Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Päijät-Hämeen jätehuoltomääräysten muutosehdotuksista

HOLDno-2020-730

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jenna Kenttä, ympäristötarkastaja, jenna.kentta@hollola.fi

Perustelut

Tausta

Päijät-Hämeen jätelautakunta pyytää Hollolan kunnalta lausuntoa luonnoksesta Päijät-Hämeen jätehuoltomääräyksiksi.

Jäteastioiden tyhjennysvälejä koskevaan pykälään 12 ehdotetaan muutosta siten, että sekajäteastioiden pisin mahdollinen tyhjennysväli on ilman kompostointia 4 viikkoa (nykyisin 2 viikkoa) ja energiajäteastioiden pisin mahdollinen tyhjennysväli on 26 viikkoa (nykyisin 16 viikkoa).

Jätteen polttokieltopykälään (15 §) esitetään lisättäväksi, että kielto ei koske sellaisia maa- ja metsätalouden jätteitä, joiden polttamiseen on valtakunnallinen tai EU:sta tuleva ohje esimerkiksi kasvitautien tai rikkakasvien torjunnan takia. Lisäksi esitetään, että jätteen polttokielto ei koske järviruo’on polttamista, mikäli ajoneuvolla ei pääse rantaan. Polttojäte ei saisi määräyksen mukaan päätyä vesistöön.

Jäteastioiden sijoitusta koskevaan pykälään 21 sekä lietekaivojen tyhjennystä koskevaan pykälään 29 ehdotetaan lisättäväksi maininta siitä, että painorajoitetuilla yksityisteillä tulee olla Huoltoajo sallittu -kyltti.

Jätteen kuormaamista koskevaan pykälään 23 ehdotetaan muutosta siten, että jätteen kuormaaminen olisi sallittu arkisin klo 6-22 ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo 7-22. Nykyisessä pykälässä on viitattu ympäristönsuojelumääräyksiin ja niissä sallittuihin aikoihin. Hollolan lisäksi useassa muussa jätelautakunnan alueen kunnassa on ympäristönsuojelumääräyksillä rajattu jätteen kuormaus sallituksi ma-la klo 7-22. Sunnuntaisin Hollolassa on jätteen kuormaus sallittu klo 12-22. Jätteen kuormauksen sallimista arkisin jo klo 6 alkaen perustellaan mm. jätteenkuljetuksen käytännön toimivuudella sekä sillä, että suurimmassa osassa Suomen eri jätelautakuntien alueista kuormaus on sallittu ehdotuksen mukaisina aikoina.

Tyhjennysvälejä ja lietteen toimittamista käsiteltäväksi koskevaa pykälää 28 ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa Päijät-Hämeen jätelautakunta osoittaa vastaanottopaikat asumisessa syntyville ja muille kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville lietteille. Aiemmin asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet on tullut toimittaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta toteaa lausuntonaan jätehuoltomääräysten luonnoksesta seuraavaa:

Jätteen kuormauksen salliminen klo 6 alkaen arkisin ei ole kannatettava ehdotus. Pykälä olisi Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräysten vastainen. Meluhaittojen ehkäisemisen kannalta on olennaista, että kuormausajoista voidaan edelleen määrätä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Näin jätteen kuormaamisesta aiheutuvat meluhaitat voidaan ottaa paremmin huomioon kunta- ja aluekohtaisesti. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu muun ohella meluhaittojen valvonta ja ehkäisy, joten on johdonmukaista, että melua aiheuttavista toimista, kuten jätteen kuormauksesta, säädetään nimenomaan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Kello 6-7 on meluun liittyvän lainsäädännön nojalla yöaikaa ja sitä koskevat päiväaikaa tiukemmat melun ohjearvot. Meluhaittojen torjuminen etenkin yöaikaan on tarpeen asutuksen ja herkkien kohteiden läheisyydessä asukkaiden mahdollisimman häiriöttömän yöunen turvaamiseksi. Jo lähtökohtaisesti meluisammilla taajama-alueilla sallitun kuormausajan aikaistaminen lisäisi melukuormaa, ja toisaalta hiljaisilla alueilla yksittäisen melutapahtuman merkittävyys helposti korostuu.

Jätelautakunnan esittämän perusteluaineiston mukaan jätehuollon toimivuuden kannalta jätteenkuljetus olisi tarpeen sallia klo 6 kuten väylien kunnossapito ja jakeluliikenne. On kuitenkin huomattava, että mikäli myös jätteenkuljetus olisi sallittu klo 6-7 välisenä aikana, olisi asukkaisiin kohdistuva melurasitus pahimmillaan varsin suuri, kun melua aiheuttaisivat samanaikaisesti aurauskaluston ja jakeluliikenteen lisäksi vielä jätteenkuljetuskalusto.

Mikäli kuormaaminen kuitenkin päätetään sallia jo klo 6 alkaen arkisin, tulee määräyksiin sisällyttää maininta siitä, että jätteen keräyksestä vastaava on velvollinen järjestämään jätteen keräyksen siten, ettei jätehuollosta aiheudu meluhaittaa. Lisäksi jätelautakunnalla on oltava valmius ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli havaitaan, että aikaistetusta kuormausajasta aiheutuu arvioitua suurempaa meluhaittaa.

Muista jätehuoltomääräyksiin ehdotetuista muutoksista ei elinvoimavaliokunnalla ole lausuttavaa.

Elinvoimavaliokunta toteaa kuitenkin, että jatkossa jätehuoltomääräysten päivittämistiheyteen tulisi kiinnittää tarkempaa huomiota. Jätehuoltomääräyksiä päivitetään todella usein, mikä aiheuttaa paitsi epäselvyyttä, myös ylimääräistä vaivaa kuntien lausunnonantajille. Jätehuoltomääräysten päivittämisessä tulisi pyrkiä tarkoituksenmukaisuuteen sekä siihen, että teknisiä muutoksia ja vaikutukseltaan vähäisiä täsmennyksiä tehtäisiin vain silloin, kuin määräyksiä on tarpeen muuttaa laajemminkin esimerkiksi lainsäädäntömuutoksen myötä. Lausuntopyyntöaineistossa olisi hyvä lisäksi esittää selkeästi rinnakkain määräysten uusi, ehdotettu versio sekä kyseisen määräyksen aiempi versio, jotta muutos olisi selkeästi havaittavissa ja arvioitavissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jenna Kenttä, ympäristötarkastaja, jenna.kentta@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen jätelautakunta pyytää Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa luonnoksesta Päijät-Hämeen jätehuoltomääräyksiksi.

Jäteastioiden tyhjennysvälejä koskevaan pykälään 12 ehdotetaan muutosta siten, että sekajäteastioiden pisin mahdollinen tyhjennysväli on ilman kompostointia 4 viikkoa (nykyisin 2 viikkoa) ja energiajäteastioiden pisin mahdollinen tyhjennysväli on 26 viikkoa (nykyisin 16 viikkoa).

Jätteen polttokieltopykälään (15 §) esitetään lisättäväksi, että kielto ei koske sellaisia maa- ja metsätalouden jätteitä, joiden polttamiseen on valtakunnallinen tai EU:sta tuleva ohje esimerkiksi kasvitautien tai rikkakasvien torjunnan takia. Lisäksi esitetään, että jätteen polttokielto ei koske järviruo’on polttamista, mikäli ajoneuvolla ei pääse rantaan. Polttojäte ei saisi määräyksen mukaan päätyä vesistöön.

Jäteastioiden sijoitusta koskevaan pykälään 21 sekä lietekaivojen tyhjennystä koskevaan pykälään 29 ehdotetaan lisättäväksi maininta siitä, että painorajoitetuilla yksityisteillä tulee olla Huoltoajo sallittu -kyltti.

Jätteen kuormaamista koskevaan pykälään 23 ehdotetaan muutosta siten, että jätteen kuormaaminen olisi sallittu arkisin klo 6-22 ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo 7-22. Nykyisessä pykälässä on viitattu ympäristönsuojelumääräyksiin ja niissä sallittuihin aikoihin. Hollolan lisäksi useassa muussa jätelautakunnan alueen kunnassa on ympäristönsuojelumääräyksillä rajattu jätteen kuormaus sallituksi ma-la klo 7-22. Sunnuntaisin Hollolassa on jätteen kuormaus sallittu klo 12-22. Jätteen kuormauksen sallimista arkisin jo klo 6 alkaen perustellaan mm. jätteenkuljetuksen käytännön toimivuudella sekä sillä, että suurimmassa osassa Suomen eri jätelautakuntien alueista kuormaus on sallittu ehdotuksen mukaisina aikoina.

Tyhjennysvälejä ja lietteen toimittamista käsiteltäväksi koskevaa pykälää 28 ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa Päijät-Hämeen jätelautakunta osoittaa vastaanottopaikat asumisessa syntyville ja muille kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville lietteille. Aiemmin asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet on tullut toimittaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toteaa lausuntonaan jätehuoltomääräysten luonnoksesta seuraavaa:

Jätteen kuormauksen salliminen klo 6 alkaen arkisin ei ole kannatettava ehdotus. Pykälä olisi Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräysten vastainen. Meluhaittojen ehkäisemisen kannalta on olennaista, että kuormausajoista voidaan edelleen määrätä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Näin jätteen kuormaamisesta aiheutuvat meluhaitat voidaan ottaa paremmin huomioon kunta- ja aluekohtaisesti. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu muun ohella meluhaittojen valvonta ja ehkäisy, joten on johdonmukaista, että melua aiheuttavista toimista, kuten jätteen kuormauksesta, säädetään nimenomaan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Kello 6-7 on meluun liittyvän lainsäädännön nojalla yöaikaa ja sitä koskevat päiväaikaa tiukemmat melun ohjearvot. Meluhaittojen torjuminen etenkin yöaikaan on tarpeen asutuksen ja herkkien kohteiden läheisyydessä asukkaiden mahdollisimman häiriöttömän yöunen turvaamiseksi. Jo lähtökohtaisesti meluisammilla taajama-alueilla sallitun kuormausajan aikaistaminen lisäisi melukuormaa, ja toisaalta hiljaisilla alueilla yksittäisen melutapahtuman merkittävyys helposti korostuu.

Jätelautakunnan esittämän perusteluaineiston mukaan jätehuollon toimivuuden kannalta jätteenkuljetus olisi tarpeen sallia klo 6 kuten väylien kunnossapito ja jakeluliikenne. On kuitenkin huomattava, että mikäli myös jätteenkuljetus olisi sallittu klo 6-7 välisenä aikana, olisi asukkaisiin kohdistuva melurasitus pahimmillaan varsin suuri, kun melua aiheuttaisivat samanaikaisesti aurauskaluston ja jakeluliikenteen lisäksi vielä jätteenkuljetuskalusto.

Mikäli kuormaaminen kuitenkin päätetään sallia jo klo 6 alkaen arkisin, tulee määräyksiin sisällyttää maininta siitä, että jätteen keräyksestä vastaava on velvollinen järjestämään jätteen keräyksen siten, ettei jätehuollosta aiheudu meluhaittaa. Lisäksi jätelautakunnalla on oltava valmius ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli havaitaan, että aikaistetusta kuormausajasta aiheutuu arvioitua suurempaa meluhaittaa.

Muista jätehuoltomääräyksiin ehdotetuista muutoksista ei valvontajaostolla ole lausuttavaa.

Valvontajaosto toteaa kuitenkin, että jatkossa jätehuoltomääräysten päivittämistiheyteen tulisi kiinnittää tarkempaa huomiota. Jätehuoltomääräyksiä päivitetään todella usein, mikä aiheuttaa paitsi epäselvyyttä, myös ylimääräistä vaivaa kuntien lausunnonantajille. Jätehuoltomääräysten päivittämisessä tulisi pyrkiä tarkoituksenmukaisuuteen sekä siihen, että teknisiä muutoksia ja vaikutukseltaan vähäisiä täsmennyksiä tehtäisiin vain silloin, kuin määräyksiä on tarpeen muuttaa laajemminkin esimerkiksi lainsäädäntömuutoksen myötä.

Jätehuoltomääräysten muutoksissa tulisi huomioida se, että ympäristönsuojeluviranomaisen resurssit määräysten valvomiseen ovat varsin rajalliset. Näin ollen tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että määräyksiin ei lisättäisi ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatyötä lisääviä kohtia, jollei se ole aivan välttämätöntä. Lausuntopyyntöaineistossa olisi hyvä lisäksi esittää selkeästi rinnakkain määräysten uusi, ehdotettu versio sekä kyseisen määräyksen aiempi versio, jotta muutokset olisivat selkeästi havaittavissa ja arvioitavissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päijät-Hämeen jätelautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.