Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Arto Mattila, 98-451-7-9 (Metsä-Hannula)

Kuulutusaika

2.8.2022 - 7.9.2022

Kuulutus

Asia 
Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus koskien maa-ainesten ottamista.

Toiminnanharjoittaja ja toiminnan sijainti 
Arto Mattila, kiinteistö 98-451-7-9 (Metsä-Hannula), Hollolan kunnan Uskilan kylässä

Asian tiedot 
Kiinteistöille haetaan lupaa maa-ainesten ottamiseen (sora ja hiekka). Lupaa haetaan 10 vuodeksi 61 000 m3:n ottomäärälle. Keskimääräinen vuotuinen ottomäärä on hakemuksen mukaan 6 100 m3. Ottoalueen pinta-ala on 1,7 ha.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo 
Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan verkkosivuilla 2.8.-7.9.2022. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. 

Kuuleminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, annetaan tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on jätettävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 7.9.2022 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi tai postitse osoitteella Hollolan kunta / valvontajaosto, PL 66, 15871 Hollola.

Lisätietoja antaa 
vs. ympäristösihteeri Sameli Männistö, sameli.mannisto@hollola.fi, p. 044 780 1510


Hollolassa 2.8.2022

Valvontajaosto