Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta / 98-451-8-78

HOLDno-2021-50

Valmistelija

  • Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistön 98-451-8-78 omistaja hakee vapautusta velvollisuudesta liittyä Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Vapautusta haetaan olemassa olevalle asuinrakennukselle, joka on rakennettu vuonna 1984. Talousvesi saadaan kiinteistön porakaivosta, jonka määrä riittää hakemuksen mukaan talouden tarpeisiin. Hakemukseen on liitetty tutkimustodistus käytettävän talousveden laadusta. Sen perusteella vesi ei sovellu talousvedeksi korkean uraanipitoisuuden vuoksi. Kiinteistöllä on yksi vesikäymälä, yksi suihku ja sauna.  Vesikäymälän jätevedet ohjataan umpisäiliöön, joka tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa. Pesuvedet ohjataan yhteen betoniseen saostuskaivoon, joka tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa. Saostuskaivosta vedet ohjataan salaojaputkeen.

Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja taajamassa, jolloin sillä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesi- ja jätevesiverkostoon.

Perusteluina vapautushakemukselle esitetään: Liittymisestä aiheutuvat kustannukset sekä vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve.

Asian käsittely:
Hakemus on tullut vireille 18.08.2021. Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot terveydensuojeluviranomaiselta ja Hollolan vesihuoltolaitokselta. Hakijalle on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnosta. Vastinepyyntö on toimitettu 13.09.2021. Vastine on saapunut 26.9. Lausunnot ja vastine ovat hakemuksen oheismateriaaleina.

Lainsäädäntö
Vesihuoltolain (119/2001) 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Lain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen lain 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta lain 11 §:ssä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella.
Edellä 11 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Päätösehdotuksen perustelut:

Vesihuoltolain mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi. Vapauttamisen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Kiinteistön omistaja hakee vapautusta vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittymisestä kohtuuttomiin kustannuksiin vedoten. Kustannuksien arvioidaan olevan 17 000 €, joista 7 000 € on liittymämaksuja. Vesihuoltolaitoksen antaman lausunnon mukaan liittämiskohdan voidaan todeta olevan VHL 12 §:n mukaisesti kiinteistön välittömässä läheisyydessä, eikä aiheuta kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kustannuksia. Liittymiskustannusten arvioidaan olevan myös samalla vaihteluvälillä, mitä muillakin liittyneillä kiinteistöillä toiminta-alueella on ollut.

Vesikäymälän jätevedet ohjataan umpisäiliöön, joka tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa. Pesuvedet ohjataan yhteen betoniseen saostuskaivoon, joka tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa. Saostuskaivosta vedet ohjataan salaojaputkeen. Umpisäiliö on rakennettu 1995, ollen 27 vuotta vanha. Saostuskaivojärjestelmä on asennettu 1984, ollen 38 vuotta vanha. Järjestelmien katsotaan olevan käyttöikänsä päässä. Järjestelmän iän katsotaan olevan sen verran korkea, että se on rahallisesti kuolettanut arvonsa ja näin ollen sitä ei oteta huomioon liittymiskustannusten kohtuuttomuutta arvioitaessa. Kiinteistön jätevesijärjestelmä ei täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia ja vanha jätevesijärjestelmä saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Näin ollen vapauttamisen edellytykset eivät täyty jätevesien käsittelyn osalta.

Vapautushakemuksen liitteenä on toimitettu tutkimustodistus käytettävän talousveden laadusta. Sen perusteella vesi ei sovellu talousvedeksi korkean uraanipitoisuuden vuoksi. Terveydensuojeluviranomainen ei lausunnon mukaan puolla vapautuksen myöntämistä, uraanilla on terveydelle haitallista jo suhteellisen alhaisilla pitoisuuksilla. Lausunnosta on lähetetty asianomaiselle vastinepyyntö. Hakija on vastineessa todennut, että talousvesi puhdistetaan suodattimella. Hakemuksen liitteeksi ei ole toimitettu talousveden tutkimustuloksia, jotka täyttäisivät laatuvaatimukset.  

Kohtuuttomuuden edellytys vähäisen vesihuoltolaitoksen palvelujen tarpeen osalta täyttyy kiinteistöillä, joiden vedenkäyttö on vähäistä, kuten esimerkiksi kantovesikiinteistöllä. Kiinteistö on vakituisessa asuinkäytössä ja hakemuksen mukaan kiinteistöllä on yksi vesivessa, suihku ja sauna. Näiden perusteella kiinteistön vedenkäyttöä ei voida pitää vähäisenä.

Koska kaikki vesihuoltolain 11 §:ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät täyty, ei haettua vapautusta vesijohto- ja jätevesiverkostoon voida myöntää. Kiinteistön on näin ollen liityttävä vesilaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Kiinteistölle 98-451-8-78 ei myönnetä vapautusta vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittymisestä. Hollolan kunnan valvontajaosto vesihuoltolain valvontaviranomaisena kehottaa kiinteistöä liittymään Hollolan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon viimeistään 30.10.2022 mennessä.

Päätös

Merk. alustavana asiantuntijana kuultiin projektikoordinaattori Annariina Ketoa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, Tiedoksi: Hollolan vesihuoltolaitos, Lahti Aqua Oy, Terveydensuojeluviranomainen / PHHYKY, Etelä-Savon ELY-keskus (kirjaamo)