Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta / 98-451-11-0

HOLDno-2021-50

Valmistelija

  • Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistön 98-451-11-0 omistaja hakee vapautusta velvollisuudesta liittyä Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Vapautusta haetaan olemassa olevalle asuinrakennukselle. Hakija on kiinteistön ainut asukas. Kiinteistön käyttövesi otetaan rengaskaivosta. Hakija on toimittanut kaivoveden laatututkimukset, joiden mukaan vedenlaatu täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset- ja suositukset. Jäteveteen vaikuttavat varusteet rakennuksessa ovat yksi suihku, kaksi vesikäymälää ja pyykinpesukone. Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan sakokaivoon, joka on rakennettu 80-luvulla. 


Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja taajamassa, jolloin sillä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesijohto- ja jätevesiverkostoon. 
Perusteluina vapautushakemukselle esitetään: Vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve sekä muut erityiset syyt. 


Asian käsittely:
Hakemus on tullut vireille 21.6.2021. Vapautushakemuksesta on kuultu terveydensuojeluviranomaista ja Hollolan vesihuoltolaitosta. Hakijalle on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnosta. Vastine on saapunut 26.10.2021. Lausunnot ja vastine ovat asian oheismateriaaleina.
Lainsäädäntö
Vesihuoltolain (119/2001) 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella oleva
kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Lain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen lain 10 §:ssä tarkoitetusta
kiinteistön liittämisvelvollisuudesta lain 11 §:ssä säädetyin perustein. Ennen
vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle
on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle
kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston
rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista
vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella.
Edellä 11 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon
liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä
riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin
liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että
kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Päätösehdotuksen perustelut

Vesihuoltopalveluiden tarpeen ei voida katsoa olevan vähäinen vakituisessa käytössä olevassa taloudessa ja normaalein vesikalustein varustellussa kiinteistössä. Hakemuksen mukaan liittymiskustannuksia tulisi yhteensä noin 10 000 – 20 000 €. Arvioidut liittämiskustannukset eivät poikkea merkittävästi muista Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittämiskustannuksista. Verkostoon liittymiskohta sijaitsee välittömästi kiinteistön läheisyydessä ja kiinteistöllä ei käytettävissä olevien tietojen perustella ole sellaisia erityispiirteitä, jotka aiheuttaisivat normaalista poikkeavia liittämiskustannuksia. Myös vesihuoltolaitoksen lausunnon mukaan liittymiskustannusten arvioidaan olevan samalla vaihteluvälillä, mitä muillakin liittyneillä kiinteistöillä toiminta-alueella on ollut.


Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Hakemuksen mukaan kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan saostuskaivoon, joka on rakennettu 80-luvulla. Kiinteistön jätevesijärjestelmä ei täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia ja vanha jätevesijärjestelmä saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Näin ollen vapauttamisen edellytykset eivät täyty jätevesien käsittelyn osalta.


Koska kaikki vesihuoltolain 11 §:ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät täyty, ei haettua vapautusta vesijohto- ja jätevesiverkostoon voida myöntää. Liittymisajan harkinnassa on huomioitu hakijan erityinen elämäntilanne.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Kiinteistölle 98-451-11-0 ei myönnetä vapautusta vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittymisestä. Hollolan kunnan valvontajaosto vesihuoltolain valvontaviranomaisena kehottaa kiinteistöä liittymään Hollolan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon viimeistään 31.5.2024 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, Tiedoksi: Hollolan vesihuoltolaitos, Lahti Aqua Oy, Terveydensuojeluviranomainen / PHHYKY, Etelä-Savon ELY-keskus (kirjaamo)