Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Lausunto Moxom Oy:n hakemuksesta ilotulitteiden varastointiin ja koeammuntaan, Liitteenmäen soranottoalue

HOLDno-2020-345

Valmistelija

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Perustelut

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää Moxom Oy:n hakemuksesta lausuntoa kunnan ympäristöviranomaiselta. Ympäristöviranomaisen toivotaan ottavan kantaa erityisesti alueen soveltuvuudesta ilotulitteiden varastointiin ja koeammuntaan (soranottoalue). Tukes ei varsinaisesti anna lupaa koeammuntaan, mutta ottaa kantaa siihen saako varaston läheisyydessä tehdä koeammuntaa. Lausuntoa pyydetään 30.6.2020 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä: https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kemikaalien-ja-kaasujen-teollinen-kasittely

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva valvontajaosto lausuu hakemuksen johdosta seuraavaa:

Hakemuksen kohteena oleva alue sijoittuu Kukonkoivun soranottoalueen kiinteistöille, joissa on voimassa oleva maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen maa-ainesten ottamislupa (Lahden seudun ympäristölautakunta 23.1.2013 § 5). Lupa on voimassa 8.2.2023 saakka. Suunniteltu toiminta sijoittuu luvan mukaiselle ottoalueelle. Lisäksi alueella on voimassa ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa kivenmurskaamolle (Lahden seudun ympäristölautakunta 23.1.2013 § 6). Lupa on voimassa toistaiseksi. Molempien lupien osalta luvanhaltija on Destia Oy ja valvontaviranomainen Hollolan kunnan valvontajaosto. 

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain valvontaviranomaisena valvontajaosto toteaa, että alue, jolla on voimassa oleva maa-ainesten ottamislupa (soranotto), on varattu tähän tarkoitukseen. Maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki sekä molempien lupien lupamääräykset rajaavat alueen maankäyttöä ja siellä tapahtuvaa toimintaa. Maa-ainesluvan ja maa-aineslain mukaisista velvoitteista, kuten alueen jälkihoidosta ja valvontamaksuista, vapautuu vasta, kun alueella on suoritettu lopputarkastus valvontaviranomaisen määräämällä tavalla (Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 926/2005, 7 § 3 mom.). Tässä tapauksessa velvoitteista vapautuminen edellyttää runsaasti maaperään kohdistuvia toimenpiteitä. Toimenpiteiden kesto on vähimmillään useita vuosia. 

Alue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä I-luokan Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueella. Etäisyys Ruopan vedenottamoon on noin 1,5 km. Maa-ainesten ottaminen on valvontaviranomaisen tietojen mukaan edennyt liian syvälle, ja maaperän suojakerrospaksuus pohjaveteen on varsin ohut. Koska soranottoalueen pinta on päällystämätön, mahdolliset maaperään päässeet haitta-aineet kulkeutuvat nopeasti pohjaveteen aiheuttaen pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Tämä on suoraan kielletty ympäristönsuojelulain 17 §:n nojalla. 

Maa-ainesluvan mukaan alue jälkihoidetaan metsittämällä, eli palautetaan maa- ja metsätalouskäyttöön. Muu jälkikäyttö vaatii muutoksen maa-ainesten ottamislupaan. Tällaista tai muutakaan lupa- tai vireillepanoasiaa ei ole ko. alueen osalta vireillä valvontaviranomaisessa. Maa-ainesten ottamislupaa myönnettäessä jälkikäyttö on huomioitu arvioitaessa alinta ottamistasoa ja riittävää suojakerrospaksuutta pohjaveteen. Alueella nyt oleva tai luvan mukainenkaan suojakerros ei lähtökohtaisesti mahdollista maaperän kaivamista enempää. Näin ollen nykyisellään perustusten tai putkikaivantojen teko ei ole mahdollista nykyisen maanpinnan alle. Asiaa voitaisiin harkita erikseen vesilain (587/2011) 3:2:n mukaisena pohjaveden muuttamisasiana, mikäli sellainen asia tulisi vireiile. 

Valvontajaoston tietojen mukaan hakemusalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n nestekaasuvarasto, joka on ns. Seveso III-direktiivin mukainen laitos 500 metrin konsultointivyöhykkeellä. Samassa maa-ainesten ottamisaluekokonaisuudessa (sorakuopassa) hakemuskohteen kanssa on jatkuvaa maa-ainestenottamistoimintaa, muun ohella Hollolan Sora Oy:n pysyvä kivenmurskaamo oheislaitteineen. Ilotulitejätteen siivoamisvelvoite koko sorakuopan maisemoimattoman alueen osalta tulisi hakijalle, minkä käytännön järjestäminen voisi olla haastavaa.  Koeammuntojen savukaasupäästöt saattaisivat jäädä inversion seurauksena sorakuoppaan ja aiheuttaa haittaa työntekijöille ja/tai haitallista laskeumaa sorakuopan pintaan ja aiheuttaa näinollen maaperän pilaantumisen vaaraa (maaperän pilaamiskielto, ympäristönsuojelulaki 16 §). Kukonkoivun teollisuusalueella on useita ympäristöluvanvaraisia laitoksia, joiden toiminta ja varastot tulisi huomioida hakemuksen mukaisen toiminnan sijoittumisessa alueelle.

Hakemuksen kaltaisen toiminnan sijoittaminen hakemuksen mukaisille kiinteistöille ei ole yllä olevien tietojen ja epävarmuustekijöiden perusteella mahdollista. Mikäli alue jälkihoidettaisiin hyväksytysti ja alueelle laadittaisiin laajat ympäristöselvitykset, sekä haettaisiin tarvittavat ympäristöoikeudelliset luvat, tilannetta voisi ympäristönsuojelunäkökulmasta harkita uudelleen.  

Tässä lausunnossa on kerrattu alueen nykytilannetta ympäristöllisten lupien osalta. Mikäli Destia Oy toimii yllä mainittujen edellytysten mukaisesti, alueen muuta kuin maa- ja metsätalouskäyttöä voidaan ympäristönäkökulmasta harkita uudelleen. Mikäli nyt lausuttavana olevaa hakemusta täydennetään ympäristöselvitysten tai maa-ainesten ottamistietojen osalta, valvontajaosto varaa mahdollisuuden lausua hakemuksesta uudelleen.

Valvontajaoston tietojen mukaan kunnanhallitus antaa oman lausuntonsa asiasta, joten jaoston lausunnossa ei oteta esille muita asian ratkaisuun vaikuttavia seikkoja, kuten kaavatilannetta ja sen mahdollistamaa maankäyttöä. 
 

Päätös

Lausunto hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo@tukes.fi (viite: 482/31/2020), kunnanhallitus, kaavoitusarkkitehti, kehitys- ja kaavoituspäällikkö, johtava rakennustarkastaja  

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Käsitellyt asiat