Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy:n ympäristöluvan tarkistamisesta

HOLDno-2021-47

Valmistelija

  • Jenna Kenttä, ympäristötarkastaja, jenna.kentta@hollola.fi

Perustelut

Viite: Aluehallintoviraston diaarinro ESAVI/36323/2020

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy:n vaarallisten jätteiden varastointi- ja lajitteluhallin ympäristöluvan tarkistamisesta. Ongelmajätepalvelu Mäentiellä on Hämeen ympäristökeskuksen 15.2.2006 myöntämä ympäristölupa vaarallisen jätteen välivarastointi- ja lajittelutoiminnalle. Toiminta sijaitsee Hollolan kunnan Vesalan kylässä kiinteistöllä 98-455-3-265 osoitteessa Uurastajantie 4. Kiinteistön omistaa Hollolan kunta ja Ongelmajätepalvelu Mäentien vuokrasopimus koskien kyseistä kiinteistöä on voimassa 28.2.2024 saakka. 

Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy hakee ympäristöluvan tarkistamista ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 81 §:n nojalla uusiin jätteen käsittelyn BAT-päätelmiin (Best Available Techniques = paras käyttökelpoinen tekniikka) liittyen. Euroopan komissio on julkaissut jätteenkäsittelyä koskevat BAT-päätelmät Euroopan unionin virallisessa lehdessä 17.8.2018. Kun komissio on julkaissut päätöksen direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevista päätelmistä, on laitoksen ympäristölupa ympäristönsuojelulain mukaan tarkistettava, jos se ei vastaa voimassa olevia päätelmiä. Hämeen ELY-keskus on 18.3.2019 antamallaan päätöksellä (HAMELY/2080/2015) määrännyt Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy:n jättämään hakemuksen ympäristöluvan tarkistamista varten Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 31.12.2020 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1916993. 

Hakijan vuonna 2019 teetättämän selvityksen mukaan toiminta ei tällä hetkellä ole direktiivilaitostoimintaa, mutta ympäristöluvan mukainen vaarallisen jätteen varastointikapasiteetti ylittää kuitenkin direktiivilaitosrajan. Selvityksen toimittamisen yhteydessä hakija ilmoitti myös, että suunnitelmissa on siirtää toiminta uuteen sijaintiin toiseen kuntaan. Uudelle kiinteistölle sijoittuvalle toiminnalle on haettu ympäristölupaa Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta 11.9.2020 vireille tulleella hakemuksella. Toiminta on tarkoitus siirtää uuteen sijaintiin heti uuden toiminnan ympäristöluvan myöntämisen jälkeen, viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Toiminta on siirtymässä pois nykyisestä sijainnista. Edellytyksiä toiminnan jatkumiselle nykyisessä sijainnissa ei ole muun muassa siksi, että toimijan ja kunnan välinen, toimintakiinteistöä koskeva vuokrasopimus on päättymässä alkuvuonna 2024, eikä kunta ole jatkamassa sitä, sillä alue tarvitaan muuhun käyttöön. Toiminta on alueen nykyisen, vuonna 2018 hyväksytyn asemakaavan (Hopeakallion yritysalueen asemakaavan muutos ja laajennus, kunnanvaltuusto 18.6.2018 § 27) vastaista. Asemakaavassa alue on varattu liikerakennusten korttelialueeksi, jolle voi sijoittaa esimerkiksi liikenneaseman, erikoistavarakaupan myymälän tai ympäristöä häiritsemättömiä työtiloja.

Hakemuksessa on lisäksi todettu, ettei uusista BAT-päätelmistä toimijan mukaan aiheudu tarvetta lupamääräysten päivittämiselle. Näin ollen nykyisen ympäristöluvan tarkistamista voitanee pitää lähinnä muodollisena prosessina, ja nykyisen sijainnin osalta tulisikin kiinnittää huomio enemmän toiminnan lopettamiseen liittyviin toimiin kuin uusien BAT-päätelmien myötä mahdollisesti muodostuviin uusiin velvoitteisiin nykyisessä toimintasijainnissa. Ympäristönsuojelun näkökulmasta on tärkeää, että toiminnan lopettamiseen liittyvät toimet aloitetaan ajoissa.

Huomioitavaa on, että ympäristöluvan saaminen ja sen myötä uuteen sijoituspaikkaan siirtyminen voi viivästyä, eikä toimija välttämättä pääse siirtämään toimintaansa uuteen sijaintiin suunnitelmansa mukaisesti vuoden 2021 aikana. Lisäksi siirtymisvaiheen aikana toimintaa on todennäköisesti jossain määrin ainakin varastoinnin osalta molemmilla kiinteistöillä. Toisaalta YSL 81 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa noudattamaan laitoksen pääasiallista toimintaa koskevia BAT-päätelmiä aikaisintaan neljän vuoden kuluttua siitä, kun komissio on julkaissut päätöksen päätelmistä. Näin ollen Ongelmajätepalvelu Mäentie voitaisiin nykyisen toimintasijainnin osalta velvoittaa noudattamaan mahdollisia BAT-päätelmistä johtuvia lupamääräysmuutoksia vasta 17.8.2022 alkaen.

Valvontajaosto katsoo, että harkitessaan mahdollisia lupamääräysmuutoksia lupaviranomaisen on syytä ottaa huomioon se, ettei toiminta joka tule jatkumaan nykyisessä sijainnissaan vuoden alkuvuoden 2024 jälkeen. Laitoksen nykyinen ympäristölupa on kuitenkin voimassa toistaiseksi, eikä luvan mahdollisen päivittämisen myötä sen voimassaoloon liene tulossa muutoksia. Vaikka ympäristöluvan saaminen uuteen sijaintiin ei suoraan tarkoita nykyisen ympäristöluvan raukeamista, tarkoittaa vuokrasopimuksen päättyminen sitä, että toiminta ei voi jatkua nykyisessä sijainnissaan. Mikäli nykyisen ympäristöluvan lupamääräyksiä päädytään muuttamaan, tulee niitä laadittaessa ottaa huomioon mahdollisesti vaadittavien investointien kohtuullisuus, jotta toiminnan siirtyminen uuteen sijaintiin ei niiden vuoksi vaarannu.

Toiminnan lopettamisesta on nykyisessä ympäristöluvassa määrätty seuraavasti: ”Kun laitoksen toiminta lopetetaan tai alueella harjoitettava toiminta päättyy, on toiminta-alue kunnostettava viipymättä. Käytöstä poistettu alue on saatettava sellaiseen kuntoon, että siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa laitosalueelle jääville toiminnoille, ympäristölle tai terveydelle. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma ympäristönsuojelua koskevista, toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista hyväksyttäväksi Hämeen ympäristökeskukselle. Suunnitelmassa tulee olla myös suunnitelma mahdollisesta jälkivalvonnasta ja tarkkailusta.”

Toiminnan lopettamiseen liittyen valvontajaosto toteaa, että lopettamista koskevassa lupamääräyksessä mainittu lopettamissuunnitelma tulee toimittaa myös Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollista kannanottoa varten. Lopettamissuunnitelmaan on sisällytettävä maaperän puhdistustarpeen PIMA-arviointi. Piha-alueen hulevesien johtamisreiteissä sekä öljynerottimien sijainnissa ja toiminnassa on ollut epäselvyyksiä, eikä ole selvyyttä siitä, onko hulevesitarkkailut voitu suorittaa määräysten mukaisesti. Laitosalueen hulevesien purkuputkista otetuissa vesinäytteissä on todettu pieniä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä. Edellä mainitut seikat puoltavat sitä, että lopettamistoimiin liittyvät selvitykset on aloitettava mahdollisimman pian. Edellä mainitut seikat tulee myös huomioida toiminnan lopettamissuunnitelmassa. Toiminnan lopettamisen yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että mahdollisesti saastunut maaperä saatetaan sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa alueen jatkokäyttöä ajatellen. Vaikka toimintakiinteistö on Hollolan kunnan omistuksessa, on toiminnanharjoittaja vastuussa toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista.

Muilta osin Hollolan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole lausuttavaa Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy:n vaarallisten jätteiden varastointi- ja lajitteluhallin ympäristöluvan tarkistamisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ote: Aluehallintovirasto (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet); tiedoksi: elinvoimavaliokunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.