Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta / 98-414-1-612

HOLDno-2021-50

Valmistelija

  • Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistön 98-414-1-612 omistaja hakee vapautusta velvollisuudesta liittyä Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Vapautusta haetaan olemassa olevalle asuinrakennukselle, joka on rakennettu vuonna 1947. Talousvesi saadaan kiinteistön rengaskaivosta, jonka talousveden määrä riittää hakemuksen mukaan talouden tarpeisiin. Hakija on toimittanut kaivovesitulokset, joiden mukaan kaivovesi täyttää laatuvaatumukset- ja suositukset pH-arvoa lukuunottamatta. Kiinteistöllä on yksi vesikäymälä, yksi suihku ja sauna.  Kaikki Jätevedet ohjataan betoniseen umpisäiliöön, joka tyhjennetään 1–2 kertaa vuodessa. Umpisäiliö on rakennettu vuonna 1995.

Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja taajamassa, jolloin sillä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesi- ja jätevesiverkostoon.

Perusteluina vapautushakemukselle esitetään: Liittymisestä aiheutuvat kustannukset sekä vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. Kustannukset on arvioitu hakemuksessa olevan yhteensä 15 000–20 000 € 

Asian käsittely:
Hakemus on tullut vireille 31.05.2021. Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot terveydensuojeluviranomaiselta ja Hollolan vesihuoltolaitokselta. Hakijalle on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnosta. Vastinepyyntö on toimitettu 13.09.2021. Vastine on saapunut 20.09.2021. Lausunnot ja vastine ovat hakemuksen oheismateriaaleina.

Lainsäädäntö
Vesihuoltolain (119/2001) 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Lain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen lain 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta lain 11 §:ssä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella.
Edellä 11 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Päätösehdotuksen perustelut:

Vesihuoltolain mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi. Vapauttamisen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Kiinteistön omistaja hakee vapautusta vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittymisestä kohtuuttomiin kustannuksiin vedoten. Hakemuksessa arvioidaan kustannusten olevan vähintään 15 000–20 000 €. Vesihuoltolaitoksen antaman lausunnon mukaan liittämiskohdan voidaan todeta olevan VHL 12 §:n mukaisesti kiinteistön välittömässä läheisyydessä, eikä aiheuta kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kustannuksia. Liittymiskustannusten arvioidaan olevan myös samalla vaihteluvälillä, mitä muillakin liittyneillä kiinteistöillä toiminta-alueella on ollut. Kustannusten ei lasketa ylittävän kohtuuttomuuden rajaa.

Kaikki jätevedet ohjataan betoniseen umpisäiliöön. Tilavuudeltaan 8 m3 betonisäiliö tyhjennetään 1–2 kertaa vuodessa. Säiliö on rakennettu vuonna 1995 ollen 27 vuotta vanha. Järjestelmän iän katsotaan olevan sen verran korkea, että se on rahallisesti kuolettanut arvonsa ja näin ollen sitä ei oteta huomioon liittymiskustannusten kohtuuttomuutta arvioitaessa.

Kohtuuttomuuden edellytys vähäisen vesihuoltolaitoksen palvelujen tarpeen osalta täyttyy kiinteistöillä, joiden vedenkäyttö on vähäistä, kuten esimerkiksi kantovesikiinteistöllä. Kiinteistö on vakituisessa asuinkäytössä ja hakemuksen mukaan kiinteistöllä on yksi vesivessa, yksi suihku ja sauna. Näiden perusteella kiinteistön vedenkäyttöä ei voida pitää vähäisenä.

Vastineessa viitataan Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen, joka on palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi vuonna 2014. Perusteluina päätöksessä on uusien tietojen ilmeneminen kunnan päätöksen jälkeen. Hallinto-oikeuden perusteluissa todetaan, että koska hallinto-oikeus ei ensi asteena arvioi liittymisvelvoitteesta vapautumisen edellytyksiä, uusien tietojen merkityksen arvioiminen kuuluu kunnan viranomaiselle. Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, ettei kaikki vapautuksen edellytykset täyty, eikä hakemuksessa ilmoitettu olemassa oleva jätevesijärjestelmä tee tässä poikkeusta.

Kiinteistöllä syntyvät jätevedet eivät käytettävissä olevien tietojen mukaan vaaranna ympäristön tilaa. Jätevesijärjestelmä on kuitenkin 27 vuotta vanha, eikä sen aiheuttamia kustannuksia voida ottaa huomioon vesihuoltolain kohtuuttomuutta arvioitaessa.

Koska kaikki vesihuoltolain 11 §:ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät täyty, ei haettua vapautusta vesijohto- ja jätevesiverkostoon voida myöntää. Kiinteistön on näin ollen liityttävä vesilaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Kiinteistölle 98-414-1-612 ei myönnetä vapautusta vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittymisestä. Hollolan kunnan valvontajaosto vesihuoltolain valvontaviranomaisena kehottaa kiinteistöä liittymään Hollolan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon viimeistään 30.10.2022 mennessä.

Päätös

Merk. alustavana asiantuntijana kuultiin projektikoordinaattori Annariina Ketoa.

Keskustelun kuluessa Pasi Jalonen esitti muutosehdotuksena, että hakijalle myönnetään vapautus. Muutosesitys raukesi kannattamattomana. Näin ollen esittelijän tekemä päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, Tiedoksi: Hollolan vesihuoltolaitos, Lahti Aqua Oy, Terveydensuojeluviranomainen / PHHYKY, Etelä-Savon ELY-keskus (kirjaamo)