Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Hollolan Sora Oy, kiinteistöt 98-409-4-76, 98-409-2-29, 98-409-10-4 ja 98-449-2-84

Kuulutusaika

8.1.2020 - 7.2.2020

Kuulutus

Asia: Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Toiminnanharjoittaja ja toiminnan sijainti: Hollolan Sora Oy, kiinteistöt 98-409-4-76 (Kaukonkangas), 98-409-2-29 (Vaihtomaa), 98-409-10-4 (Mäntylä) ja 98-449-2-84 (Pohjoisreuna) Hollolan kunnan Jarvalan kylä, Kukonkoivun teollisuusalue

Asian tiedot: Hollolan Sora Oy:llä on kolme maa-ainestenottolupaa Kukonkoivun teollisuusalueen yhteydessä. Lupien voimassaoloajat päättyvät vuosien 2019-2021 aikana. Nyt toiminnanharjoittaja hakee uutta maa-ainestenottolupaa, joka koskee osittain alueita, joilla on olemassa oleva lupa (kiinteistöt 98-409-4-76 Kaukonkangas ja 98-409-2-29 Vaihtomaa) ja osittain uutta suunniteltua otto-aluetta (kiinteistö 98-409-10-4 Mäntylä) sekä tukitoiminnan ja maa-ainesten varastoinnin osalta kiinteistöä 98-449-2-84 (Pohjoisreuna). Uusi lupa korvaisi voimaan tullessaan aiemmat maa-ainestenottoluvat.

Hakemuksen mukainen maa-ainesten (sora) kokonaisottomäärä on 600 000 m3, arvioitu vuotuinen ottomäärä 40 000 m3 ja ottamisaika 15 vuotta. Maa-ainestenottoalue sijaitsee Kukonkoivu-Hatsinan I-luokan pohjavesialueella. Hollolan strategisessa yleiskaavassa alue sijoittuu maa-ainestenottoalueeksi merkitylle alueelle.

Asiakirjojen nähtävilläolo: Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset

Kuulutusaika: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan verkkosivuilla 8.1.-7.2.2020.

Kuuleminen: Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, annetaan tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Menettely: Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on jätettävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 7.2.2020 osoitteella: Hollolan valvontajaosto, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Jenna Kenttä, p. 044 780 1438, jenna.kentta@hollola.fi

Hollolassa 7.1.2020

Valvontajaosto