Yleistiedoksianto Vesijärvi Pikku-Keitaankärki

Kuulutusaika

25.8.2023 - 30.9.2023

Kuulutus

YLEISTIEDOKSIANTO

Asia

Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.

Hanke

Niitto yhteisellä vesialueella 98-418-876-1 Vesijärven Laitialanselällä, kiinteistön Pikku-Keitaankärki 98-418-1-60 edustalla.

Asian käsittely

Vesilain 2 luvun 6 §:n mukaan lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa ilman vesialueen omistajan suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi tarpeellisen toimenpiteen. Oikeuden edellytyksenä on, että ruoppaus tai niitto ei vesilain nojalla edellytä lupaa eikä siitä aiheudu vesialueen omistajalle haittaa tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista vesialueella. Niitosta on ilmoitettava ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla.

Tiedoksiannon julkaisupäivä

25.8.2023

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta eli 1.9.2023.

Nähtävilläpito

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 25.8. – 30.9.2023 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi > Kuulutukset

Tiedoksi annettavat asiakirjat saa pyydettäessä Hämeen ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Asian diaarinumero: HAMELY/1630/202