Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n maa-aineslupahakemus kiinteistölle Fillerikaista II, 98-409-3-68

HOLDno-2022-26

Valmistelija

  • Mari Pihlaja-Kuhna, vs. ympäristötarkastaja, mari.pihlaja-kuhna@hollola.fi

Perustelut

Rakennusbetoni ja Elementti Oy hakee maa-ainesten ottolupaa kiinteistölle 98-409-3-68 (Fillerikaista II). Kiinteistöllä on ollut maa-ainesten ottolupa, joka on ollut voimassa 31.3.2022 asti. Lupaa haetaan kokonaismäärälle 45 000 k-m3 keskimääräisen vuotuisen oton ollessa noin 3000 k-m3. Suunnittelualueen pinta-ala on 6,1 ha ja ottoalueen eli varsinaisen kaivualueen pinta-ala on 3,5 ha.

Hakija on hakenut toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta.

Suunnitelma-alue sijaitsee tärkeäksi luokitelluksi Kukonkoivu-Hatsinan alueluokkaan 1E kuuluvalla pohjavesialueella. Hollolan strategisessa yleiskaavassa suunnitelma-alue on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi. Suunnitelma-alueen naapurikiinteistöllä on voimassa oleva Rudus Oy:n maa-ainesten ottolupa. Suunnitelma-alueella esiintyy uhanalaista törmäpääskyä. 

Lupahakemus on ollut nähtävillä 27.1.-4.3.2022 välisenä aikana. Kuulutusaikaa on jatkettu hakemusasiakirjojen täydentämisen vuoksi jatkumaan 25.3.2022. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Hakemuksesta on saatu kaksi lausuntoa, jotka on huomioitu luvan valmistelussa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Valvontajaosto on tutustunut hakemusasiakirjoihin ja päättää myöntää Rakennusbetoni ja Elementti Oy:lle luvan maa-ainesten ottoon kiinteistölle 98-409-3-68, hakemuksen ja liitteenä olevan lupapäätösehdotuksen mukaan. 

Valvontajaosto myöntää luvan toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Toiminnan aloittaminen ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa edellyttää, että luvan saaja asettaa 10 000 euron suuruisen vakuuden mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen: Rakennusbetoni ja Elementti Oy, Tiedoksi: Päijät-Hämeen liitto, Hämeen ja Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Hollolan kunnan kehitys- ja kaavoituspalvelut, Päijät-Soten ympäristöterveyskeskus, Tieto päätöksestä: erikseen kuullut rajanaapurit

Oheismateriaali