Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Hollolan kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2020

HOLDno-2019-88

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jenna Kenttä, ympäristötarkastaja, jenna.kentta@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii valvontajaosto. Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten suunnitelma (valvontasuunnitelma). Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskiarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkastettava säännöllisesti. Hollolan kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2017-2021 on hyväksytty valvontajaostossa 19.4.2017 § 24.

Ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin. Tarkastuskohteet ja -tiheys on määriteltävä ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta on laadittava ohjelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelman valvontajaosto hyväksyy vuosittain.

Liitteenä on ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2019. Valvontaohjelmassa on kuvattu myös vuoden 2018 valvontaohjelman toteutumista. Valvontaohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan lisäämällä siihen uudet laitokset ja poistamalla laitokset, joiden toiminta on loppunut. Säännöllisestä valvonnasta laskutetaan laitosta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Maa-aineslain mukaan (555/1981) kunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa maa-ainesten ottamista kunnassa. Laki ohjaa maa-ainesten ottamista lupamenettelyn kautta. Maa-aineslupien valvonta sekä myös muun lainsäädännön mukainen valvonta on sisällytetty valvontasuunnitelmaan ja -ohjelmaan kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Jätelain muutoksen (834/2017) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on on laadittava suunnitelma jätelain 100 §:ssä tarkoitetun jätteen ammattimaisen keräyksen sekä vaarallista jätettä tuottavien toimintojen valvontaa varten. Suunnitelman voi yhdistää ympäristönsuojelulain 168 §:n 4 momentissa tarkoitettuun valvontaohjelmaan. Valvontajaosto tekee erillisen päätöksen Hollolan ympäristönsuojeluviranomaisen jätelain valvontasuunnitelmasta. Jätelain suunnitelmallisen valvonnan kohteet on sisällytetty liitteenä olevaan vuoden 2019 valvontaohjelmaan.

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto hyväksyy liitteen mukaisen ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuodelle 2019.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii valvontajaosto. Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten suunnitelma (valvontasuunnitelma). Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskiarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkastettava säännöllisesti. Hollolan kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2017-2021 on hyväksytty valvontajaostossa 19.4.2017 § 24.

Ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin. Tarkastuskohteet ja -tiheys on määriteltävä ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta on laadittava ohjelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelman valvontajaosto hyväksyy vuosittain.

Liitteenä on ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2020. Valvontaohjelmassa on kuvattu myös vuoden 2019 valvontaohjelman toteutumista. Valvontaohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan lisäämällä siihen uudet laitokset ja poistamalla laitokset, joiden toiminta on loppunut. Lainsäädäntömuutokset aiheuttavat omalta osaltaan päivitystarvetta. Säännöllisestä valvonnasta laskutetaan laitosta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Maa-aineslain mukaan (555/1981) kunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa maa-ainesten ottamista kunnassa. Laki ohjaa maa-ainesten ottamista lupamenettelyn kautta. Maa-aineslupien valvonta sekä myös muun lainsäädännön mukainen valvonta on sisällytetty valvontasuunnitelmaan ja -ohjelmaan kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Jätelain (646/2011) 124 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava suunnitelma jätelain 100 §:ssä tarkoitetun jätteen ammattimaisen keräyksen sekä vaarallista jätettä tuottavien toimintojen valvontaa varten. Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt erillisen päätöksen jätelain valvontasuunnitelmasta vuosille 2019-2021. Vuodesta 2022 eteenpäin jätelain valvontasuunnitelma sisällytetään ympäristönsuojelulain valvontaa varten laadittuun valvontasuunnitelmaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto hyväksyy liitteen mukaisen ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuodelle 2020.

Päätös

Valvontaohjelma hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.