Kuulutus ympäristöluvan muuttamispäätöksestä; Lahden Ampumaseura ry, Hälvälän ampumarata

Kuulutusaika

14.3.2023 - 19.4.2023

Kuulutus

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 8.3.2023 § 4 myöntänyt Lahden Ampumaseura ry:lle Hälvälän ampumaradan ympäristöluvan muutoksen kiinteistölle 98-408-1-143. Muutokset koskevat meluvallin rakentamista, määräaikojen muutosta sekä pohjaveden tarkkailuohjelman muutosta. Ampumatoimintaan ei ole haettu muutosta. Lisäksi on myönnetty lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. 

Päätös ja liitteenä oleva lupa-asiakirja korvaa Lahden Ampumaseura ry:n aikaisemman ympäristöluvan määräykset (Hollolan valvontajaosto 26.9.2018 § 28). Voimassa olevan luvan kertoelmaosio jää voimaan.

Päätöspäivä on 8.3.2023. Kuulutuksen julkaisupäivä on 14.3.2023.

Kuulutus ja päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnan verkkosivuilla osoit-teessa https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset 14.3.-19.4.2023 välisenä aikana. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä.

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse tai postitse) Vaasan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Valitus on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 19.4.2023.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mari Pihlaja-Kuhna, p. 044 780 1439, etunimi.sukunimi@hollola.fi.

Hollolassa 13.3.2023

Valvontajaosto