Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Valvontajaoston vuoden 2020 kokousajat

HOLDno-2019-833

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön X luvussa säädetään kokousmenettelystä: ”Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheen­johtaja katsoo kokouk­sen tarpeelli­seksi tai enemmis­tö toimielimen jäsenistä tekee puheen­johtajal­le esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.”

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa pu­heenjoh­taja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh­taja. Kokouskutsussa on ilmoitet­tava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla.

Kuntalain 98 §.n mukaan asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Sähköistä päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

Uudessa 1.2.2019 käyttöön otetussa tiedonhallintajärjestelmä CaseM:ssa on mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen päätöksentekomenettely.

Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvolli­suus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta ja siihen liittyvästä läsnäolo- ja puheoikeudesta yksittäisessä asiassa. 

Hallintosäännön mukaan valvontajaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Valvontajaosto on päätöksellään 24.10.2018 § 33 päättänyt kokouspäivät vuodelle 2019. Em. päätöksen mukaisesti nyt 9.10. pidettävän kokouksen jälkeen on vuonna 2019 päätetty pidettäväksi kokoukset vielä ke 13.11., sekä ti 17.12. 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Eklund, rakennustarkastaja, jari.eklund@hollola.fi

Valvontajaosto päättää:

 • Valvontajaosto kokoontuu varsinaisiin kokouk­siinsa Hollolan kunnan virastota­lossa 3. krs:n kokoushuoneessa (Okeroinen) pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 17 alkaen erillisen päätöksen mukaisina kokouspäivinä. Kokouksia voidaan tarvittaessa siirtää, kun asiasta on sovittu valvontajaoston puheenjohtajan kanssa. Mahdollisista katselmuksista ja tarkastuksista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.
 • Kutsu sekä esityslista valvontajaoston kokoukseen jaetaan CaseM- tiedonhallintajärjestelmässä jä­senille ja varajäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, viimeis­tään kolme päivää ennen kokousta, kun kokouspäivää ei lasketa. Esityslistat liitteineen julkaistaan myös Hollolan kunnan kotisivuilla internetissä lukuun ottamatta ei-julkisia ja salassa pidettäviä asioita.
 • Valvontajaoston asiat käsitellään toistaiseksi kaikki varsinaisessa kokouksessa. Sähköisen kokouksen ja sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönotosta päätetään tarvittaessa erikseen
 • Valvontajaoston esittelijät (johtava rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri) voivat kutsua esittelemiinsä asioihin liittyen jaoston kokoukseen asioiden valmistelijoita tai asiantuntijoita, mikäli se katsotaan asian käsittelyn kannalta tarpeelliseksi.
 • Valvontajaoston pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksessa ja pidetään näh­tävänä tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
 • Valvontajaoston tekemien lupapäätösten antamisessa, julkipanoilmoituksissa ja päätösten nähtävillä olossa noudatetaan menettelytavoiltaan kyseistä päätöstyyppiä koskevaa yleis- ja/tai erityislainsäädäntöä. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön 91 § mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Hallintosäännön 92 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Päätösehdotus voidaan antaa myös vasta kokouksessa, jos tälle on erityinen syy, esim. valmisteluaikataulu (päätösehdotukseen vaikuttavia seikkoja saadaan vasta kokoukseen mennessä). Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto on kokouksessaan 9.10.2019, § 29, päättänyt kokousajasta, -paikasta, kokouskutsun lähettämisestä ja pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä ajalla 1.6.2019-31.5.2021. Em. päätöksen mukaisesti kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 17 alkaen erillisen päätöksen mukaisina kokouspäivinä.

Vuoden 2020 kokoukset pidetään aiemman päätöksen mukaisesti pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 17. Poikkeuksena tähän on 15.12. tiistai, joka sovitetaan yhteen elinvoimavaliokunnan kokousajan kanssa. Päätösehdotuksena on valvontajaoston kokouspäivät vuodelle 2020.

Ehdotus

Esittelijä

 • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Valvontajaosto päättää, että vuoden 2020 kokoukset pidetään seuraavasti:

29.1.  
18.3.  
22.4.  
27.5.  
17.6.  
12.8.  
23.9.  
14.10.  
25.11.  
15.12.  

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

kirjaamo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa. (Vesihuoltolaki 119/2001 § 34).