Kuulutus: päätös maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemuksesta, Kinnari Teemu, 98-413-4-37 (Pietarila) ja 98-413-7-56 (Luhtaro)

Kuulutusaika

16.10.2020 - 23.11.2020

Kuulutus

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 14.10.2020 § 41 myöntänyt Teemu Kinnarille maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisluvan kalliokiviaineksen ottoon, louhintaan ja murskaukseen kiinteistöille 98-413-4-37 (Pietarila) ja 98-413-7-56 (Luhtaro). Lupa on myönnetty viideksi vuodeksi. Samalla on myönnetty lupa toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Päätöspäivä on 14.10.2020. Kuulutuksen julkaisupäivä on 16.10.2020.

Kuulutus ja päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI 16.10.-23.11.2020 välisenä aikana. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä.

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse tai postitse) Vaasan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Valitus on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 23.11.2020.

 

Hollolassa 16.10.2020

Valvontajaosto