Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Lisälausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Valvontajaoston päätös 03.11.2021 § 52

HOLDno-2021-50

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistön 98-435-10-38 omistaja hakee vapautusta velvollisuudesta liittyä Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon. Vapautusta haetaan olemassa olevalle asuinrakennukselle. Hakija on asuinrakennuksen ainut asukas. Kiinteistö on liittynyt vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon. Jäteveteen vaikuttavat varusteet rakennuksessa ovat suihku, sauna ja kaksi vesikäymälää. Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan metalliseen umpisäiliöön, joka on rakennettu v. 1983. Umpisäiliö tyhjennetään 7-8 kertaa vuodessa. 


Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja tilastollisella taajamalla, jolloin sillä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä jätevesiviemäriin. Kiinteistö sijaitsee alle 100 m päässä vesistöstä. 

Perusteluina vapautushakemukselle esitetään:
Liittäminen viemäriverkostoon muodostuu kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi. Jätevesiviemäriverkostoon liittymisestä saatujen tarjousten perusteella kokonaiskustannukset tulisivat olemaan n. 16 000 - 17 000 euroa.

Asian käsittely:
Hakemus on tullut vireille 31.3.2021. Vapautushakemuksesta on kuultu terveydensuojeluviranomaista ja Hollolan vesihuoltolaitosta. Hakijalle on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnosta. Vastine on saapunut 13.7.2021.Lausunnot ja vastine ovat asian oheismateriaaleina.

Lainsäädäntö
Vesihuoltolain (119/2001) 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella oleva
kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Lain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen lain 10 §:ssä tarkoitetusta
kiinteistön liittämisvelvollisuudesta lain 11 §:ssä säädetyin perustein. Ennen
vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle
on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle
kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston
rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista
vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella.
Edellä 11 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon
liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä
riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin
liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että
kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.


Päätösehdotuksen perustelut
Vesihuoltolain mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi. Vapauttamisen ei saa myöskään vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Hakemuksen mukaan liittymiskustannuksia tulisi yhteensä noin 16 000 - 17 000 €. Hakijan arvioima liittämiskustannus on korkeahko, mutta ei poikkea merkittävästi muista Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittämiskustannuksista. Verkostoon liittymiskohta sijaitsee välittömästi kiinteistön läheisyydessä ja kiinteistöllä ei käytettävissä olevien tietojen perustella ole sellaisia erityispiirteitä, jotka aiheuttaisivat normaalista poikkeavia liittämiskustannuksia. Myös vesihuoltolaitoksen lausunnon mukaan liittymiskustannusten arvioidaan olevan samalla vaihteluvälillä, mitä muillakin liittyneillä kiinteistöillä toiminta-alueella on ollut. Eri oikeusasteissa vielä yli 20 000 €:n liittymiskustannukset on katsottu kohtuullisiksi, joten arvioituja liittymiskustannuksia ei tässä tapauksessa voida pitää kohtuuttomina. On myös huomioitava, että kiinteistön omistaja säästyy vuosittaisilta umpisäiliön tyhjennyskuluilta, mikäli kiinteistö liittyy jätevesiverkostoon.

Kiinteistön liittäminen jätevesiverkostoon on perusteltua myös ympäristönsuojelullisista syistä, sillä vanha jätevesijärjestelmä saattaa aiheuttaa ympäristön ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Metallinen umpisäiliö on ollut käytössä lähes 40 vuotta, joten sen voidaan arvioida olevan elinkaarensa loppupäässä. Säiliö sijaitsee 20 metrin päässä vesistöstä, minkä vuoksi ympäristön pilaantumisriski on korkea mahdollisessa säiliön vuototilanteessa.

Koska kaikki vesihuoltolain 11 §:ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät täyty, ei haettua vapautusta viemäriverkostoon voida myöntää. Kiinteistön päärakennuksen on näin ollen liityttävä vesilaitoksen jätevesiverkostoon.
 

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Kiinteistölle 98-435-10-38 ei myönnetä vapautusta vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon liittymisestä. Hollolan kunnan valvontajaosto vesihuoltolain valvontaviranomaisena kehottaa kiinteistöä liittymään Hollolan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon viimeistään 30.6.2022 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistön omistaja on hakenut vapautusta Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon liittymisestä. Hollolan kunnan valvontajaosto on päätöksellään 03.11.2021 § 52 hylännyt vapautushakemuksen ja tehnyt kielteisen päätöksen. Hakijaa on kehotettu liittymään jätevesiverkostoon 30.6.2022 mennessä.

Kiinteistön omistaja on hakenut päätökseen muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, joka pyytä asiassa valvontajaoston lausuntoa. Lausunnon antamiseen on saatu lisäaikaa 31.1.2022 saakka. Valituksella haetaan päätökseen muutosta eli vapautusta jätevesiverkostoon liittymisestä; Vähintään viiden vuoden määräaikainen vapautus vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisestä, joka raukeaa, jos kiinteistön asukasmäärä tai omistajuus muuttuu. 

Lausuntopyyntö ja valitusasiakirjat ovat tämän asian oheismateriaaleina.

Asian käsittely
Valituksen pääasiallisena perusteluna todetaan, että kiinteistö ei ole liittymisvelvollinen, sillä se ei sijaitse taajamassa. 

Hakijan tulkinta kiinteistön sijainnista taajaman ulkopuolella on oikea. Vaikka kiinteistö ei sijaitsekaan taajamassa, voidaan kiinteistön katsoa olevan liittymisvelvollinen jätevesiriskin perustella. Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n, 3. momentin ja kohdan 1 mukaan taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään. 

Kiinteistön vanha jätevesijärjestelmä saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa, minkä vuoksi sen ei voida katsoa täyttävän ympäristönsuojelulain (527/2014) vaatimuksia, tämä on todettu myös päätöksen perusteluissa: ”Kiinteistön liittäminen jätevesiverkostoon on perusteltua myös ympäristönsuojelullisista syistä, sillä vanha jätevesijärjestelmä saattaa aiheuttaa ympäristön ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Metallinen umpisäiliö on ollut käytössä lähes 40 vuotta, joten sen voidaan arvioida olevan elinkaarensa loppupäässä. Säiliö sijaitsee 20 metrin päässä vesistöstä, minkä vuoksi ympäristön pilaantumisriski on korkea mahdollisessa säiliön vuototilanteessa.” Kiinteistö on näin olleen edelleen liittymisvelvollinen.

Valituksen muihin perusteluihin (kohtuuttomuus yms.) on otettu kantaa päätöksen perusteluissa. 

Ehdotus

Esittelijä

Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Valvontajaosto antaa lausuntonaan edellä, asian käsittely -kohdassa esitetyn lausunnon ja esittää hallinto-oikeudelle päätöksestä 03.11.2021 § 52 tehdyn valituksen hylkäämistä perusteettomana, koska kiinteistö on liittymisvelvollinen ja kaikki vapautuksen myöntämisen edellytykset eivät täyty, eikä valituksessa ole tuotu esille sellaisia uusia perusteita, joiden vuoksi päätöstä tulisi muuttaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistön omistaja on hakenut vapautusta Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon liittymisestä. Hollolan kunnan valvontajaosto on päätöksellään 03.11.2021 § 52 hylännyt vapautushakemuksen ja tehnyt kielteisen päätöksen.


Kiinteistön omistaja on valittanut päätöksestä ja vaatinut siihen muutosta. Valvontajaosto on antanut asiassa lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 21.1.2022. Hallinto-oikeus pyytää asiassa lisälausuntoa, jossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti muutoksenhakijan selityksessä vesihuoltolain 10 §:n soveltamisesta lausuttuun. Lausunnon antamiseen on saatu lisäaikaa 23.5.2022 saakka. 


Asian käsittely
Muutoksenhakijan mukaan kiinteistö ei ole suoraan lain mukaan liittymisvelvollinen, sillä kiinteistö sijaitsee taajaman ulkopuolella, se on valmistunut ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä, sekä nykyinen jätevesijärjestelmä täyttää ympäristönsuojelulain 527/2014 154 § (13.1.2017/19) määritellyn perustason puhdistusvaatimuksen.


Kuten päätöksen (03.11.2021 § 52) perusteluissa ja aikaisemmassa lausunnossa mainitaan, on kiinteistö katsottu liittämisvelvolliseksi jätevesiriskin perusteella. Koska kysymyksessä on lähes 40 vuotta käytössä ollut metallinen umpisäiliö, arvioitiin sen olevan elinkaarensa loppupäässä ja kiinteistö katsottiin vesihuoltolain mukaisesti liittymisvelvolliseksi. Valvontajaoston päätös on perustunut sillä hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin, eikä hakija ole esittänyt esimerkiksi jätevesijärjestelmän kuntotarkastusta.


Koska kiinteistö sijaitsee herkällä alueella, on sillä ympäristönsuojelulain mukaisesti ollut aikaa laittaa omat jätevesijärjestelmät kuntoon 31.10.2019. Mikäli jätevesijärjestelmät eivät tämän ajankohdan jälkeen ole kunnossa, on kiinteistönomistajalla velvollisuus liittyä vesilaitoksen jätevesiverkostoon, sillä kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella. 


Mikäli kiinteistönomistaja osoittaa, että kiinteistön jätevesijärjestelmä täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset, eikä järjestelmä aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa, voidaan hakijalle myöntää määräaikainen vapautus haetun mukaisesti. 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Valvontajaosto toteaa lausuntonaan seuraavaa: Kiinteistölle voidaan myöntää haetun mukainen määräaikainen vapautus, mikäli kiinteistönomistaja osoittaa, että kiinteistön jätevesijärjestelmä täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset, eikä järjestelmä aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hämeenlinnan hallinto-oikeus