Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Destia Oy, maa-ainesalueen maisemointi, Liitteenmäen sora-alue, kiinteistöt 98-409-1-111 ja 98-409-4-65

Kuulutusaika

3.4.2024 - 10.5.2024

Kuulutus

Asia: Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus pilaantumattoman maa-aineksen läjitykseen maa-ainestenottoalueen maisemointitarkoituksessa. Lisäksi haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Toiminnanharjoittaja ja toiminnan sijainti: Destia Oy, kiinteistöt 98-409-1-111 ja 98-409-4-65 Hollolan kunnan Jarvalan kylässä.

Asian tiedot: Destia Oy:lle on myönnetty maa-aineslupa (Lahden seudun ympäristöpalvelut 23.1.2013 § 5) edellä mainituille kiinteistöille. Luvan voimassaolo on päättynyt 8.2.2023 ja maa-ainesten ottaminen alueella on päättynyt, mutta alueen maisemointi on kesken.

Ympäristölupahakemuksella haetaan ympäristölupaa Liitteenmäen sora-alueen jälkihoitoon siten, että maa-aineslupa-alueen länsi-keskiosassa pintamaakerroksen paksuus voi olla 15-60 cm. Maisemointiin käytettävä metsämaa on tuotu maa-aineslupa-alueelle helmi-kesäkuun 2023 välisenä aikana. Muualta tuodun maa-aineksen kokonaismäärä on noin 28 000 t, joka irtokuutioiksi muunnet-tuna vastaa noin 17 500 m3.

Suunnittelualue sijaitsee Kukonkoivu-Hatsina -nimisellä (0409851) pohjavesialueella.

Asiakirjojen nähtävilläolo: Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset

Kuulutusaika: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan verkkosivuilla 3.4.-10.5.2024. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemispäivästä.

Kuuleminen: Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, annetaan tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. 

Menettely: Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on jätettävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 10.5.2024 osoitteella: Hollolan valvontajaosto, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

Lisätietoja antaa: ympäristösihteeri Sameli Männistö, p. 044 780 1510, sameli.mannisto@hollola.fi

Hollolassa 3.4.2024

VALVONTAJAOSTO