Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien-ja ilmansuojelu ry:n toiminta Hollolassa 2020

HOLDno-2020-258

Valmistelija

 • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Perustelut

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Niemi on laatinut selvityksen yhdistyksen Hollolaan kohdistuneista toimista vuonna 2020.

Hollolan kunnan pinta-alasta lähes kolmasosa, eli noin 30% (223 km2) sijaitsee Porvoonjoen valuma-alueella, joka on vesiensuojeluyhdistyksen keskeistä toimialuetta. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen vuosibudjetti vuonna 2020 oli noin 295 000 euroa, josta jäsenmaksujen osuus 34 350 euroa. Yhdistyksen pääasiallinen rahoitus muodostui hanke- ja tutkimustoiminnasta, jonka pääasiallisia rahoittajia ovat valtio (ELY-keskukset ja ministeriöt), alueen kunnat ja yritykset sekä kalatalousalueet. Hollolan kunta ei ole yhdistyksen varsinainen jäsen, mutta kunta on tukenut vuosittain yhdistyksen Vesistötalkkarihanketta (aiemmin Jokitalkkarihanke) 3000 euron avustuksella. Vuoden 2020 aikana Hollolan alueelle kohdistui yhdistyksen toiminnan kautta panostusta arviolta noin 10 000 euron arvosta. Panostus jakaantui pääsääntöisesti työvoimakuluihin tutkimus-, kunnostus- ja asiantuntijatoiminnassa, mutta myös kunnostusten tarvike- ja materiaalikuluihin.

Vuonna 2020 yhdistyksen toiminta Hollolassa:

 • Syyskuun alussa Hollolan Hammonjoella kunnostettiin kutusoraikoita Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen järjestämässä tapahtumassa. Vesistötalkkarit olivat ohjaamassa koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoita kunnostamisessa ja vesistönhoidossa.
 • Mäti-istutukset Hahmajoessa.
 • Asiantuntijalausunnon/mielipiteen kirjoittaminen Lahden kierrätyspuiston YVA-vaiheeseen liittyen.
 • Porvoonjoen neuvottelukunnan toiminnan koordinointi (Hollola mukana neuvottelukunnassa). Neuvottelukunnan toiminnalla pyritään edistämään Porvoonjoen tilaa, virkistyskättöä ja tiedonvaihtoa alueen toimijoiden kesken. Neuvottelukunta kokoontui kerran vuoden 2020 aikana ja koottiin toteutuneista toimenpiteistä toimenpidelistaus.
 • Porvoonjoen veden laadun velvoitetarkkailussa seurattiin Porvoonjoen tilaa ja jätevesien vaikutusta vedenlaatuun (raportti liitteenä). 
 • Yhdistys toteuttaa vuosittain Porvoonjoen kalataloudellista velvoitetarkkailua, jossa seurataan joen eliöstön tilaa ja sen kehittymistä sekä erityisesti yhdyskuntajätevesien vaikutuksia eliöstön tilaan. Velvoitetarkkailusta suoraan osa kohdistuu Hollolan alueelle jätevesistä vapaana seuranta-alueena. Hollolan jätevedet johdetaan Lahteen, josta Porvoonjokeen johdettavat puhdistetut jätevedet vaikuttavat jokeen myös alempana. Vuonna 2020 toteutettiin sähkökoekalastukset, koeverkotukset ja poikasnuottaukset.
 • Hollolassa sähkökoekalastettiin Hahmajoella ja Porvoonjoen alkuperäisen taimenkannan elinalueella Vähäjoessa. Vähäjoella taimenen poikaisia löytyi vuonna 2019 kunnostetulta alueelta.
 • Hollolan luonnonsuojeluyhdistykselle luennointi alueen puroista ja kalakannoista.
 • Musti-Porvoonjoen kalatalousalueen osissa vesistöä suoritettiin myös kalastuksenvalvontaa.

 

Oheismateriaalina ovat raportit Porvoonjoen vedenlaadun tarkkailusta ja vesistötalkkaritoiminnasta vuonna 2020. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto merkitsee tiedoksi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen Hollolan kunnan alueelle kohdistuneen toiminnan vuodelle 2020 ja lähettää asian tiedoksi elinvoimavaliokunnalle.  

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

elinvoimavaliokunta; Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys / Juha Niemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.