Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 12.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Lausunto AVI:lle: Jokimaan kierrätyslaitoksen toiminnan muuttaminen ja ympäristöluvan tarkistaminen sekä toiminnan aloittamislupa Lahti, Purkupiha Oy

HOLDno-2020-421

Valmistelija

  • Jenna Kenttä, ympäristötarkastaja, jenna.kentta@hollola.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Purkupiha Oy:n ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/14232/2020), joka koskee toiminnan laajentamista, ympäristöluvan tarkistamista sekä lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. 

Purkupiha Oy:n kierrätyslaitos sijaitsee Lahden kaupungin alueella, aivan Hollolan kunnan rajalla kiinteistöllä 398-28-95-7 osoitteessa Meisselikatu 9. Toimintaa suunnitellaan laajennettavaksi kiinteistölle 398-28-95-8 siten, että nykyinen toiminta-alue (1,84 ha) laajentuisi 2,95 hehtaariin. Toiminta-aikoihin suunnitellaan muutoksia siten, että jatkossa laitos voisi toimia arkisin 24 tuntia vuorokaudessa ja lauantaisin sekä sunnuntaisin klo 6-18 kuitenkin niin, että häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa (esim. betoni- ja tiilijätteen murskaus) voisi tehdä vain ma-pe klo 7-22. Laitokselle rakennetaan vuoden 2020 aikana uusi käsittelyhalli, jonne osa laitoksen toiminnoista sijoitetaan häiriöiden ehkäisemiseksi. Lisäksi laitokselle rakennetaan kolme katosta, jotka ehkäisevät mm. pölyhaittoja.

Laitoksella otetaan vastaan ja käsitellään rauta- ja teräspitoista metalliromua, ei-rautapitoista metallia, risuja ja kantoja, energia-, puu- sekä rakennus- ja purkujätettä, betoni- ja tiilijätettä sekä romuajoneuvoja. Lisäksi alueella vastaanotetaan akkuja, renkaita sekä sähkö- ja elektroniikkaromua.Tarkemmat jäteluokitukset sekä muut hakemukseen liittyvät tiedot löytyvät hakemusaineistosta, joka on luettavissa aluehallintoviraston lupatietopalvelussa: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1804137. Jätemateriaaleja käsitellään erottelemalla, lajittelemalla, hakettamalla ja murskaamalla sekä leikkaamalla ja paalaamalla. Laitoksen jätteiden vastaanotto- ja käsittelymääriin haetaan muutosta siten, että jätteiden vuotuinen kokonaisvastaanottomäärä olisi jatkossa 227 800 tonnia nykyisen 134 200 tonnin sijaan. Jätteiden suurin kerralla varastoitava määrä nousisi nykyisestä 20 440 tonnista 27 190 tonniin.

Purkupiha Oy:n Jokimaan kierrätyslaitoksen laajentamista koskeva YVA-menettely on tehty vuosina 2016 ja 2017. Menettely päättyi yhteysviranomaisena toimineen Hämeen ELY-keskuksen lausuntoon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.1.2017. Tämän hakemuksen yhteyteen on pyydetty lausuntoa Hämeen ELY-keskukselta ympäristövaikutusten arvioinnin ajantasaisuudesta. ELY-keskus on todennut lausunnossaan 7.5.2020, että nyt tarkastelussa olevat hankkeen muutokset eivät edellytä YVA-lain perusteella YVA -menettelyn soveltamista hankkeeseen. Jokimaan kierrätyslaitoksen ympäristövaikutuksia on arvioitu vuonna 2017 päättyneessä YVA-menettelyssä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toteaa lausuntonaan Purkupiha Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta seuraavaa:

Kierrätyspalveluille on kasvava tarve Päijät-Hämeen alueella. Purkupiha Oy:n osalta nyt kyseessä olevan laitoksen sijoituspaikkatarkastelu on tehty aikanaan alkuperäisen lupaprosessin yhteydessä, jolloin on katsottu sijoituspaikan soveltuvan kyseiselle toiminnalle. Sijoituspaikan läheisyydessä on kuitenkin myös melko paljon asutusta, mikä on otettava huomioon toiminnan laajentamisen edellytyksiä harkittaessa.

Harkittaessa Purkupiha Oy:n toiminnan laajentumisedellytyksiä on otettava huomioon erityisesti laitoksen aiheuttamat haitat lähiseudun asutukselle. Merkittävimmät laitoksen aiheuttamat haitat ovat melu ja pöly. Lähtökohtaisesti etenkään meluavien toimintojen sallittuja toiminta-aikoja ei Hollolan ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan tulisi laajentaa. 

Ympäristönsuojeluviranomainen on saanut kuntalaisilta ilmoituksia, joiden mukaan laitoksen aiheuttama meluhaitta on toistuvasti vaikuttanut merkittävämmältä kuin laitoksen meluselvityksissä on esitetty. Ympäristönsuojeluviranomaisille tulleissa yhteydenotoissa on todettu muun muassa, että melumittauksia olisi tehty laitoksen toiminnan ollessa keskimääräistä hiljaisemmalla tasolla. Mikäli laitoksen toiminta-aikojen laajentuminen sallitaan, on toiminnanharjoittajalta edellytettävä luotettavia melumittauksia. Mittaukset tulee suorittaa sellaisena ajankohtana, jolloin ovat käynnissä kaikki melua aiheuttavat toiminnot, jotka todellisessa tilanteessa voivat olla käynnissä samaan aikaan. Myös yöaikainen melutilanne tulisi selvittää luotettavasti. Tarvittaessa tulisi harkita säännöllisesti tapahtuvaa melutason seurantaa mittaamalla.

Mikäli toiminta-aikojen laajentaminen sallitaan, tulee toiminta-aikoja koskevassa lupamääräyksessä yksiselitteisesti yksilöidä toiminnot, joiden suorittaminen on sallittu vain päiväsaikaan sekä toiminnot, joita saa suorittaa myös yöaikaan. Näin vältytään tulkinnanvaraisuuksilta, ja on sekä toiminnanharjoittajalle, valvontaviranomaisille sekä kuntalaisille selvää, mitä toimintoja laitoksella voi milloinkin tehdä. Hakemuksessa todetaan, että jätteet vastaanotetaan kierrätyslaitoksen toiminta-aikoina vaaka-asemalla. Mikäli tämä tarkoittaa, että jätteen vastaanottoa voisi olla myös yöaikaan, tulee mahdollisen yöaikaisen liikenteen ja kuormanpurun aiheuttamat meluhaitat ottaa huomioon toiminnassa sekä lupamääräyksiä laadittaessa. Mikäli yöaikainen toiminta sallitaan, tulee varmistua alueelle rakennettavan käsittelyhallin riittävistä meluntorjuntarakenteista.

Betonijätteen varastoinnissa ja käsittelyssä tulee huolehtia siitä, ettei betonijätteestä irtoa huleveteen hienoainesta, joka voisi nostaa huleveden pH:ta ja siten vaikuttaa ojavesien ja vesistöjen tilaan pH:ta korottavasti. Vastaanotettavan betonijätteen laadunvarmistus tulee suorittaa riittävällä tasolla siten, ettei esimerkiksi öljyistä betonijätettä päädy laitokselle varastoitavaksi tai käsiteltäväksi. Pinnoitetuilta alueilta kerääntyvien, öljynerotuskaivojen kautta ojaan purkautuvien vesien osalta tulee toteuttaa hulevesitarkkailua vähintään hakemuksessa esitetyllä tasolla. 
 

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, sähköisesti asiointipalvelun kautta www.avi.fi/muistutus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.