Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Uhkasakon tuomitseminen, 98-442-878-1

HOLDno-2019-83

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jenna Kenttä, ympäristötarkastaja, jenna.kentta@hollola.fi

Perustelut

Tausta ja asian aikaisempi käsittely

Kiinteistöllä 98-442-878-1 (Manskiventie 220, 15880 Hollola) on vallinnut vuosien ajan jätelain 72 §:n mukaisen roskaamiskiellon vastainen tila. Kiinteistön haltijalle on annettu vuosien 2003 ja 2010 välillä useita siivouskehotuksia kiinteistön siistiytymiseksi. Vuonna 2010 kiinteistöllä tapahtui hieman siistiytymistä, jonka jälkeen tilanne kuitenkin palasi ennalleen. Viimeisin asian aiempaan käsittelyyn liittyvä siivouskehotus on annettu lokakuussa 2010. Kehotuksen mukaan kiinteistö olisi tullut siivota 30.6.2011 mennessä, jonka jälkeen ryhdyttäisiin hallintopakkomenettelyihin. Tämän jälkeen asian hoito jäi sikseen. 

1.1.2016 alkaen Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on toiminut Hollolan kunnan valvontajaosto ja ympäristövalvonnan virkatehtävät siirtyivät Lahden seudun ympäristöpalveluilta Hollolan kunnalle. Asia tuli uudestaan vireille vuonna 2016. Hollolan kunnan ympäristövalvonta on 24.4.2017 yhdessä Hollolan kunnan rakennusvalvonnan kanssa tehdyn tarkastuksen perusteella kehottanut kiinteistön haltijaa siivoamaan kiinteistön 15.9.2017 mennessä. Kiinteistöllä tehtiin tarkastus 29.9.2017. Annettua siivouskehotusta ei ollut noudatettu ja kiinteistöllä vallitsi edelleen roskaamiskiellon vastainen tila. 

Kiinteistön haltijaa kuultiin uhkasakon asettamiseksi 3.10.2017 lähetetyllä kirjeellä, ja kiinteistön haltija toimitti selvityksen annetussa määräajassa. Selvitys on nähtävillä kokouksessa.  Selvityksessä on tuotu esiin erilaisia siivoamista hidastavia asioita, mutta siinä ei tullut esiin seikkoja, jotka olisivat puoltaneet uhkasakon asettamatta jättämistä. Siivouskehotus, jonka tehosteeksi asetettiin juokseva uhkasakko, annettiin valvontajaoston päätöksellä kokouksessa 22.11.2017. Siivoamisen määräajaksi asetettiin 30.9.2018. 

Tarkastus ja asian käsittely

Kiinteistöllä tehtiin tarkastus 23.10.2018. Tarkastuksesta on laadittu muistio, joka on nähtävillä kokouksessa. Tuolloin todettiin, että annettua kehotusta ei oltu noudatettu. Kun päätöstä uhkasakon tuomitsemiseksi alettiin valmistella, todettiin, että aiempi päätös uhkasakon asettamisesta oli lainvastainen muotovirheen vuoksi. Näin ollen uhkasakko on asetettava uudelleen ja aiemmin asetettu uhkasakko tulee poistaa. Kiinteistön haltijaa ehdittiin jo kuulla uhkasakon tuomitsemiseksi. Kiinteistön haltija toimitti selvityksen, jossa ei noussut esiin merkittäviä uusia tietoja. 

23.10.2018 tehdyllä tarkastuksella todettiin, ettei kiinteistöä ollut siivottu. Kiinteistön piha-alueella oli edelleen varastoituna suuria määriä sekalaista, suurelta osin jätteeksi luokiteltavaa romua, kuten puutavaraa, erilaista rautaromua, muovijätettä ja remonttitavaraa, kodinkoneita (osa sammaloituneita), sekalaista ja suurelta osin rikkinäistä kodin tavaraa, sähkölaitteita, huonekaluja, säkkejä joiden sisällöstä ei ole tietoa, neljä henkilöautoa ja kaksi pakettiautoa. Autot olivat kilvettömiä ja silmämääräisesti arvioituna ajokelvottomia. Kiinteistöllä havaittiin myös vaarallisia jätteitä, kuten erilaisia tynnyreitä, kanistereita joiden sisällöstä ei ole tietoa ja kaasupulloja sekä kylmälaitteita. Kuvia jätteistä sekä kartta niiden sijainnista kiinteistöllä on nähtävillä kokouksessa. Kiinteistö on roskaantunut niin pahoin, että kaikkia kasoihin varastoituja jätteitä ei kyetä yksilöimään.

Kiinteistöllä vallitsee jätelain 72 §:n mukainen roskaamiskiellon vastainen tila.
 

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Hollolan kunnan valvontajaosto päättää poistaa valvontajaoston päätöksellä 22.11.2017 § 29 kiinteistön 98-442-878-1 haltijalle asetetun juoksevan uhkasakon.

Valvontajaosto antaa kiinteistön 98-442-878-1 haltijalle seuraavat määräykset:

Päävelvoite 1

Valvontajaosto määrää kiinteistön 98-442-878-1 haltijan siivoamaan kiinteistön
30.8.2019 mennessä siihen kuntoon, ettei siellä enää vallitse jätelain § 72 mukainen roskaamiskiellon vastainen tila. 

Kiinteistöltä tulee poistaa puujätteet, rautaromut, muovijätteet, remonttijätteet, kodinkoneet, sähkölaitteet, huonekalut, romuautot, vaaralliset jätteet (kanisterit, kaasupullot, kylmälaitteet, tynnyrit)  sekä kaikki kasoissa ja muualla kiinteistön alueella olevat sekalaiset jätteet. Jätteet on toimitettava vastaanottajalle, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. 

Päävelvoitteen 1 tehoste

Valvontajaosto asettaa päävelvoitteen 1 tehosteeksi asianosaiselle kiinteän uhkasakon. Jos päävelvoitetta ei ole noudatettu 30.8.2019 mennessä, tuomitaan kiinteistön haltija maksamaan uhkasakko. Uhkasakon suuruus on 10 000 euroa.

Päävelvoite 2 

Ajoneuvojen romutustodistukset, jätteiden vastaanottotodistukset sekä muut vastaavat asiakirjat tulee säilyttää ja toimittaa niistä kopiot Hollolan kunnan ympäristövalvonnalle 7.9.2019 mennessä.

Päävelvoitteen 2 tehoste

Valvontajaosto asettaa päävelvoitteen 1 tehosteeksi asianosaiselle kiinteän uhkasakon. Jos päävelvoitetta ei ole noudatettu 7.9.2019 mennessä, tuomitaan kiinteistön haltija maksamaan uhkasakko. Uhkasakon suuruus on 2 000 euroa.

Jos omaisuus tai sen käyttöoikeus luovutetaan, on luovutuksensaajalle ilmoitettava tässä päätöksessä asetetuista velvoitteista. Velvoitteista on mainittava luovutuskirjassa tai ne on annettava muutoin todisteellisesti tiedoksi. Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on ilmoitettava luovutuksensaajan nimi ja osoite.

Perustelut

Oikeusohjeet

Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

Jätelain 73 §:n mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue ja jätelain 75 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.

Lisäksi jätelain 126 §:ssä todetaan, että valvontaviranomainen voi:
1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta, jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa;
2) määrätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palauttamaan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta aiheutunut haitta;
3) määrätä jätettä tai tuotetta koskevista väliaikaisista toimista, kuten jätteen tai tuotteen asianmukaisesta varastoinnista tai säilyttämisestä, jätekuorman purkamisen kieltämisestä, jätteen palauttamisesta alkuperäiseen paikkaan tai muista vastaavista toimista, jotka ovat tarpeen 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa.

Jätelain 129 §:n mukaan valvontaviranomaisen tai ympäristöministeriön on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään.

Uhkasakkolain 18 §:n mukaan, kun hallintopakko on asetettu kiinteää tai irtainta omaisuutta koskevan päävelvoitteen tehosteeksi, velvoitetun on omaisuuden tai sen käyttöoikeuden luovuttaessaan ilmoitettava luovutuksensaajalle, minkälainen päävelvoite ja uhka sitä koskee. Lisäksi luovutuksensaajan nimi ja osoite on ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle.

Uhkasakkolain 12 §:n mukaan, jos olosuhteet ovat muuttuneet tai asiaan on saatu olennaista uutta selvitystä taikka aikaisempi päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen, uhkasakon asettanut viranomainen voi poistaa aikaisemman uhkasakon asettamista koskevan päätöksensä ja käsitellä asian kokonaan tai osittain uudelleen.

Jos päävelvoitetta ei noudateta määräaikaan mennessä, Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi uhkasakkolain 10 §:n nojalla tuomita uhkasakon maksettavaksi.

Havainnot ja johtopäätökset

Kiinteistö aiheuttaa epäsiisteyttä, maiseman rumentumista sekä viihtyisyyshaittaa ympäristölleen ja osa kiinteistöllä sijaitsevista tavaroista voi aiheuttaa myös loukkaantumisvaaraa ihmisille tai eläimille. Asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella kiinteistön siivoamista olisi pidettävä kohtuuttomana. Siivoamiseen on mahdollista saada apua esimerkiksi erilaisilta jätealan palveluita tarjoavilta yrityksiltä. 

Kaikkia kasoihin varastoituja jätteitä ei kyetä yksilöimään, koska kiinteistö on pahoin roskaantunut eikä kasojen alaosia päästy tutkimaan. Kiinteistöltä on otettu jätteitä yksilöiviä valokuvia, jotka on liitetty kohteen asiakirjoihin.  

Uhkasakko on kohdistettu kiinteistön haltijaan, jolla on asianosaisena tosiasiallinen ja oikeudellinen mahdollisuus noudattaa velvoitetta. Kiinteistön haltija on ollut tietoinen roskaantumisesta eikä ole osoittanut muuta roskaajaa vaan on kertonut jätteiden kuuluvan hänelle.

Uhkasakon suuruutta ja määräaikaa harkittaessa on otettu huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Kiinteistöllä ei ole ollut havaittavissa minkäänlaista siistiytymistä viimeisimmän siivouskehotuksen antamisen jälkeen. Kiinteistön haltijalla olisi ollut mahdollisuus siivota kiinteistöä jo ennen kuin kaikki hänen selvityksessään mainitsemat siivoamista hidastavat seikat ovat alkaneet vaikeuttaa siivoustyötä. Tätä puoltaa myös se, että kiinteistöllä oli tapahtunut siistiytymistä vuonna 2010. Tuolloin tapahtuneen kohennuksen jälkeen tilanne kuitenkin palasi ennalleen, mikä osaltaan viittaa piittaamattomuuteen ja haluttomuuteen korjata tilanne. 

Sovelletut oikeusohjeet

Jätelaki (646/2011): 72, 73, 75, 126, 129 §
Uhkasakkolaki (1113/1990): 6, 7, 8, 12, 18, 19, 22, 23 §
Hallintolaki (434/2003): 34, 36, 60 §
 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jenna Kenttä, ympäristötarkastaja, jenna.kentta@hollola.fi

Perustelut

Asian tausta

Kiinteistön 98-442-878-1 (Manskiventie 220, 15880 Hollola) haltijalle on annettu siivousmääräys (Hollolan valvontajaosto 30.1.2019 § 4), jonka tehosteeksi on asetettu uhkasakko. Siivousmääräyksen (päävelvoite 1) mukaan kiinteistöltä olisi tullut 30.8.2019 mennessä poistaa puujätteet, rautaromut, muovijätteet, remonttijätteet, kodinkoneet, sähkölaitteet, huonekalut, romuautot, vaaralliset jätteet (kanisterit, kaasupullot, kylmälaitteet, tynnyrit) sekä kaikki kasoissa ja muualla kiinteistön alueella olevat sekalaiset jätteet. Jätteet olisi tullut toimittaa vastaanottajalle, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Päävelvoitteen 1 tehosteeksi asetetun uhkasakon suuruus on 10 000 euroa.

Lisäksi kiinteistön haltijalle on annettu päävelvoite 2, jonka mukaan ajoneuvojen romutustodistukset, jätteiden vastaanottotodistukset sekä muut vastaavat asiakirjat olisi tullut säilyttää ja toimittaa niistä kopiot Hollolan kunnan ympäristövalvonnalle 7.9.2019 mennessä. Päävelvoitteen 2 tehosteeksi asetetun uhkasakon suuruus on 2 000 euroa.

Päävelvoitteiden noudattaminen

Kiinteistölle tehtiin tarkastus Hollolan ympäristövalvonnan toimesta 16.9.2019 klo 12:30. Tarkastusmuistio sekä tarkastuksella otettuja valokuvia on nähtävillä kokouksessa. Tarkastuksella todettiin, ettei kiinteistöllä kokonaisuutena arvioiden ollut tapahtunut mainittavaa siistiytymistä. Piha-alueella oli havaittavissa suurelta osin samat jätteet samoissa sijainneissa kuin aiemmillakin tarkastuksilla. Joitakin yksittäisiä jätteitä oli poistunut (auton renkaita, kaasu- tmv. pulloja) ja jotkin jätteet olivat vaihtaneet paikkaa. Päävelvoitetta 1 ei pääosin ollut noudatettu.

Päävelvoitteen 2 mukaisia asiakirjoja ei toimitettu ympäristövalvonnalle annettuun määräaikaan mennessä. Päävelvoitetta 2 ei ole noudatettu.

Asianosaisen selvitys

Asianosaiselle varattiin uhkasakkolain 22 §:n ja hallintolain 34 §:n mukaisesti mahdollisuus selityksen antamiseen ennen uhkasakon tuomitsemista. Asianosainen (kiinteistön haltija) toimitti selvityksen annetussa määräajassa. Selvitys on nähtävillä kokouksessa. Selvityksessä kiinteistön haltija kertoo, että kiinteistöltä on viety pois yksi auto, kylmäainepullot, 6 kpl sähkökaappeja sekä kaksi peräkärryllistä renkaita, rautaromua, kodinkoneita ja elektroniikkaromua. Pieni osa edellä mainituista jätteistä oli selvityksen mukaan viety pois vasta ympäristövalvonnan 16.9.2019 tekemän tarkastuksen jälkeen.

Selvityksessä asianosainen on esittänyt perusteluja sille, ettei siivoustyö ole edennyt. Lisäksi asianosainen on selvityksessä todennut, mitkä tavarat eivät hänen mukaansa ole jätettä. Autot ovat selvityksen mukaan varaosa-autoja tai toimivat varastona. Osa puutavarasta ja metalliromuista on selvityksen mukaan tarkoitettu rakennusmateriaaliksi. Sähkölaitteet asianosainen aikoo siirtää katon alle ajan kanssa.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Hollolan kunnan valvontajaosto tuomitsee kiinteistölle 98-442-878-1 asetetun uhkasakon maksettavaksi. Uhkasakko tuomitaan asetettua pienempänä päävelvoitteen 1 osalta. Päävelvoitteen 1 osalta maksettavaksi tuomitaan 9 000 euroa. Päävelvoitteen 2 osalta valvontajaosto tuomitsee uhkasakon täysimääräisenä. Uhkasakon määrä päävelvoitteen 2 osalta on 2 000 euroa. 

Perustelut

Havainnot ja johtopäätökset

Päävelvoitetta 2 ei ole noudatettu lainkaan. Ympäristövalvontaan ei ole toimitettu mitään päävelvoitteen 2 mukaisia asiakirjoja.

Päävelvoitetta 1 ei suurimmalta osin ole noudatettu. Kiinteistöltä on kuitenkin poistettu joitakin jätteitä, jotka suurimmalta osin ovat luokiteltavissa vaarallisiksi jätteiksi. Vaaralliset jätteet ovat ympäristölle potentiaalisesti haitallisempia kuin ei-vaaralliset jätteet, joten niiden määrän väheneminen kiinteistöllä on valvontajaoston näkemyksen mukaan riittävä peruste uhkasakon pienentämiseen. Koska päävelvoitetta ei suurimmalta osin ole noudatettu, vaan kiinteistöllä vallitsee edelleen jätelain 72 §:n mukaisen roskaamiskiellon vastainen tila ja kiinteistöllä olevan jätteen määrä on suuri, ei ole perusteita pienentää uhkasakkoa enempää.

Kiinteistö aiheuttaa epäsiisteyttä, maiseman rumentumista sekä viihtyisyyshaittaa ympäristölleen ja osa kiinteistöllä sijaitsevista tavaroista voi aiheuttaa myös loukkaantumisvaaraa ihmisille tai eläimille. Asiassa ei ole selvitysten, tarkastusten tai muiden asian käsittelyyn liittyvien vaiheiden yhteydessä tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella kiinteistön siivoamista olisi pidettävä kohtuuttomana. Siivoamiseen on mahdollista saada apua esimerkiksi erilaisilta jätealan palveluita tarjoavilta yrityksiltä. 

Kaikkia kasoihin varastoituja jätteitä ei kyetä yksilöimään, koska kiinteistö on pahoin roskaantunut eikä kasojen alaosia päästy tutkimaan. Kiinteistöltä on otettu jätteitä yksilöiviä valokuvia, jotka on liitetty kohteen asiakirjoihin.  

Uhkasakko on kohdistettu kiinteistön haltijaan, jolla on asianosaisena tosiasiallinen ja oikeudellinen mahdollisuus noudattaa velvoitetta. Kiinteistön haltija on ollut tietoinen roskaantumisesta eikä ole osoittanut muuta roskaajaa vaan on kertonut jätteiden kuuluvan hänelle.

Uhkasakon suuruutta ja määräaikaa harkittaessa on otettu huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Kiinteistöllä ei ole ollut havaittavissa mainittavaa siistiytymistä siivousmääräyksen ja sitä edeltäneiden kehotusten antamisen jälkeen. Kiinteistön haltijalla olisi ollut mahdollisuus siivota kiinteistöä jo ennen kuin kaikki hänen selvityksessään mainitsemat siivoamista hidastavat seikat ovat alkaneet vaikeuttaa siivoustyötä. Tätä puoltaa myös se, että kiinteistöllä oli tapahtunut siistiytymistä vuonna 2010. Tuolloin tapahtuneen kohennuksen jälkeen tilanne kuitenkin palasi ennalleen, mikä osaltaan viittaa piittaamattomuuteen sekä tietoiseen jätelain ja ympäristönsuojelulain rikkomiseen.

Lainsäädäntö

Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Jätelain 73 §:n mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. Jätelain 75 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.

Jätelain 126 §:ssä todetaan, että valvontaviranomainen voi:
1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta, jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa;
2) määrätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palauttamaan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta aiheutunut haitta;
3) määrätä jätettä tai tuotetta koskevista väliaikaisista toimista, kuten jätteen tai tuotteen asianmukaisesta varastoinnista tai säilyttämisestä, jätekuorman purkamisen kieltämisestä, jätteen palauttamisesta alkuperäiseen paikkaan tai muista vastaavista toimista, jotka ovat tarpeen 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa.

Jätelain 129 §:n mukaan valvontaviranomaisen tai ympäristöministeriön on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään.

Uhkasakkolain 18 §:n mukaan, kun hallintopakko on asetettu kiinteää tai irtainta omaisuutta koskevan päävelvoitteen tehosteeksi, velvoitetun on omaisuuden tai sen käyttöoikeuden luovuttaessaan ilmoitettava luovutuksensaajalle, minkälainen päävelvoite ja uhka sitä koskee. Lisäksi luovutuksensaajan nimi ja osoite on ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle.

Uhkasakkolain 11 §:n mukaan uhkasakko voidaan tuomita asetettua pienempänä, jos päävelvoitetta on olennaiselta osalta noudatettu tai velvoitetun maksukyky on merkittävästi alentunut taikka uhkasakon määrän alentamiseen on muu perusteltu syy.

Sovelletut oikeusohjeet

Jätelaki 72, 73, 75, 126, 129 §
Uhkasakkolaki 7, 8, 11, 18, 19, 22, 23 §
Hallintolaki 34, 60 §

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuohje päätöksen liitteenä.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Ote + tilisiirtolomake: Kiinteistön haltija (todisteellinen tiedoksianto), Ote: Maanmittauslaitos (kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää varten, yksilöintitiedoksi kiinteistötunnuksen lisäksi osoite), yleistiedoksianto viralliseen lehteen ja ilmoitustaululle

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen 

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.                                  

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamista
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.