Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kirjallinen vireillepano koiratarhatoiminnan aiheuttamista haitoista

HOLDno-2019-247

Valmistelija

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Perustelut

Vireilletulo

Hollolan kunnan ympäristövalvontaan on saapunut 1.3.2019 kirjallinen vireillepano koskien kiinteistöllä 283-407-1-237 sijaitsevasta koiratarhasta aiheutuvia melu-, haju- ja epäsiisteyshaittoja. Vireillepanoasiakirjan on allekirjoittanut 17 henkilöä. 

Koiratarha sijaitsee asemakaava-alueella. Tontit on osoitettu omakotitaloasutukseen (AO: erillispientalojen korttelialue). Alueella on vielä lukuisa määrä toteutumattomia omakotitontteja.

Ympäristövalvonta on käsitellyt asiaa ympäristönsuojelulain (527/2014) 186 §:n mukaisena kirjallisena vireillepanona. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Hollolan valvontajaosto voi tarvittaessa antaa ympäristönsuojelulain 175 tai 180 §:n mukaisia määräyksiä.

Tarkastuksella 29.8.2019 saadut tiedot

Kiinteistö 283-407-1-237
Kohteessa on kaksiosainen koirien tarha, joissa kummassakin on yksi koira, rodultaan alaskanmalamuutti. Tarha sijaitsee kiinteistön eteläosassa, pitkältä sivultaan kiinni viereisen tyhjän tontin rajassa. Seinät ovat verkkoa. Kiinteistön rajan puoleisella sivulla on näkösuojana sermiä. Koirien ulvontaa kuultiin paikalla tehdyllä tarkastuksella. Koirat ovat tulleet kiinteistölle v. 2016.

Koirat ovat omistajansa mukaan pääosin ulkona rotunsa luonteen vuoksi. Koirat ulvovat juoksuaikaan, joka on kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja syyskuussa. Tarkastuksella ei havaittu roskaantumista. Muutama pieni luu nähtiin viereisen tyhjän tontin metsässä.

Kiinteistön koko on 1235 m2. Kiinteistön kahdella sivulla kulkee katu ja kaksi sivua rajautuu rakentamattomaan alueeseen. 

Kiinteistö 283-407-1-236
Kiinteistö on lähin häiriintyvä kohde. Kun ympäristövalvonnan henkilöstö ja vireillepanijat tulivat lähimmäs koiratarhaa, kuultiin voimakkaampaa ulvontaa hetkellisesti. Ulvonnan ääntä voisi verrata kaukana soivaan paloaseman palosireeniin. Koirien omistajan mukaan ulvontahetkellä perheenjäsen tuli koirien luo, mikä laukaisi hetkellisen ulvonnan. Ulvonta päättyi nopeasti. Kohteen asukkaan mukaan kärpäs- ja hajuongelma on aiheuttanut heille terveyshaittaa kesällä 2018. Myöhemmin ulosteista johtuvaa kärpäs- ja hajuongelmaa ei ole ollut. 

Merkintä
Kiinteistö 283-407-1-236 on vaihtanut omistajaa asian selvittämisvaiheen jälkeen. Uusi omistaja, joka on muuttanut kohteeseen 28.10.2019, ei ole ollut yhteydessä ympäristövalvontaan.

Kiinteistö 283-407-1-233
Kohteen asukkaan mukaan pihassa koettu haitta on koirien ulvonnasta syntyvä meluhaitta.

Haittapäiväkirjat

Melu- ja hajuhaitan suuruuden ja lisäselvitystarpeiden arvioimiseksi käytettiin haittapäiväkirjaa. Sekä vireillepanijoita että koirien omistajaa pyydettiin pitämään päiväkirjaa mahdollisista melu- ja hajuhaitoista ja niiden syistä. Mallipohjaan perustuvaa raportointia pyydettiin kirjaamaan yhteisesti elokuun 2019 ajan. Elokuu ei ole koirien omistajan mukaan juoksuaikaa, joten melutason osalta kuukauden pitäisi vastata yleisesti vallitsevaa melutasoa.

Vireillepanijoilta meluhaittapäiväkirjoja saapui kolme kappaletta, kiinteistöiltä 283-407-1-236, 283-407-1-233 ja 283-407-1-234. Nämä kiinteistöt sijaitsevat koiratarhakiinteistön etelä- ja lounaispuolella. 

Hajupäiväkirjoja ei saapunut. 

Tulokset
Haittapäiväkirjojen perusteella haitallista melua koettiin kuukausitasolla noin yhden tunnin aikana öisin (klo 22-7) ja 62 tunnin aikana päivisin (klo 7-22). Tuloksissa keskiarvo ja mediaani vastasivat toisiaan. Päiväkirjapohjassa ei kysytty yksittäisen melutapahtuman kestoa.  Yhdessä päiväkirjassa yksittäisen melutapahtuman kestoksi kuvattiin 1-3 minuuttia tunnin aikana. 

Näin tulkiten meluhaittaa koettiin kuukauden aikana keskimäärin yhden kerran yöllä 1-3 min ja päivällä 62 kertaa, kerrallaan 1-3 min. Joka päivä koettiin siis keskimäärin kaksi 1-3 min kestoista meluhaittatapahtumaa. 

Meluhaitan voimakkuus koettiin eri tavoin eri kiinteistöillä. Asteikolla 1-3 meluhaitan voimakkuus koettiin seuraavasti: 
-    taso 1: yksittäinen merkintä havainnosta
-    taso 2: keskiarvo 39 tuntia, mediaani 54 tuntia, osuus 63 %
-    taso 3: keskiarvo 22 tuntia, mediaani 7 tuntia, osuus 36 %

Meluhaittaa kuvattiin muutoin ulvonnaksi, mutta yhdessä päiväkirjassa tasolla 2 ulvonnaksi ja tasolla 3 viiltäväksi. 

Tulosten tulkintaa heikentäviä seikkoja ovat aineiston pieni koko suhteessa vireillepanijoiden määrään ja se, että päiväkirjat ovat vain yhden ilmansuunnan kiinteistöiltä. Koirien omistajien päiväkirja oli lisäksi eri ajanjaksolta kuin haitankärsijöiden, joten sitä, missä tilanteessa haitallista ulvomista syntyy, ei pystytty arviomaan.


Lausunnot

Vireillepanokirjeessä esitettyjen seikkojen selvittämiseksi ympäristövalvonta pyysi lausuntoa terveysvalvonnasta, valvontaeläinlääkäriltä, kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta sekä Hollolan kunnalta viereisen tyhjän tontin maanomistajan roolissa. Lausuntopyyntöasiakirjana oli vireillepano. Lausunnon antoivat terveysvalvonta, rakennusvalvonta ja maanomistaja.

Terveydensuojeluviranomaisen toimialaan kuuluu arvioida sisätiloissa esiintyvästä kokonaismelusta mahdollisesti aiheutuvaa terveyshaittaa. Lausunnon (14.8.2019) mukaan, ottamatta kantaa asiaan yksittäistapauksena, on epätodennäköistä, että koirien haukkuminen ylittäisi asumisterveysasetuksessa asetetut melutasojen ohjearvot, jolloin olisi aihetta epäillä terveyshaittaa. 

Rakennusvalvonnan (lausunto 27.8.2019) mukaan kohteessa oleva koiratarha ei edellytä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupa- tai ilmoitusmenettelyjä tai muita rakennusvalvonnan toimivaltaan kuuluvia toimenpiteitä. Käytettävissä olevien tietojen perusteella eläinten määrä ja eläintenpito toimintana ei ole laajuudeltaan sellaista, joka olisi voimassa olevan asemakaavan vastaista.

Koiratarhan viereisen tontin maanomistajan edustajan Hollolan kunnan maankäyttöinsinööri lausuu (21.8.2019), että hänen tietojensa mukaan kunta ei ole antanut lupaa väitetyn jätteen sijoittamiseksi omistamalleen kiinteistölle.

Kuuleminen

Ympäristövalvonta varasi 5.7.2019 koirien omistajalle hallintolain 34 §:n ja ympäristönsuojelulain 185 §:n mukaisesti tilaisuuden lausua mielipiteen asiassa sekä antaa selityksen sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Vastineessaan 14.8.2019 koirien omistaja tuo esille koirien käyttäytymiseen ja tarhojen siivoamiseen liittyviä seikkoja sekä arvioi omasta näkökulmastaan vireillepanokirjeessä esitettyjä haittoja. 

Ympäristövalvonta varasi 13.9.2019 päivätyllä kuulemiskirjeellä ympäristönsuojelulain (527/2014) 185 §:n ja hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti asianosaisille mahdollisuuden lausua mielipide asiasta ja selitys asian käsittelyn aikana muodostuneissa asiakirjoissa esitetyn johdosta sekä antaa selityksensä kaikista sellaisista asioista, joiden he katsovat saattavan vaikuttaa asian ratkaisuun.

Vastineessaan 5.10.2019 koirien omistaja kiistää vireillepanijoiden melupäiväkirjojen oikeellisuuden. Vastineessa on myös päiväkirja koirien ominaisesta käytöksestä aiheutuvasta melusta.

Muita kirjallisia vastauksia ei saapunut. Asian käsittelyn aikana vireillepanijoilta saapui kirjelmiä, jotka on kirjattu asian asiakirjoihin. Niissä ei esitetä sellaisia ympäristöhaittaan liittyviä seikkoja, jotka vaikuttaisivat asian ratkaisuun.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva elinvoimavaliokunnan valvontajaosto päättää antaa ympäristönsuojelulain 180 §:n nojalla kiinteistöllä 283-407-1-237 tapahtuvaa alaskanmalamuuttikoirien pitoa koskevan seuraavan yksittäisen määräyksen:

1. Koirien ulosteet ja ruoantähteet on kerättävä tarhoista ja ympäröivästä maastosta päivittäin ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn noudattaen jätelainsäädäntöä ja Hollolan kunnan jätehuoltomääräyksiä.

Muilta osin valvontajaosto päättää, että asiassa ei ole tarvetta jatkaa ympäristönsuojelulain mukaisia valvontatoimia ja asian käsittely lopetetaan ympäristönsuojeluviranomaisessa.

Valvontajaosto toteaa, että asiassa esitetty sisätiloissa koettu meluhaitta kuuluu terveydensuojeluviranomaisen toimivaltaan. 

Perustelut

Lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 186 §:n mukaan asianosaisella on oikeus panna kirjallisesti vireille 135, 137, 175, 176,180 tai 181 §:ssä tarkoitettu asia. Asiassa on annettava kirjallinen, valituskelpoinen hallintopäätös (hallintolaki 434/2003, 43 §; YSL 190 §).

Ympäristönsuojelulakia sovelletaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Lakia sovelletaan myös toimintaan, jossa syntyy jätettä, sekä jätteen käsittelyyn. (YSL 2 §)

Päästöllä tarkoitetaan ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä yhdestä tai useammasta kohdasta suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai maaperään (YSL 5.1 § k.1). Ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa:
-terveyshaittaa,
-haittaa luonnolle ja sen toiminnoille,
-luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista,
-ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä,
-ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä,
-vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai
-muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. (YSL 5.1 § k.2)

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla tarkoitetaan laitoksen perustamista tai käyttämistä sekä siihen teknisesti ja toiminnallisesti kiinteästi liittyvää toimintaa taikka alueen käyttämistä tai toiminnan järjestämistä siten, että siitä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista (YSL 5.1 § k.3). Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa tai joka tosiasiallisesti määrää toiminnasta (YSL 5.1 § k.8).

Terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä (YSL 5.1 § k.4).

Ympäristönsuojelulain 7.1 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi.

Ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräys voi koskea toimea tai rajoitusta, toiminnan tarkkailua tai tiedottamista taikka valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista. Määräys ei voi koskea luvanvaraista, ilmoituksenvaraista eikä rekisteröitävää toimintaa. Määräyksen on oltava kohtuullinen ottaen huomioon toiminnan luonne ja ympäristön pilaantumisen merkittävyys.

Haju- ja epäsiisteyshaittojen arviointi

Asiassa saadun kirjallisen selvityksen ja Hollolan kunnan ympäristövalvonnan 29.8.2019 tarkastuksella tekemien aistinvaraisten havaintojen perusteella toiminnasta on aiheutunut epäsiisteyshaittoja koirien ulosteiden ja ruoantähteiden ympäristöön leviämisen muodossa. Ulosteiden ja ruoantähteiden siivoamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ravinteiden pääsyä maaperään ja siten paikallista rehevöitymistä sekä haju-, ja epäsiisteyshaittoja. 

Määräys nro 1 annetaan haju- ja viihtyisyyshaittojen ehkäisemiseksi. Määräyksen antaminen on tarpeellista eikä se ole kohtuuton. Määräys on annettu asianosaisten vireillepanon johdosta. 

Meluhaittojen arviointi

Alaskanmalamuutti on aktiivinen rotu ja yksilöstä riippuen voi vaatia paljonkin liikuntaa ja muuta aktiviteettia ollakseen tyytyväinen. Rotu ei yleensä hauku, mutta voi olla muuten kohtalaisen äänekäs monilla muilla ääntelytavoillaan. Innostuneisuuttaan, yksinäisyyttään tai tyytymättömyyttään rotu voi ilmentää ylimääräisellä ääntelyllä, vaikka ei yleisesti ääntele ilman syytä.

Tarkastuksella tehtyjen ääni- ja muiden havaintojen sekä asian asiakirjojen perusteella on arvioitu, että melumittausten teettämisellä toiminnanharjoittajan lukuun ei ole ollut kohteessa tarvetta. Vaikka melutunteja on haittapäiväkirjojen perusteella suhteellisen paljon, niin yksittäisen melutapahtuman kesto on asiassa saadun selvityksen perusteella varsin lyhyt. Ympäristövalvonta on asiaa selvittäessään arvioinut, että koirien ulvonnan melutaso ei ylitä valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §:n mukaan annettuja melutason ohjearvoja. 

Esitetyn meluhaitan osalta valvontajaosto toteaa, että ympäristövalvonnan 29.8.2019 tarkastuksella tekemien aistinvaraisten havaintojen sekä asiassa saadun kirjallisen selvityksen perusteella alaskanmalamuuttien ulvonta saattaa aiheuttaa melun osalta viihtyisyyshaittaa alueella. Koirien ulvonnasta aiheutuvan melun tulkitaan olevan laadultaan erityisen häiritsevää. Aistinvaraisten arvioiden ja asiassa saadun kirjallisen selvityksen perusteella arvioidaan, että koirien ulvonnasta ei kuitenkaan aiheudu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua terveyshaittaa. Asian käsittelyssä ei ole tullut esille sellaisia määräysmahdollisuuksia mahdollisen viihtyisyyshaitan ehkäisemiseksi, joiden voitaisi katsoa olevan asian laatu huomioon ottaen kohtuullisia. Harkinnassa on otettu huomioon toiminnan harrastusluonne, koirien lajityypillinen käyttäytyminen, toiminnan asemakaavanmukaisuus, tontin koko ja sijoittelu tieverkostoon nähden, meluhaitan esiintymisen tiheys, kellonajat ja voimakkuus, sekä se seikka, että vireillepanon allekirjoittajia asuu jokaisessa ilmansuunnassa tontista nähden. Näin ollen kyseeseen eivät tule esimerkiksi koirien sijoittaminen sisätiloihin yöksi, tarhan sijoittaminen uudelleen tai meluesteiden rakentaminen. Koirien lajityypillistä käyttäytymistä ei voi myöskään määräyksin estää. 

Valvontajaosto katsoo, että koirien ulvonnasta syntyvä meluhaitta kuuluu sietämisvelvollisuuden piiriin eikä kyse ole naapuruussuhdelain 17 §:n tarkoittamasta kohtuuttomasta rasituksesta. Häiriön sietämistä on pidettävä kohtuullisena, ottaen muun ohella huomioon paikalliset olosuhteet ja häiriön syntymiseen johtanut tilanne kokonaisuudessaan sekä häiriön yleisyys vastaavissa olosuhteissa muutoin.

Lopuksi

Asiassa esille tulleet ympäristönsuojeluviranomaisen, muun viranomaislainsäädännön, yksityisoikeuden ja yksityisyyden suojan piiriin kuuluvat seikat ovat sellaisia, jotka ovat omiaan luomaan ristiriitoja asuinalueella. Tässä viranomaiskäsittelyssä on ratkaistu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallassa oleva riita-asia. Muiden viranomaisten toimivallassa olevien asioiden osalta vireillepano on välitetty ko. viranomaisille hallintolain 21 §:n mukaisesti lausuntopyyntöjen muodossa. Näitä viranomaistahoja ovat Hollolan kunnan terveydensuojeluviranomainen, valvontaeläinlääkäri, kaavoitus ja rakennusvalvonta. Asiassa on myös mahdollista nostaa yksityisoikeudellinen kanne naapuruussuhdelain nojalla.

Valvontajaosto neuvoo asianosaisia ottamaan yhteyttä sovittelutoimistoon riitatilanteen ratkaisemiseksi. Sovittelu on lakisääteinen palvelu, jonka Päijät-Hämeen alueelle tuottaa Harjulan Setlementti (https://harjulan.fi/tyoikaiset/sovittelu/).

Maksu

Maksua ei peritä viranomaisen eikä haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepannun asian käsittelystä (YSL 205.5 §).

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5 §, 6 §, 7 §,172 §, 180 §, 185 §, 186 §, 190 § ja 191 §;
Hallintolaki (434/2003) 11 §, 19 §, 20 §, 21 §, 31 §, 34 §, 36 §, 39 §, 43 §, 44 §, 45 §, 54 §, 55 §, 56 § ja 60 §;
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992);
Hollolan kunnan hallintosääntö (valtuusto 8.4.2019, voimaan 1.5.2019).

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Täytäntöönpano Päätösote + valitusosoitus saantitodistuksella (tiedoksisaannin osoittaa saantitodistus)  D.D Päätösote + valitusosoitus M. L (sisältäen saatekirjeen päätöksen tiedoksi toimittamisesta myös asiakumppaneilleen) Päätösote tiedoksi Terveysvalvonta Valvontaeläinlääkäri Rakennusvalvonta Maankäyttöinsinööri Päijät-Hämeen sovittelutoimisto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä pävänä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.                                       

Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2760
Puhelinnumero: 029 564 2780
Aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamista
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.