Kuulutus, Finnforel Oy , Hatsinan kalalaitos, esitys vesistö-, käyttö-, kuormitus- ja kalastotarkkailuksi

Kuulutusaika

13.7.2021 - 18.8.2021

Kuulutus

KUULUTUS

Asia Finnforel Oy on toimittanut esityksen Hatsinan kalalaitoksen kalastotarkkailuksi (v. 2021 alkaen) Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousryhmälle hyväksyttäväksi 21.6.2021.

Ohjelma Finnforell Oy sai Hollolan kunnassa sijaitsevan Hatsinan kalankasvatuslaitosta koskevan, toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 25.2.2021 (Dnro ESAVI/18781/2020). Luvassa on määrätty, että luvan saaja on tarkkailtava toiminnasta aiheutuvia kalataloudellisia vaikutuksia PohjoisSavon ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla (Järvi-Suomen kalatalouspalvelut).

Tarkkailun tavoitteena on selvittää Hatsinan kalanviljelylaitoksen kuormituksen vaikutuksia purkuvesistön kalakantoihin ja kalastukseen. Tarkkailussa käytettävänä menetelmänä on sähkökoekalastus. Koekalastus suoritetaan parittomina vuosina elokuun ja syyskuun aikana viidellä (5) koekalastusalueella, joista yksi on laitoksen yläpuolella ja neljä sen alapuolella. Saaliskaloista mitataan pituus ja paino lajeittain. Kalojen vahingoittumiset, sairaudet, sukukypsyysaste ja mahdollisesti leikattu rasvaevä todetaan sil-mämääräisesti ja kirjataan raporttiin. Saalis palautetaan takaisin jokeen.

Nähtävänäpito

Tarkkailuohjelma on nähtävänä Hollolan kunnan https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset, sekä ELY-keskuksen Internet-sivulla (www.ely-keskus.fi > Etusivu > Ajankoh-taista > Kuulutukset ja ilmoitukset > Alueellista tietoa, valitse: Pohjois-Savo) 13.7.2021–18.8.2020 välisen ajan.

Niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus esittää kirjalliset huomautukset perusteluineen ennen päätöksen tekemistä. Huomautukset ja vaatimukset on toimitettava ELY-keskuksen Lahden toimipaikkaan tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi) 18.8.2021 klo 16.15 mennessä.

Lisätietoja Kalastusbiologi Ilkka Vesikko puhelimitse 02950 25184 tai sähköpostilla ilkka.vesikko@ely-keskus.fi

 

LIITTEET Finnforel Oy, tarkkailusuunnitelmat