Kuulutus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemuksesta, Maanrakennus Ylitalo Oy (uusi käsittely)

Kuulutusaika

21.11.2022 - 2.1.2023

Kuulutus

Asia: Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupahakemus (uusi käsittely)

Toiminnanharjoittaja ja toiminnan sijainti
Maanrakennus Ylitalo Oy, kiinteistö 98-443-1-35 Hollolan kunnan Sarvan kylässä

Kyseessä on alun perin 30.10.2019 vireille tullut hakemus (HOLDno-2019-890), josta valvontajaosto antoi kielteisen päätöksen 17.6.2020. Vaasan hallinto-oikeus palautti päätöksellään dnro 896/2020 (12.4.2022) asian lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. Perusteena asian palauttamiselle olivat hakijan oikeudelle esittämät uudet selvitykset sekä niihin sisältynyt esitys louhinta-alueen uudesta rajauksesta.

Hakemuksen uudelle käsittelylle on selvyyden vuoksi avattu uusi asia HOLDno-2022-388.

Asian tiedot
Maanrakennus Ylitalo Oy hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen sekä muualta tuotavan louheen murskaamiseen. Lisäksi haetaan lupaa pilaantumattoman ylijäämämaan vastaanottamiseen maisemointitarkoitusta varten.

Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Kokonaisottomäärä on päivitetyn hakemuksen mukaan 493 000 k-m3 (aiemmassa käsittelyssä 506 000 k-m3) ja keskimääräinen vuotuinen ottomäärä 49 300 k-m3 (aiemmin 50 600 k-m3). Suunnittelualueen pinta-ala on 4,3 ha (ennallaan).

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo
Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan verkkosivuilla 21.11.2022 - 2.1.2023. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Ehdotus ottamisalueen uudeksi etelärajaksi sisältyy Kallioalueen geologis-geomorfologiseen selvitykseen (Sitowise Oy 11.1.2021). Ottamisalueen rajaus sekä pinta-ala ja laskelmat otettavien ainesten määrästä on päivitetty keskeisiin hakemusasiakirjoihin.

Kuuleminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, annetaan tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Asianosaisia ja mielipiteiden esittäjiä pyydetään ilmoittamaan, mikäli he haluavat, että heidän edellisellä kuulemiskierroksella 10.12.2019 - 17.1.2020 (HOLDno-2019-890) jättämänsä aineisto otetaan huomioon sellaisenaan. Muussa tapauksessa muistutukset ja mielipiteet pyydetään jättämään uudestaan. 

​Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet sekä ilmoitus aiemman muistutuksen tai mielipiteen huomioon ottamisesta on jätettävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 2.1.2023 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi tai postitse osoitteella Hollolan kunta / valvontajaosto, PL 66, 15871 Hollola.

Lisätietoja antaa
Vs. ympäristötarkastaja Markit Likolammi, p. 044 780 1438, markit.likolammi@hollola.fi (31.12.2022 asti)
Vs. ympäristösihteeri Sameli Männistö, p. 044 780 1510, sameli.mannisto@hollola.fi

Hollolassa 21.11.2022

VALVONTAJAOSTO