Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 12.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Maa-ainesten ottamisen keskeyttäminen ja valvontamääräysten antaminen, kiinteistö 98-416-1-151, Manskivi Oy

HOLDno-2020-351

Valmistelija

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Perustelut

Asia
Hollolan kunnan ympäristötarkastaja on keskeyttänyt maa-ainesten kotitarveottamisen kiinteistöllä 98-416-1-151 (Teollisuusalue) maastokäynnillä 26.5.2020 tehtyjen havaintojen perusteella. Kirjallinen valituskelpoinen hallintopäätös keskeyttämisestä on tehty 28.5 (ympäristötarkastaja Kenttä § 1). Keskeyttäminen on voimassa, kunnes on selvitetty, onko ottaminen aiheuttanut maa-aineslain (555/1981) 3 §:n vastaisia seurauksia. Alueelta ei saa keskeyttämisen voimassa ollessa viedä pois myöskään alueella olevia jo otettuja maa-aineksia. Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätös on lainvoimainen. 

Toimivalta keskeyttämispäätöksen osalta
Toiminnan keskeyttäminen on välitön hallintopakkotoimenpide. Asian kiireellisyyden ja maastokäynnin tarpeen vuoksi keskeyttäminen on delegoitu viranhaltijan päätettäväksi. Ympäristötarkastajan toimivalta perustuu maa-aineslain (555/1981) 15 §:n ja Hollolan kunnan hallintosääntöön (voimaan 1.5.2019). Keskeyttämisestä tiedotettiin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivaa elinvoimavaliokunnan valvontajaostoa kokouksessa 27.5.2020. Koska kyse on hallintopakosta, valvontaviranomaisen on päätettävä, pysytetäänkö maa-ainesten ottamisen keskeyttäminen voimassa. 

Sijainti
Maa-ainesten ottamisalue sijaitsee Laitialassa Kiiluvankukkula-nimisen kohouman reunalla. Samalla kohoumalla on Kiiluanmäen muinaismuistoalue. Kohde sijaitsee Manskiven vedenhankintaa varten tärkeällä I-luokan pohjavesialueella (0409802), pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Etäisyys Laitialan vedenottamoon on lyhimmillään noin 300 metriä. 

Vireilletulo
Hollolan kunnan ympäristöviranhaltijat suorittivat maastokäynnin kiinteistöllä 98-416-1-151 (Teollisuusalue) 26.5.2020. Kiinteistöllä havaittiin tapahtuneen laajamittaista maa-ainestenottotoimintaa. Maa-ainesten ottotoiminta oli karttatarkastelun perusteella edennyt luoteis-/länsiosaltaan osittain muinaismuistoalueelle. Hieman ottoalueen reunan luoteispuolella on Kiiluvankukkulan korkein kohta. Maastokäynnin aikana paikalla ei ollut käynnissä maa-ainesten ottoon liittyviä toimenpiteitä.

Ottoalueen länsireunalla oli korkea ja erittäin jyrkkä luiska, johon oli kaatunut puita yläpuoliselta rinteeltä. Silmämääräisen arvion perusteella luiska vaikutti siltä, että sortumavaara oli olemassa. Luiskaa ei oltu merkitty yläpuolelta millään tavoin. Ottoalueen pohjalla oli seulottuja sorakasoja sekä seulanpääkiviä. Alueella havaittiin myös joitakin öljyisiä laikkuja maan pinnalla. Käynnillä otettiin valokuvia. 

Kiinteistölle ei ole haettu tai myönnetty maa-ainestenottolupaa tai tehty maa-aineslain mukaista ilmoitusta kotitarveotosta.

Käsittely
Kiinteistönomistajalle ilmoitettiin kirjallisesti 27.5.2020 maa-ainesten ottamisen keskeyttämisestä ja keskeytyksen perusteista. Kiinteistönomistaja toimitti vastinekirjeen 27.5.2020, jossa hän pyysi keskeytyksen peruuttamista. Asiasta jatkettiin vuoropuhelua ympäristövalvonnan ja kiinteistönomistajan kesken. 

Selvityspyyntö koskien maa-ainesten ottamistietoja ja maa-aineslain edellytysten täyttymistä lähetettiin 28.5.2020. Kiinteistönomistajalle lähetettiin kuulemiskirje toiminnan välittömästä keskeyttämisestä 1.6.2020. Paikalle vietiin 3.6.2020 kyltti koskien maa-ainesten ottamisen keskeyttämistä. Maa-ainesten ottoalue käytiin mittaamassa, valokuvaamassa sekä ilmakuvaamassa Hollolan kunnan toimesta 7.-9.6.2020. 

Lahden kaupunginmuseo suoritti maastotarkastuksen Kiiluanmäen muinaismuistoalueella 15.6.2020. Tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella nykyinen maanotto ei ole kohdistunut muinaisjäännösalueelle, vaan on tapahtunut länsi/lounaiskulmassa soramonttua. Toiminnassa ei siten ole ollut kyse kajoamisesta muinaismuistolain (295/1963) suojaamaan kiinteään muinaisjäännökseen. Jatkotoimille ei ole tarvetta. Muinaisjäännösalue rajautuu soramonttuun. Tämä tulee ottaa huomioon alueen tulevaa maankäyttöä suunniteltaessa.

Kaupunginmuseon maastotarkastuksen yhteydessä keskusteltiin myös ympäristöasioista. Paikalla oli kiinteistönomistaja ja hänen edustajansa. Paikalla käynnillä kerrattiin tilanne ja keskusteltiin, miten toiminta saataisiin mahdollisimman pian uudelleen käyntiin, ja miten maatilalle saadaan rakentamiseen tarvittava sora. Keskustelusta tehtiin sähköpostimuistio. 

Kiinteistönomistajan kirjallinen selvitys saapui 16.6.2020. Selvityksen mukaan maa-aineksia on otettu kotitarvekäyttöön peltojen salaojitustyötä varten. Työ on käynnissä. Selvityksen mukaan maa-aineslain edellytykset täyttyvät, koska soranottopaikka on ollut käytössä jo vuosikymmeniä ilman haittoja ja sijaitsee syrjäisellä paikalla, kyse on ollut kotitarveotosta ja ELY-keskus on tutkinut pohjavesiolosuhteita soranottopaikalla. Muinaismuiston säilymisen osalta on viitattu museoviraston lausumaan. Pyydettyjä tietoja esimerkiksi alueelta otetusta maa-aineksen määrästä tai pohjavesitutkimuksista ei ole toimitettu. 

Kiinteistön omistajan edustaja on ollut ympäristövalvontaan yhteydessä 7.7.2020 ja tiedustellut asian etenemisestä. Ympäristövalvonnasta on vastattu kirjallisesti samana päivänä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pysyttää voimassa maa-ainesten ottamisen keskeyttämisen tilalla 98-416-1-151 Teollisuusalue, kiinteistönomistaja Manskivi Oy. Keskeyttäminen on voimassa, kunnes ottamistoiminta on järjestetty siten, että ottamistoiminnan ei enää todeta aiheuttavan maa-aineslain 3 §:n vastaisia seuraamuksia. 

Ympäristönsuojeluviranomainen antaa seuraavat velvoittavat määräykset:
1.    Alueelta ei saa keskeyttämisen voimassa ollessa viedä pois alueella olevia jo otettuja maa-aineksia.
2.    Alueen turvallisuus on varmistettava välittömästi. Jyrkempien kuin 1:3 kaltevuudeltaan olevien luiskien yläreunat on aidattava tai kulku muulla tavoin estettävä niin, ettei onnettomuuksia tai vaaratilanteita pääse syntymään. Valvontamääräyksen määräaika on 31.8.2020
3.    Ulkopuolisten pääsy ottoalueelle on estettävä asentamalla portille esim. puomi tai kiviä ja reunoille kieltokylttejä. Valvontamääräyksen määräaika on 31.8.2020
4.    Kiinteistönomistajan on ilmoitettava kirjallisesti valvontaviranomaiselle 31.8.2020 mennessä, miten pohjaveden pilaantumisen vaara ehkäistään ottoalueella. Ilmoituksessa on huomioitava vedenottamon läheisyys. 
5.    Kiinteistönomistajan on toimitettava maa-aineslain 23 a §:n 3 momentin tarkoittama kirjallinen kotitarveottoilmoitus valvontaviranomaiselle viimeistään 31.8.2020.
6.    Kiinteistönomistajan on ilmoitettava kirjallisesti valvontaviranomaiselle 31.8.2020 mennessä, onko alueen suunniteltu tuleva käyttö kotitarveoton jatkaminen vai alueen jälkihoitaminen. 

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Perustelut

Lainsäädäntö
Maa-aineslain (MAL, 555/1981) 3 §:n mukaan ko. laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:
1) kauniin maisemakuvan turmeltumista;
2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista;
3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai
4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. (5.2.1999/134)

Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeellä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten. (26.5.2000/495)

Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Maa-aineslain 15 §:n mukaan, jos ainesten ottamiseen ryhdytään vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka laiminlyödään niiden noudattaminen, valvontaviranomainen tai sen määräämä viranhaltija voi keskeyttää ottamisen sopivaksi katsottavalla tavalla.

Maa-aineslain 14 §:n (Valvontaviranomainen ja hallintopakkoasia) mukaan, jos ainesten ottamiseen ryhdytään vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka muutoin laiminlyödään niiden mukaisten velvollisuuksien täyttäminen, valvontaviranomaisen on velvoitettava asianomainen noudattamaan säännöksiä, poistamaan tai muuttamaan tehdyn työn vaikutukset taikka palauttamaan vallinnut olotila ja täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella. Jos virhe on vähäinen, voidaan toimenpiteisiin olla ryhtymättä.

Maa-aineslain 21 §:n mukaan valvontaviranomaisen 14 §:n nojalla tekemässä päätöksessä voidaan määrätä, että sitä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Tosiseikat ja johtopäätökset
Ottoalue sijoittuu vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle ja pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle. Valvontaviranomaisella ei ole tiedossaan pohjaveden pinnan tai maa-ainesten ottotason korkeustietoja ottamisalueella. Ottoalueen läheisyydessä (n. 300 metrin päässä) sijaitsee vedenottamo.

Aivan ottoalueen länsipuolella sijaitsee Kiiluanmäen muinaisjäännösalue, jolla on merkintä ”kiinteä muinaisjäännös.” Ottotoiminta on edennyt muinaisjäännösalueen rajalle. Rajalla on pystysuora kymmenien metrien korkuinen luiska (pudotus), joten maisemointi edellyttänee toimintaa muinaisjäännösalueella. 

Ottoalue sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaksi luokitellulle maisema-alueelle: Laitialan kulttuurimaisema. Alueen kuvauksena on ” Vesijärven laakson maisematyyppiä edustava maisema-alue, joka on osa valtakunnallisesti arvokasta Laitialan kartanon kulttuurihistoriallista ympäristöä.”

Hollolan oikeusvaikutteisen strategisen yleiskaavan teemakartalla ottoalue sijoittuu merkintöjen ”maakunnallisesti arvokas maisema-alue” sekä ”maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö” alle. Strategisen yleiskaavan pääkartalla ottoalue sijoittuu merkinnän ”laajat maisemallisesti ja tuotannollisesti merkittävät maatalousvyöhykkeet” alle. 

Edellä mainittujen seikkojen ja maastokäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella valvontaviranomainen toteaa, että ottamistoiminnan yhteydessä ei ole riittävästi selvitetty sitä, onko ottaminen maa-aineslain asettamien edellytysten mukaista. Ennen maa-ainesten oton mahdollista jatkamista alueella tulee selvittää, onko ottamisesta aiheutunut tai voiko siitä aiheutua maa-aineslain 3 §:ssä esitettyjä kiellettyjä seurauksia. Vaihtoehtoisesti alue on ennallistettava valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. 

Valvontamääräyksillä 1-4 turvataan alueen nykytila siten, että onnettomuuksia tai ympäristön pilaantumista ei pääsisi tapahtumaan toiminnan ollessa keskeytyneenä. Määräys 1 on tarpeen, jotta alueen ennallistamiseen mahdollisesti soveltuvia neitseellisiä kivennäismaita on saatavilla. 

Valvontaviranomaisella ei ole tiedossaan, että kohteesta olisi tehty maa-aineslain 23 a §:n 3 momentin tarkoittama kirjallinen kotitarveottoilmoitus, joten se on syytä tehdä (valvontamääräys 5). 

Valvontaviranomainen jatkaa kohteen aktiivista valvontaa. Jotta valvontatoimenpiteitä voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisesti, tarvitaan tieto, aiotaanko alueella jatkaa maa-ainesten ottamista vai ennallistetaanko alue (valvontamääräys 6). 

Määräysten tehosteeksi ei aseteta tässä vaiheessa erillistä sakon uhkaa, koska toiminta on keskeytetty. 

Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki (MAL, 555/1981): 3, 14, 15, 21, 23 a §
 

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Asianosainen, Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo (Lahden museot, Lahti)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen 

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.                                  

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamista
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.