Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 12.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kiinteistön Tiilelä 98-406-1-189 siistiminen. Velvoitteen ja uhkasakon asettaminen

HOLDno-2019-190

Valmistelija

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Perustelut

Asian aikaisempi käsittely:

Asiaa on käsitelty aiemmin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 166 § mukaisena rakennuksen ja sen ympäristön kunnossapidon laiminlyöntinä yhteisesti kahden vierekkäisen kiinteistön 98-406-1-189 ja 98-406-1-38 osalta. Hollolan kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimiva valvontajaosto on antanut kumpaakin kiinteistöä koskien useita kehotuksia kiinteistöjen siistimiseksi ja jäljellä olevien rakenteiden purkamiseksi. Viimeisimmän valvontajaoston päätöksen (23.5.2018) mukaan rakennuksien loppurakenteet ja savupiippu olisi tullut purkaa 31.8.2018 mennessä ja alue siistiä 30.9.2018 mennessä. Samalla päätöksellään valvontajaosto on päättänyt ryhtyä MRL 182 § mukaisen pakkokeinojen käyttämiseen, ellei em. määräaikoja ole noudatettu. Aiempien käsittelyvaiheiden aikana em. kiinteistöt ovat olleet saman omistajan hallinnassa. Kiinteistö 98-406-1-38 on sittemmin siirtynyt eri omistajan hallintaan, joten asia ratkaistaan kummankin kiinteistön osalta erillisinä päätöksinä.

 

Nykytilanne ja asian käsittely:

Hollolan kunnan rakennus- ja ympäristövalvonta on suorittanut 7.11.2019 kiinteistöillä tarkastuksen aiempien kehotusten noudattamisen valvomiseksi ja asian nykytilanteen selvittämiseksi. Kiinteistöjen 98-406-1-38 ja 98-406-1-189 omistajille, alueella toimiville ja/tai heidän edustajilleen varattiin mahdollisuus osallistua tarkastukselle. Tarkastuksesta laadittu, 13.12.2019 päivätty muistio, kuvakooste, sekä jätekartta ovat asian oheismateriaalina.

Kiinteistöllä 98-406-1-189 sijaitsee vanhan palaneen tiilitehdasrakennuksen tiilirakenteisten osien jäänteet sekä tiilipiippu, joka on vaarallisesti taipunut, taipumakohdastaan halkeillut ja kallistunut. Samalla kiinteistöllä sijaitsee mm. useita romuajoneuvoja, -työkoneita, purettuja autoja, koneita ja niiden osia. Kiinteistön eri kohdissa sijaitsee tuhoutuneiden rakennusten jäänteitä, sekä muuta rakennus- ja purkujätettä, metalliromua, sekä muuta sekalaista romua ja jätettä.

Kiinteistöllä 98-406-1-38 sijaitsee vanhan palaneen tiilitehdasrakennuksen tiilirakenteisten osien jäänteitä, sekä tiilirakenteisen halliosan runko. Samalla kiinteistöllä sijaitsee mm. romuajoneuvoja, autojen ja koneiden osia. Kiinteistön eri kohdissa sijaitsee tuhoutuneiden rakennusten jäänteitä, sekä muuta rakennus- ja purkujätettä, metalliromua, sekä muuta sekalaista romua ja jätettä.

Rakennusosien tai rakennusten jäänteiden osalta tilanne ei ole kummallakaan kiinteistöllä merkittävästi muuttunut aiempien käsittelyvaiheiden jälkeen. Kiinteistöillä havaittujen romuajoneuvojen tai muun sekalaisen irtaimen, romujen ja jätteiden osalta ei ole aiemmissa vaiheissa suoritettu tarkkaa yksilöintiä, mutta yleisesti niiden määrä alueella ei ole olennaisesti vähentynyt, eikä alue ole kokonaisuutena siistiytynyt.

Tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella Hollolan kunnan valvontajaoston aiemmin maankäyttö- ja rakennuslain nojalla antamia kehotuksia tai velvoitteita rakennusten jäänteiden purkamisesta ja kiinteistöjen siistimisestä ei ole noudatettu. Kummankaan kiinteistön, 98-406-1-189 ja 98-406-1-38 alueella, nykyinen tilanne ei täytä MRL 166 § mukaisia rakennuksen ja sen ympäristön kunnossapidolle asetettuja vaatimuksia.

Hollolan kunnan valvontajaosto voi rakennusvalvontaviranomaisena ryhtyä asiassa MRL 182 § tarkoittamiin velvoittaviin toimenpiteisiin havaittujen laiminlyöntien johdosta. Kiinteistöjen omistajia voidaan velvoittaa purkamaan ja poistamaan rakennusten jäänteitä ja rakennusosia, sekä tyhjentämään ja siistimään kiinteistöjä. Velvoitteiden tehosteena voidaan käyttää uhkasakkolain tarkoittamaa uhkasakkoa tai teettämisuhkaa.

Kiinteistöllä suoritetulla tarkastuksella 7.11.2019 havaittiin puutteita tai laiminlyöntejä kuuluen usean eri lainsäädännön soveltamisalaan (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, jätelaki, ympäristönsuojelulaki). Tarkastuksella tehtyjen pistokoemaisten havaintojen perusteella laadittiin luetteloa havaituista vaarallisista jätteistä. Kiinteistöjen suuren koon ja jätemäärän vuoksi täydellistä, yksityiskohtaista kaikkien jätteiden luettelointia ei ollut mahdollista laatia, vaan kiinteistöllä on em. luettelon lisäksi muutakin jätettä. Asian käsittely on alunperin käynnistynyt tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen ja sen tiilipiipun aiheuttamien turvallisuusriskien ja ympäristön rumentamisen perusteella. Asiaa on käsitelty aiemmin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 166 § mukaisena rakennuksen ja sen ympäristön kunnossapidon laiminlyöntinä, joka huomioi laajimmin ja kokonaisvaltaisimmin kiinteistöllä havaittuja epäkohtia ja laiminlyöntejä kokonaisuutena. MRL 166 § 1.mom. mukaisesti rakennus ympäristöineen ei saa aiheuttaa myöskään ympäristöhaittaa, joten velvoitteessa tulee kokonaisuutena huomioiduksi myös vaikutuksia, joihin jätelakiin tai ympäristönsuojelulakiin perustuva erillinen velvoite kohdistuisi. Em. perustein asian käsittelyä on tarkoituksenmukaisinta jatkaa velvoitteen asettamisella maankäyttö- ja rakennuslain säännösten nojalla. 

Kiinteistön omistajaa on kuultu tarkastusmuistion yhteydessä 13.12.2019 päivätyllä kirjeellä ja varattu uhkasakkolain 22 §:n ja hallintolain 34 §:n mukaisesti mahdollisuus selityksen antamiseen ennen velvoitteen ja uhkasakon asettamista. Asianosainen (kiinteistön omistaja) toimitti annetussa määräajassa selvityksen, jonka mukaan kaikki kiinteistöllä olevat tavarat eivät ole hänen omistuksessaan ja niiden poistamisesta on annettu toimeksianto. Selvitys on asian oheismateriaalina. Selvityksessä ei ole esitetty sellaisia seikkoja, jotka rajoittaisivat kiinteistön omistajan mahdollisuuksia kiinteistön siistimiseen tai vaikuttaisivat olennaisesti uhkasakon asettamiseen.

 

Perustelut velvoitteen asettamiselle:

”Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.” (MRL 166 § 1.mom.)

”Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.” (MRL 166 § 3.mom.)

”Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen, kunnan määräämä monijäseninen toimielin 13 a luvun mukaisissa asioissa tai Turvallisuus- ja kemikaalivirasto markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin.” (MRL 182 § 1.mom.)

”Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.” (MRL 182 § 2.mom.)

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Valvontajaosto päättää:

1. päävelvoitteena velvoittaa MRL 182 § nojalla kiinteistön 98-406-1-189 omistajaa, ********* sakon uhalla suorittamaan 6 kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista kiinteistöllä seuraavat toimenpiteet:

  • purkamaan tiilirakenteisen savupiipun sekä kaikki muut jäljellä olevat rakennuksen osat ja rakenteet ja siistimään rakennusten alueen, sekä poistamaan kiinteistöltä kaikki romuajoneuvot, -työkoneet, puretut autot, koneet ja niiden osat, rakennus- ja purkujätteet, metalliromut, sekä muut sekalaiset romut ja jätteet.

2. asettaa päävelvoitteen tehosteeksi uhkasakkolain 6 § nojalla peruserästä ja lisäeristä koostuvan uhkasakon, jonka peruserän suuruus on 10 000 eu­roa ja lisäerän suuruus 1 000 euroa jokaiselta kalenterikuukaudelta, jon­ka kuluessa velvoitetta ei noudateta.

3. tehdä velvoitteen ja uhkasakon asettamisesta ilmoituksen Maanmittauslaitokselle, merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin (uh­ka­sak­ko­la­ki 19 § 1. mom.).

4. määrätä uhkasakkolain 18 §:n 1 mom. nojalla, että tässä päätöksessä mai­ni­tus­ta velvoitteesta ja uhasta on velvoitetun ilmoitettava luo­vu­tuk­sen saajalle ottamalla luovutuskirjaan sitä koskeva maininta tai muu­toin todisteellisesti, mikäli hän luovuttaa tämän päätöksen kohteena ole­van omaisuuden tai sitä koskevan käyttöoikeuden ennen kuin täs­sä päätöksessä asetettu velvoite on täytetty. Lisäksi velvoitetun on il­moi­tet­ta­va ympäristölautakunnalle luovutuksen saajan nimi ja osoite.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Ote: Kiinteistön omistaja (todisteellinen tiedoksianto), Ote: Maanmittauslaitos (kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää varten), yleistiedoksianto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen 

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.                                  

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamista
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.