Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 12.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Käyttösuunnitelman hyväksyminen, Messilän rantakaava, kiinteistö 98-447-1-120

HOLDno-2020-419

Valmistelija

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Perustelut

Suunnittelukohde:

Messilän rantakaava, kortteli 1.

Kiinteistö 98-447-1-120, määräala, pinta-ala 65 858 m2

Rakennuspaikan haltija, Kiinteistö Oy Tiirismaan Kylänraitti    

Suunnittelija, rakennusarkkitehti Juhani Karlsson                                 

 

Kaavamääräykset:

Käyttötarkoitus RM, Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.

Rakennusoikeus koko korttelialueella yhteensä 10000 m2 / 120 kpl loma-asuntoja

Suurin sallittu kerrosluku 1/2 I 1/2

 

Suunnitelmassa esitetty rakentaminen:

Käyttötarkoitus: lomarakennus 42 kpl

Kerrosala: n.3600 m2, keskimäärin n.85 m2/lomarakennus

Kerrosluku: I, 1/2 I ja 1/2 I 1/2

Kattokaltevuus: voimakas kattokaltevuus (kuten Mökki-Messilässä aiemmin)

Katon väri ja materiaali: tiilenpunainen tai musta huopakate (alueittain)

Julkisivun väri ja materiaali: hirsi, tummanpunainen, -ruskea, tai -harmaa (alueittain)

Julkisivuna lisäosat: valkoinen

Autopaikat: vaatimus 1 ap/ asunto, suunnitelmassa 1 autopaikka + 1 vieraspaikka /asunto ja lisäksi yhteiskäyttöiset pysäköintialueet 4 x 5 ap

                     

Suunnitelmat ja selvitykset:

Käyttösuunnitelmana on esitetty alueen asemapiirros, joka on tämän päätöksen liitteenä. Suunnitelmasta on lisäksi tehty ilmakuvaan laadittu havainnekuva, joka on asian käsittelyssä oheismateriaalina. 

 

Asian käsittely:

Alueella on voimassa rantakaava, jonka RM-aluetta koskevan kaavamääräyksen mukaan, rakennukset on rakennettava yhtenäisen suunnitelman mukaan, joka on esitettävä rakennuslautakunnan hyväksyttäväksi. Asemakaava sallii 120 loma-asunnon rakentamien yhteiskerrosalaltaan 10 000 m2. Alueelle voidaan muodostaa erillisiä kiinteistöjä tarkoituksenmukaisen toteuttamisen helpottamiseksi.

Aiempi kiinteistönmuodostus korttelialueella ei ole toteutunut niin, että rakennusoikeuden käyttö olisi kaikilla nykyisillä kiinteistöillä toteutunut täysin pinta-alojen suhteessa. Jo toteutuneen rakentamisen perusteella kaavalla osoitetusta rakennusoikeudesta on jäljellä 55 kpl loma-asuntoja ja 5 947 m2 kerrosalaa. Suunnitelmassa on esitetty käytettäväksi jäljellä olevasta rakennusoikeudesta 42 kpl loma-asuntoja ja n. 3600 m2 kerrosalaa. Suunnitelman mukainen rakentamisen määrä mahdollistaa jäljellä olevan rakennusoikeuden toteuttamisen myös nykyisen kiinteistöjaotuksen mukaisten pinta-alojen suhteessa. Suunnitelman mukainen rakentaminen ei rajoita tarpeettomasti korttelialueella olevan vielä rakentamattoman kiinteistön rakentamista tai muuta käyttöä. Käyttösuunnitelman hyväksynnällä ratkaistaan suunnitelma yhtenäisestä rakentamistavasta siinä esitetyllä rakentamisen määrällä. Käyttösuunnitelmalla ei ratkaista mahdollista korttelialueella myöhemmin tapahtuvaa muuta rakentamista tai jäljelle jäävän rakennusoikeuden käyttöä.

Suunnitelmassa kiinteistöjaotus on esitetty 4-6 lomarakennuksen muodostamina kokonaisuuksina. Kaavalla osoitettu käyttötarkoitus on matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM), jolloin alueen toteutus perustuu enemmän matkailutoiminnan kokonaisuuteen, eikä yksittäisten ja itsenäisten lomarakennuspaikkojen rakentamiseen, kuten tavanomaisesti lomarakennuspaikoiksi osoitettujen kaavamääräysten alueella (esim. RA). Esitetty kiinteistöjaotus palvelee alueen tarkoituksenmukaista toteutumista ja noudattaa yhtenäistä toteutustapaa korttelialueella jo aiemmin toteutuneen kiinteistöjaotuksen kanssa.

Rakennusten osalta suunnitelmassa on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja mm. kerrosluvun, sekä julkisivuvärityksen osalta. Rakennusten tulee yleisesti olla maastoon, maisemaan ja ympäröivään rakentamiseen soveltuvia. Kohteen rinnemaastossa korkeuserot vaihtelevat ja kerrosluku on tarkoituksenmukaista valita alueittain maaston muotoihin parhaiten soveltuvana. Julkisivuvärityksen ja -materiaalien osalta vaihtoehtoiset ratkaisut tulee toteuttaa aluekokonaisuuksittain yhtenäisellä rakentamistavalla, esim. noudattaen samaa väritystä kiinteistökohtaisesti. Rakennusten suunnitelmat yksilöidään ja ratkaistaan yksityiskohtaisemmin rakennuslupamenettelyssä.

Alueella on yhteisiä ratkaisuja mm. vesihuollon, teiden, pysäköinnin ja jätehuollon osalta. Toteutus edellyttää sekä kiinteistörasitteiden muodostamista, että osapuolten välisiä sopimuksia. Rasitteita, käyttöoikeuksia ja sopimuksia laadittaessa on huomioitava, että alueen käytön ja/tai rakentamisen kannalta tarpeelliset yhteiset järjestelyt ovat toteutettavissa ja käytön aikana ylläpidettävissä tasapuolisin oikeuksin ja velvollisuuksin.

Käyttösuunnitelmassa ei ole esitetty rantakaavasta poikkeavia ratkaisuja, jotka edellyttäisivät poikkeamislupaa ennen rakennuslupavaihetta. Siltä osin, kuin jotakin asiaa ei ole käyttösuunnitelmalla tarkasti yksilöity, on noudatettava rantakaavan määräyksiä ja muita yleisiä rakentamista koskevia säännöksiä. Kohde ei sijaitse vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Käyttösuunnitelmalla ei ratkaista vesihuollon järjestämisen yksityiskohtaisia ratkaisuja.

Rakentamisen yhtenäisen suunnitelman hyväksymistä on edellytetty kaavamääräyksellä. Suunnitelma ja rakentaminen ovat osaltaan kaavan täytäntöönpanoa. Rakennusten rakentaminen edellyttää lisäksi rakennuslupaa (MRL 125 §). Käyttösuunnitelmassa esitetyt rakennuksia ja rakentamista koskevat ratkaisut esitetään ja hyväksytään yksilöidysti rakennuslupapäätöksillä, joihin liittyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti muutoksenhakumahdollisuus. Tältä osin yhtenäisen suunnitelman hyväksyminen on rakennuslupavaiheeseen nähden valmistelevaa päätöksentekoa (kuntalaki 136 §). Rakennuslupahakemusten käsittelyn yhteydessä suoritetaan asianosaisten kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 133 § tarkoittamalla tavalla.

Kaavamääräyksessä mainitulla rakennuslautakunnalla viitataan kaavan laatimisajankohdan lainsäädännössä tarkoitettuun kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimivaan toimielimeen. Hollolan kunnan nykyisen hallintosäännön mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, joten toimivalta kaavalla edellytetyn suunnitelman hyväksymiseen on nykyisellä valvontajaostolla.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Valvontajaosto hyväksyy Messilän rantakaavan kortteliin 1, kiinteistön 98-447-1-120 alueelle, kaavamääräyksen edellyttämänä rakentamisen yhtenäisenä suunnitelmana hakijan esittämän käyttösuunnitelman (asemapiirros, pvm 29.6.2020), hakemuksen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Ote asianosaisille: kiinteistön 98-447-1-120 omistaja (Kiinteistö Oy Tiirismaan Kylänraitti). Ote tiedoksi: hankekaavoittaja, maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.