Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Vanajavesikeskuksen toiminta Hollolassa

HOLDno-2020-332

Valmistelija

 • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Perustelut

Vanajavesisäätiö tukee Vanajaveden alueen vesistöjen, ympäristön ja maiseman tilan parantamiseen ja tähän liittyvään vetovoimaisuuden vahvistamiseen tähtäävää hoito-, tutkimus- ja kunnostustoimintaa. Säätiö edistää mahdollisuuksiensa mukaan luonnon ja ympäristön suojelua ja kestävää käyttöä muuallakin. 

Vanajavesikeskuksen toiminta-alue on Vanajaveden valuma-alue laajasti ymmärrettynä. Alue ulottuu pohjoisessa Lempäälästä etelään Riihimäelle ja idässä Hollolasta länteen Tammelaan.

Kuntien näkökulmasta kunnat hyötyvät Vanajavesikeskuksen tekemästä työstä, koska Vanajavesikeskus (jäljempänä VVK) mm.

 • yhdistää alueen voimavarat: kunnat pystyvät yhdessä VVK:n kanssa saamaan aikaan asioita, jotka kunnille yksinään eivät olisi resurssipulan vuoksi mahdollisia. Kun mukana verkostossa toimii kuntien lisäksi myös alueen tutkimus- ja oppilaitoksia, yrityksiä ja yhdistyksiä, voidaan toimia tehokkaasti ja vaikuttavasti. Ilman laajaa yhteistyötä vesien tilan parantaminen ei onnistu.
 • hankkii Vanajavesi-työhön paljon rahoitusta: VVK monistaa kuntien Vanajavesityölle myöntämän rahoituksen hankkimalla työhön ulkopuolista hankerahoitusta valtiolta, EU:lta, yksityisiltä säätiöiltä ja rahastoilta
 • vetää konkreettisia kunnostusprojekteja: vastaa suuritöisten hankkeiden kokoon juoksemisesta, rahoituksen hankinnasta, suunnittelusta, lupien hankinnasta, kilpailutuksista, hankinnoista, tilaamisesta, työmaista, valvonnasta, raportoinneista
 • neuvoo ja aktivoi suojeluyhdistyksiä ja osakaskuntia hoitamaan ja kunnostamaan lähivesiänsä omaehtoisesti
 • vahvistaa alueen osaamista
 • verkostoi alueen toimijoita tehokkaasti keskenään

Vanajavesikeskuksen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen on laatinut selvityksen, jossa on esitetty Vanajavesikeskuksen toimintaa Hollolassa 2020. Selvitys on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto merkitsee tiedoksi Vanajavesikeskuksen Hollolan kunnan alueelle kohdistuneen toiminnan vuodelle 2020 ja lähettää asian tiedoksi elinvoimavaliokunnalle. 

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

elinvoimavaliokunta; Vanajavesikeskus/pääsihteeri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.