Kuulutus ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Lahden Ampumaseura ry:n Hälvälän ampumarata

Kuulutusaika

2.8.2022 - 7.9.2022

Kuulutus

ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi

HAKIJA: Lahden Ampumaseura ry

LAITOS JA SEN SIJAINTI: Hälvälän haulikkorata, Hollolan kunta, Hälvälän kylä, kiinteistö 98-408-1-143

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Lahden Ampumaseura ry:llä on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa ulkona sijaitsevalle ampumaradalle Hälvälässä (HOL 307/2017, valvontajaosto 26.9.2018 § 28).

Ympäristöluvan muutoshakemus koskee ampumaradan rakenteilla olevan meluvallin massamääriä, joiden määrä poikkeaa merkittävästi aiemmin esitetystä. Lisäksi haetaan muutosta joihinkin määräaikoihin sekä päivitetään luvan tietoja joiltain osin, mm. pohjavesialueen rajaus on muuttunut 2021. Itse ampumatoimintaan ei haeta muutosta.

Meluvallin rakentamisen esitetään kestävän 31.12.2025 asti. Meluvallin rakentamisesta aiheutuu lisääntyvää raskasta liikennettä rakentamisajalle. Hakemuksessa on esitetty mm. meluvallin rakennesuunnittelun asiakirjat, rakentamisen liikennereitit, rakentamisen toiminta-ajat ja arvio toiminnan aiheuttamista haitoista sekä päivitetty pohjaveden tarkkailusuunnitelma.

Rakenteilla oleva valli toimii ensisijaisesti meluvallina, mutta se myös estää haulien lentämisen vallin takamaastoon sekä toimii haulien keräämisen rakenteena. Tehdyn meluselvityksen mukaan meluvallin valmistumisen jälkeen melualueelle ei jää yhtään altistuvaa kohdetta. Meluvallin rakentaminen on aloitettu ja sitä voidaan jatkaa voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla kunnan internet-sivuilla (https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset). 

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla kunnan internet-sivuilla 2.8. - 7.9.2022.

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 7.9.2022 osoitteella: kirjaamo@hollola.fi tai Hollolan valvontajaosto, PL 66 (Virastotie 3), 15871 Hollola.

LISÄTIETOJA: vs. ympäristötarkastaja Mari Pihlaja-Kuhna, p. 044 780 1439, etunimi.sukunimi@hollola.fi. 

Hollolassa 22.7.2022
VALVONTAJAOSTO