Kuulutus: päätös maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemuksesta, Peab Industri Oy, 098-454-3-12 (Salila III)

Kuulutusaika

30.8.2022 - 5.10.2022

Kuulutus

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 24.8.2022 § 86 myöntänyt Peab Industri Oy:lle maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisluvan kalliokiviaineksen ottoon, louhintaan ja murskaukseen kiinteistölle 098-454-3-12 (Salila III). Lupa on myönnetty 15 vuodeksi. Lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta ei myönnetty. 

Päätöspäivä on 24.8.2022. Kuulutuksen julkaisupäivä on 30.8.2022.

Kuulutus ja päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset 30.8.-5.10.2022 välisenä aikana. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä.

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse tai postitse) Vaasan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Valitus on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 5.10.2022.


Hollolassa 30.8.2022

Valvontajaosto