Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Valvontajaoston päätös 23.03.2022 § 42

HOLDno-2021-50

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistön 98-411-1-4 omistaja hakee vapautusta velvollisuudesta liittyä Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon. Vapautusta haetaan olemassa olevalle asuinrakennukselle. Tällä hetkellä talousvesi saadaan kiinteistön rengaskaivosta, jonka määrä riittää hakemuksen talouden tarpeisiin. Hakija on toimittanut kaivovesinäytetulokset, joiden mukaan kaivovesi täytttää talousveden laatuvaatimukset- ja suositukset. Kiinteistöllä on kaksi vesikäymälää, kaksi suihkua ja sauna.  Jätevedet ohjataan yhden saostuskaivon kautta imeytyskaivoon. Saostus- ja imeytyskaivot on rakennettu vuonna 1982.

Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja taajamassa, jolloin sillä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesi- ja jätevesiverkostoon.

Perusteluina vapautushakemukselle esitetään: Liittymisestä aiheutuvat kustannukset. Kustannukset on arvioitu hakemuksessa olevan yhteensä 21 100 €. Lisäselvityksen mukaisesti arvio nousee kolmella tuhannella eurolla, ollen näin 24 100 €

Asian käsittely:
Hakemus on tullut vireille 01.06.2021. Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot terveydensuojeluviranomaiselta ja Hollolan vesihuoltolaitokselta. Hakijalle on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnosta. Vastinepyyntö on toimitettu 13.09.2021. Vastine on saapunut 30.09.2021. Asiaan on saatu vielä lisäselvitys 10.03.2022. Lausunnot, vastine ja lisäselvitys ovat hakemuksen oheismateriaaleina.

Lainsäädäntö
Vesihuoltolain (119/2001) 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Lain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen lain 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta lain 11 §:ssä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella.
Edellä 11 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Päätösehdotuksen perustelut:

Vesihuoltolain mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi. Vapauttamisen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Kiinteistön omistaja hakee vapautusta vesijohtoverkostoon liittymisestä kohtuuttomiin kustannuksiin vedoten. Hakemuksen ja lisäselvityksen mukaan arvioidaan kustannusten olevan vähintään 24 100 €. Kustannuslaskelmassa on laskettu mukaan jätevesiverkostoon liittyminen, jonka osuus kustannuksista on 8 320 €. Koska vapautusta haetaan vain vesijohtoverkostoon liittymisestä, voidaan liittymismaksujen kohtuuttomuutta arvioitaessa huomioida vain vesiliittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Hakemuksen mukaan kustannukset vesijohtoliittymän osalta ovat  15 780 €. Annetut arviot ovat kustannusarvioiden yläpäässä olevien summien mukaan laskettu. Kiinteistönomistajan selvityksessä tuodaan esiin rakennuksen sijainti kallion päällä ja tarpeelliset räjäytystyöt ja niiden mahdollisesti aiheuttavat vauriot rakennuksen perustuksille. Lisäselvityksestä käy ilmi, että kustannusarvioon on liitetty perustusten turvaaminen. 

Lisäksi hakemuksessa todetaan, että tonttiliittymään on etäisyyttä noin 40 metriä. Vesihuoltolaitoksen antaman lausunnon mukaan liittämiskohdan voidaan todeta olevan VHL 12 §:n mukaisesti kiinteistön välittömässä läheisyydessä, eikä aiheuta kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kustannuksia. Liittymiskustannusten arvioidaan olevan myös samalla vaihteluvälillä, mitä muillakin liittyneillä kiinteistöillä toiminta-alueella on ollut.

Kohtuuttomuuden edellytys vähäisen vesihuoltolaitoksen palvelujen tarpeen osalta täyttyy kiinteistöillä, joiden vedenkäyttö on vähäistä, kuten esimerkiksi kantovesikiinteistöllä. Kiinteistö on vakituisessa asuinkäytössä ja hakemuksen mukaan kiinteistöllä on kaksi vesivessaa, kaksi suihkua ja sauna. Näiden perusteella kiinteistön vedenkäyttöä ei voida pitää vähäisenä.

Koska kaikki vesihuoltolain 11 §:ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät täyty, ei haettua vapautusta vesijohtoverkostoon voida myöntää. Kiinteistön on näin ollen liityttävä vesilaitoksen vesijohtoverkostoon.

Ehdotus

Esittelijä

Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Kiinteistölle 98-411-1-4 ei myönnetä vapautusta vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon liittymisestä. Hollolan kunnan valvontajaosto vesihuoltolain valvontaviranomaisena kehottaa kiinteistöä liittymään Hollolan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon viimeistään 30.10.2022 mennessä.

Päätös

Merk. Alustavana asiantuntijana kuultiin projektikoordinaattori Annariina Ketoa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
 

Valmistelija

  • Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistön omistaja on hakenut vapautusta Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon liittymisestä. Hollolan kunnan valvontajaosto on päätöksellään 23.03.2022 § 42 hylännyt vapautushakemuksen ja tehnyt kielteisen päätöksen. Hakijaa on kehotettu liittymään vesijohtoverkostoon 30.10.2022 mennessä. Kiinteistön omistaja on hakenut päätökseen muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, joka pyytä asiassa valvontajaoston lausuntoa. Lausuntoa on pyydetty 31.5.2022 mennessä.

Hakija pyytää ensisijaisesti hallinto-oikeutta myöntämään vapautuksen vesijohtoon liittymisestä. Toissijaisesti hakija pyytää myöntämään vapautuksen vesijohtoliittymästä määräajaksi siten, että liittyminen toteutetaan olosuhteiden muuttuessa tai omistajanvaihdoksen tapahtuessa, kuten kunnan vesilaitos kannanotossa toteaa. Mikäli oikeus ei katso kumpaakaan edellä mainituista mahdolliseksi, hakija pyytää hallinto-oikeutta kumoamaan kunnan päätöksen, jotta vapautusta voidaan hakea uudelleen sekä jätevesi- että vesijohtoliittymään. Kunta voi sen jälkeen arvioida kohtuuttomuutta uudelleen molempien liittymien yhteenlaskettujen kustannusten perusteella.

Lausuntopyyntö ja valitusasiakirjat ovat tämän asian oheismateriaaleina.

Asian käsittely

Valituksen perusteluissa todetaan, että liittyminen käy hakijalle kokonaiskustannuksiltaan kohtuuttomaksi. Kiinteistön omistajan mukaan kohtuuttomuutta arvioitaessa pitäisi huomioida liittymisen kokonaiskustannukset (vesi- ja jätevesiliittymä), jotka ovat arvion mukaan n. 25 000 €.

Hakija on hakenut vesihuoltolain 11 §:n mukaista vapautusta vesijohtoverkostoon liittymisen osalta.  Vapautusta jätevesiverkostoon liittymisestä ei ole haettu, sillä hakija on ilmoittanut liittyvänsä jätevesiverkostoon. Koska vapautusta on haettu vain vesijohtoverkostoon liittymisestä, on liittymismaksujen kohtuuttomuutta arvioitaessa huomioitu vain vesiliittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Tämä on mainittu myös päätöksen perusteluissa. Kustannusten ei arvioitu nousevan niin korkeiksi, että ne muodostuisivat kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi.

Koska kiinteistö on ilmoittanut aikovansa liittyä jätevesiverkostoon, on asuinrakennukselle joka tapauksessa kaivettava johtolinja jätevesiliitäntää varten. Vesiliittymän rakentaminen samalla kertaa olisi kustannustehokkain ratkaisu, sillä vesijohdon rakentamisessa voisi käyttää ainakin osittain samaa kaivantoa jätevesijohdon kanssa. 

Vaikka liittämiskustannusten kohtuuttomuutta arvioitaisiin kokoiskustannusten (vesijohto- ja jätevesiliittymä) perusteella, ei kustannusten arvioida nousevan kohtuuttoman korkeiksi, kun otetaan huomioon eri oikeusasteiden asiaa koskevat linjaukset. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Valvontajaosto antaa lausuntonaan edellä, asian käsittely -kohdassa esitetyn lausunnon ja esittää hallinto-oikeudelle päätöksestä 23.03.2022 § 42 tehdyn valituksen hylkäämistä perusteettomana, koska kiinteistön liittäminen vesijohtoverkostoon ei arvioida muodostuvan kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, eikä valituksessa ole tuotu esille sellaisia uusia perusteita, joiden vuoksi päätöstä tulisi muuttaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hämeenlinnan hallinto-oikeus