuljetusyritysten kanssa ja sen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta ja selkeyttää vastuita kiinteistön haltijan ja jätteenkuljettajan välillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Hollolan kunnan valvontajaosto kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristösuojeluviranomaisen lausuu seuraavaa:

Valvontajaosto keskittyy tässä lausunnossaan vain määräysten tämän kertaisiin isoimpiin muutoksiin, jotka ovat pykälissä 7, 9, 15 ja 29 eikä kommentoi määräyksiä kokonaisuudessaan.

Lausuntopyynnön mukana ei toimitettu määräysluonnoksen perustelumuistiota. Mm. Kuntaliitto suosittelee perustelumuistion laatimista määräysten yhteyteen. Perustelut ovat apuna, kun määräyksiä sovelletaan käytännössä ja pohditaan määräysten kohtuullisuutta, paikallisista olosuhteista johtuvia tarpeita sekä tarkoituksen mukaisuutta. Perusteluita olisi tarvittu myös tätä lausuntoa annettaessa. Myös Hollolan kunnan valvontajaosto suosittelee perustelumuistion laatimista määräysten yhteyteen.

Jätteiden polton kielto (§ 15) on luonnoksessa muotoiltu selkeästi ja jätteiden polton kielto on linjassa jätelain (646/2011) 8 §:n etusijajärjestystä. Se miksi kuivien risu-, oksajätteiden poltto kielletään ja niiden kompostointiin, hakettamiseen tai muuhun käsittelyyn kannustetaan paikallisesti, tulee perustella. Käytännössä risu- ja oksajätteiden kuljettaminen haja-asutusalueelta jäteasemille ei välttämättä ole järkevin ratkaisu ympäristönkään kannalta. Nykyisten jätehuoltomääräysten perustelumuistiossa (Voimassa 1.7.2019 alkaen) perustellaan jätteiden polttokielto seuraavasti: "Haja-asutusalueella voidaan sallia risujen, oksien, käsittelemättömän puujätteen ja vastaavien polttaminen avopolttona, jos se ei aiheuta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle ja poltettavien jätteiden määrä on vähäinen. Käsitellyn puujätteen polttamista ei voida sallia." Nyt jos polttokielto määräystä tarkennetaan, tulee määräyksen perustelutkin tarkentaa. Jos määräykset hyväksytään luonnoksen mukaisesti, tulee asiasta tiedottaa erityisesti keväisin ja syksyisin. Silloin puutarhoissa ja pihoilla syntyvää risua ja puuta on tarve hävittää.

Myös pykälän 29 määräykset lietekaivojen tyhjentämisestä kaipaavat perusteluita. Ilman kunnon perusteluita, jotka tuovat esiin paikalliset tarpeet, määräysten kohtuullisuuden ja tarkoituksen mukaisuuden, määräys on liian tarkka ja yksityiskohtainen. Käytännössä näin yksityiskohtaista määräystä on hyvin työlästä jopa mahdotonta valvoa. Määräyksen perustarkoituksen eli että tyhjennys voidaan suorittaa esteettä ja turvallisesti, voi toteuttaa teknisesti monella tavalla. Lisäksi tulee muistaa, että määräykset ovat lainsäädäntöä eli ne velvoittavat eikä ole suosituksia.

Koska Hollolassa ei ole käytössä aluekeräyspisteitä, ei valvontajaostolla ole lausuttavaa pykälistä 7 ja 9.

Kun jätehuoltomääräyksiä seuraavaksi päivitetään, tulee määräykset käydä läpi kokonaisuudessaan ja tarkistaa määräysten tarkoituksen mukaisuus, kohtuullisuus ja paikalliset erityistarpeet.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Päijät-Hämeen jätelautakunta

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.