Kuulutus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemuksesta, Kinnari Teemu, 98-413-4-37 (Pietarila) ja 98-413-7-56 (Luhtaro)

Kuulutusaika

19.5.2020 - 25.6.2020

Kuulutus

Asia 
Ympäristönsuojelulain 47 a §:n ja maa-aineslain 4 a §:n mukainen ympäristöluvan ja maa-ainesluvan yhteishakemus. Lisäksi on haettu ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Toiminnanharjoittaja ja toiminnan sijainti 
Kinnari Teemu, kiinteistöt 98-413-4-37 (Pietarila) ja 98-413-7-56 (Luhtaro), Hollolan kunnan Herralan kylä

Asian tiedot 
Kiinteistöille haetaan lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen. Lupaa haetaan 10 vuodeksi 590 000 k-m3:n ottomäärälle. Keskimääräinen vuotuinen ottomäärä on 59 000 k-m3. Ottoalueen pinta-ala on 6,4 ha. 

Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolla on voimassa maa-aineslupa kalliokiviaineksen otolle 9.12.2020 saakka ja ympäristölupa kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle 29.9.2021 saakka. Uusi lupa korvaisi voimaan tullessaan alueen aiemmat luvat.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo 
Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan verkkosivuilla 19.5.-25.6.2020. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. 

Kuuleminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, annetaan tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on jätettävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 25.6.2020 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi tai postitse osoitteella Hollolan kunta / valvontajaosto, PL 66, 15871 Hollola.

Lisätietoja antaa 
ympäristötarkastaja Jenna Kenttä, jenna.kentta@hollola.fi, p. 044 780 1438


Hollolassa 19.5.2020

Valvontajaosto