Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Ulla Lehtinen, ympäristötarkastaja, ulla.tt.lehtinen@hollola.fi

Perustelut

Saapuneet

31.12.2019 YSL 115a §:n mukaista toimintaa koskevan valvontatoimivallan siirto ELYkeskukselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (viisi eläinsuojaa ja yksi sahalaitos), Hämeen ELY-keskus

21.1.2020 Lausuntopyyntö Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan tarkistaminen

21.1.2020 Hollolan kuntatekniikka, Vaaksakuja 1, Hollola maaperän pilaantuneisuustutkimus

23.1.2020 Eurofins Environment testing, Vesikansan kaatopaikan ja maankaatopaikan jälkitarkkailu 2019

5.2.2020 Päijät-Hämeen liitto, SYKEn päästölaskennat kunnille, hiilineutraalisuomi.fi

3.2.2020 Kansallisarkiston päätös pysyvästi säilytettävistä kuntien ympäristönsuojelun asiakirjatiedoista.

13.2.2020 A-kassi, Ympäristönsuojelun vuosiraportti 2019_11.2.2020, HOLDno-2019-382

18.2.2020 Benviroc, Hollolan kasvihuonekaasupäästöt 2008–2018 ennakkotieto vuodelta 2019

25.2.2020 Kuntaliitolta uusi säilytysaikaohjeistus ympäristönsuojelulle. Kansallisarkiston päätös

26.2.2020 L&T Biowatti, ympäristöluvan mukainen L&T Biowatin Hämeenkosken terminaalin vuosiraportti vuodelta 2019

27.2.2020 Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta, Hälvälän ampumaradan ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2019

27.2.2020 Muovijaloste, Vuosiyhteenveto 2019 Muovijaloste Oy, AX-raportti VOC sekä liuottimien hallintasuunnitelma_2019 ja Pohjaveden tarkkailu 2019 Muovijaloste Oy

28.2.2020 Lahden Ampumaseura ry, Selvitys Hälvälän haulikkoradan käytöstä vuodelta 2019 ympäristölupapäätöksen HOL 307/2017 lupaehtojen kohtaan 18.

28.2.2020 Lahden Ampumaseura ry, Ilmoitus kilpailuista 2020

28.2.2020 Lahden Ampumaseura ry, Meluntorjunnan rakennustoimet 2019

28.2.2020 Special Color oy, Pohjaveden tarkkailu 2019

10.3.2020 Vesistötalkkari-hanke 2019 – 2021. Väliraportti vuodelta 2019. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry.

10.3.2020 Ympäristöministeriö, Päätös (kielteinen) harkinnanvaraisesta valtionavustuksesta Kuntien ilmastohankkeet -avustushaussa

10.3.2020 Päätös valtionavustuksesta vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen. Varsaojan alueen vesitalouden riskien hallinta. Myönteinen päätös. Hämeen ELY-keskus.

19.3.2020 Siikaniemen kurssikeskuksen jätevedenpuhdistamo, vuosiraportti 2019. Lahden Seurakuntayhtymä.

23.3.2020 Salpakankaan pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys. Jukka Ojalainen, Tuire Valjus. Geologian tutkimuskeskus.

27.3.2020 Ympäristöministeriön COVID-19 poikkeusoloja koskeva ohje kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille

1.4.2020 Vapon läntisen Suomen turvetuotannon päästö- ja vesitarkkailu vuonna 2019 / Hämeen ELY-keskuksen alue.

 

Lähteneet

22.1.2020 Ympäristötarkastaja Kenttä: Kirje, betonijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa, kiinteistö 98-435-9-106

11.2.2020 Ympäristötarkastaja Lehtinen: Selvityspyynnöt kiinteistön jätevesijärjestelmästä vedenottamoiden lähistöllä (viisi erillistä kiinteistöä)

4.2.2020 Ympäristötarkastaja Lehtinen: Rekisteröinti ympäristöhallinnon tietojärjestelmään, Oy Teboil Ab, jakeluasema osoitteessa Tampereentie 636

3.3.2020 Ympäristötarkastaja Lehtinen: Ilmoitus jätelain valvonnasta, Vaarallisten jätteiden valvonta Salpakankaan ja Kukonkoivun teollisuusalueilla 2020, tiedote 4.3.2020 https://www.hollola.fi/jatelain-suunnitelmallinen-valvonta-alkaa

 

Viranhaltijapäätökset

6.2.2020 Ympäristösihteeri: § 1 Hollolan pienjärvien seuranta 2020, hankintapäätös

10.2.2020 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta: murskaus, Lehtoranta, Virén-Yhtiöt Oy

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi
  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat. Valvontajaosto päättää, ettei se käytä otto-oikeutta päätöspöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. Valvontajaosto päättää, että aluehallintoviraston ym. päätökset eivät anna aihetta muutoksenhakuun.


 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.